Meie kooli eripära

Meie kooli eripära 2021-04-06T17:22:27+00:00

TERA on õppimiskeskne ja õpilase arengule orienteeritud, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool. Kool võimaldab omandada mitmekülgset haridust lähtuvalt õppija individuaalsusest ning toetab iga meie inimese kujunemist selliseks isiksuseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab sellega kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku eest.

Meie missioon on pakkuda igale lapsele tarkust, arendada tegutsemisjulgust ja loovust, aidata kaasa lapse arenemisele terviklikuks isiksuseks. Ta hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda; teha ja vastutada.

TERA visioon on saada silmapaistvaks kooliks Tartus, kus antakse parimat ja mitmekülgseimat haridust, mis tugineb iseseisvaks eluks vajalikel teadmistel ja tehnoloogia ning looduse kooskõlal. Väärtustades nii õpilast, õpetajat kui lapsevanemat, oleme teenäitajaks uute hariduslike lahenduste leidmisel ning tutvustamisel kogu Eestis.

Terviklikkus – arvestame iga lapse, õpetaja ja vanema eripära. Õpetamisel läheneme individuaalselt, toetame igakülgselt isikupärast õppimist. Toetame intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat. Formaalsest hindest tähtsam on armastus õppimise vastu. Terviklikkuse visiooni aitab ellu viia meie õppekava ning ka õpikeskkond.

Koostöö ja avatus – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja Tartu linna kodanikuks. Teisi koole vaatleme kui koostööpartnereid, mitte kui konkurente.

Kogukond – meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet (selle sümbol on nt koolivorm). Samas suhtleme aktiivselt mitmesuguste teiste kogukondade, rühmadega (nt mitmesugused organisatsioonid, teised koolid).

Algatus ja loovus – me koolitame inimest, kes osaleb talle tähtsate asjade otsustamisel, kes julgeb oma arvamust avaldada, julgeb vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie kool soosib algatust, loovust, oma tee otsingut, seda nii koolis, kodulinnas kui kogu Eesti ühiskonnas.

Austus ja lugupidamine – meid iseoloomustab viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi inimeste suhtes. Meie koolis valitseb distsipliin mitte hirmust, vaid lugupidamisest.

TERA olulised märksõnad

Õppijakesksus

 • terviklikku arengut toetav õppekava
 • väikesed klassid ning õpirühmad, mis võimaldavad arvestada iga õpilase isikupära, tema andeid ja eeldusi
 • mitmekesised õppimis- ja õpetamismeetodid
 • õppeainete seostamine omavahel
 • huvide märkamine ja arendamine
 • õppimise ja õpetamise sidumine tegeliku eluga
 • asjatundlikud ja hoolivad õpetajad
 • tähelepanu üldiste oskuste arendamisel (eneseväljendus-, esinemis-, koostöö-, enesanalüüsi- ja õpioskuste toetamine, loovuse arendamine)
 • võõrkeelte süvaõpe: inglise keel alates 1. klassist, vene, saksa või prantsuse alates 4. klassist,
 • põhiainete süvaõpe: matemaatika lisatunnid alates 1. klassist, eesti keele lisatunnid alates 7. klassist
 • väga head põhikooli õpitulemused

Hoolimine ja koostöövalmidus

 • iga õpilane on oluline, igaühte märgatakse ja igaühte koheldakse kui ainulaadset inimest
 • koolis on sõbralikud inimesed ja mõnus õhkkond
 • tihe koostöö lapsevanematega; lapsevanemal on võimalus kaasa lüüa kooli arendamisel
 • hästi korraldatud regulaarne infovahetus (Stuudiumi veebipäevik, kodulehekülg, arenguvestlused, koosolekud)

Meeldiv keskkond

 • maitsekalt remonditud ja avarad ruumid
 • kaaseagsed õppevahendid (sh korralik arvutisüsteem, tahvelarvutid, digitahvlid, esitlustehnika)
 • toitlustaja on P. Dussmann Eesti OÜ

Lisaväärtused

 • mitmekesine huvitegevus HuviTERAs
 • pikapäevarühm PäevaTERA
 • mitmesugused üritused, palju õppekäike,
 • tegevused õuesõppekeskuses Peedul,
 • mugav koolivorm