Tartu Erakool

Liitu meiega

Enne avalduse tegemist tutvuge kindlasti iga koolikoha eripäradega meie kodulehel.

1.klassi avalduste vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks TäheTERA, LõunaTERA ja Peedu õppekohtadesse on lõppenud. Veel on kohti SädeTERA õppekohtadesse. ANKEET

1.klassi avalduste vastuvõtu info avaldame 2023/24 õppeaastaks käesoleva aasta lõpus (november-detsember).

Tartu Erakooli 1.klassiga liitumiseks tuleb täita sooviavaldus, mille kohta lisame vastava vormi kodulehele pärast avalduste vastutõtu info avaldamist. Seejärel toimuvad lastele tutvumisringid ja perevestlused juhtkonna esindajaga.

Tartu Erakoolis toimuvad tutvumisringid, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Tagasisidet lapse kohta saab ainult peale tutvumisringi. Vajadusel toimub eraldi ajal lapse kohtumine ning vestlus koolipsühholoogiga. Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima.

TERA kogukonna peresid (õde-vend õpib juba TERAs, vanemad või vanavanemad töötavad HESAs) ootame esmalt vestlusele juhtkonna esindajaga. Seejärel kutsume lapsed tutvumisringidesse õpetajatega.

Eelkoolist ja mujalt tulevate lastega kohtume esmalt tutvumisringides. Selle järel otsustavad õpetajad, milliste laste peredega kohtub juhtkond.

Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame igale perele eraldi. Koolis alustavate laste pered peavad tegema kooli astumise taotluse Tartu haridusteenuste haldamise keskkonnas ARNO. Sellele järgneb õpilase esindaja ja koolipidaja vahel koolituslepingu sõlmimine ning õppetasu esimese osamakse tasumine arve alusel. Rohkem infot: TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, Peedu kool.

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi vanematesse klassidesse.

TERAsse tulekuks on vajalik täita elektrooniline ankeet.

Seejärel toimub kooli juhtkonna, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku ka õpilase tutvumispäeva(de) ning proovitööde ajad. Proovitööd viiakse läbi põhiainetes, st eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Nende korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga. Peale teste anname nende tulemuste kohta tagasisidet.

Koolis alustavate laste pered peavad tegema kooli astumise taotluse Tartu haridusteenuste haldamise keskkonnas ARNO.

Sellele järgneb õpilase esindaja ja koolipidaja vahel koolituslepingu sõlmimine ning õppetasu esimese osamakse tasumine arve alusel.

Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimaluste ja eripäradega siinse veebilehe vahendusel.

Rohkem infot: TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, ProTERA, Peedu kool.

Õppetasu 2022/2023. õppeaastal

(Hariduse Edendamise SA juhatuse otsus nr 18, 25.04.2022)

 1. Määrata, et õpilasega lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv esimene õppetasu osamakse on:
 • Tartu Erakoolis TäheTERA 720  eurot
 • Tartu Erakoolis LõunaTERA 762  eurot
 • Tartu Erakoolis SädeTERA 1050 eurot
 • Tartu Erakoolis ProTERA 762 eurot
 • Tartu Erakoolis PeeduTERA (Elva linn) 474 eurot.

Siin ja järgnevalt: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse poolt 2020. aastaks kehtestatud kuutöötasu alammäär.

Õppetasu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppetasu ei sisalda koolivormi ja tahvelarvuti kaante maksumust.

MaksetähtpäevÕppemaksÕppemaksule lisanduvad õppimist toetavad teenused
 Tartu ErakoolPeeduTERATäheTERALõunaTERAProTERASädeTERAPeeduTERA
05.06.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.07.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.08.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.09.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.10.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.11.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.12.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.01.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.02.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.03.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.04.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.05.2023160€108€80€94€94€190€50€
KOKKU1920€1296€960€1128€1128€2280€600€

 

Õppimist toetavate teenuste tasudest kaetakse:

2 korda päevas toitlustus, puuviljaamps

 • õppekäigud
 • õppekäikude transport
 • PäevaTERA
 • uisutamine, ujumine, spordihalli transport
 • dokumendifotod, rahvusvaheline õpilaspilet

Õppetasu maksmine toimub arve alusel Hariduse Edendamise SA a/a EE06 2200 2210 6943 9721, Swedbank.

Ühte arvet võivad tasuda erinevad isikud. Kui soovite saada arvet mitmele meiliaadressile, andke sellest palun teada raamatupidamise meiliaadressile.
Arvel näitame lapsevanemana lepingu sõlminud isiku nime, kuid soovi korral võib rahaülekande teha keegi teine.
Igal õpilasel on oma personaalne viitenumber, palume kindlasti kasutada seda maksekorraldusel viitenumbri lahtris.

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi.
Koolituskulu maksjana deklareerime maksuametile selle isiku, kelle arveldusarvelt laekub tasu. Äärmisel juhul saame deklareerida ka lepingu sõlmija nime koolituskulu maksjana, kui meile on sellest soovist teada antud hiljemalt 31.detsembriks.

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise, soodustuste määramise alused ja kord
HESA juhatuse otsus nr 9 14.05.2020
 1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise, õppemaksu soodustuste ning õppemaksu maksmise korra kehtestab HESA (Hariduse Edendamise SA) juhatus.
 2. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab HESA juhatus, lähtuvalt kooli eelarvest ning riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, hiljemalt 15 aprilliks. Õppeaasta jooksul õppemaks ei muutu. 
 3. HESAl on õigus teha õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel soodustusi õppemaksu tasumisel, sealhulgas vabastada osaliselt või täielikult õppemaksu tasumise kohustusest või ajatada õppemaksu tasumine.
 4. Õppemaksu soodustuse taotlemiseks tuleb täita soodustuse taotlemise avalduse vorm, mis saadetakse koos õppetasu suurusest teatamise kirjaga Stuudiumi suhtluses hiljemalt 15 aprillil.
 5. Õppemaksu soodustust võivad taotleda kõik pered, kelle majanduslik olukord ei võimalda tasuda õppemaksu täies mahus. Peredelt ei nõuta oma sissetulekute dokumentaalset tõestamist.
 6. Õppekohtade juhtkonnad vaatavad 1 kord aastas (mais) üle laekunud avaldused ja teevad ettepaneku õppemaksuga seonduvate soodustuste määramiseks HESA juhatusele.
 7. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku olukorda, pere TERA koolides õppivate laste arvu,  õpilase panust ning osalemist õppetegevuses, pere panust kooliellu.
 8. Õppemaksu soodustus määratakse perele üheks õppeaastaks.
 9. 9.1. Toetusvajaduse püsimisel tuleb järgmisel õppeaastal soodustuse saamiseks esitada koolile uus taotlus.
  9.2. Toetust taotletakse igale pere lapsele eraldi.
 10. Õppemaksu soodustuse määramise otsusest teavitatakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 20. maiks.
 11. Kui perel kaob õppeaasta jooksul vajadus toetuseks, on lapsevanema ettepanekul võimalik soodustusest loobuda.
Tartu Erakooli õpilasstipendiumi statuut

Tartu Erakooli õpilasstipendium on Hariduse Edendamise SA (HESA)  poolt loodud stipendium, mille eesmärgiks on TERA õpilaste motiveerimine.

Õpilasstipendiumi statuudi kehtestab HESA juhatus ja seda viib ellu iga Õppekoha Kooli Nõukogu (vastavalt TäheTERA, LõunaTERA, ProTERA ja Peedu kooli nõukogu).

TERA stipendiumide arvu õppeaastaks otsustab HESA  juhatus.

TERA stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja muud korralduslikud küsimused otsustab Kooli Nõukogu. Konkursist antakse teada Stuudiumi suhtluskeskkonnas.

TERA stipendiumile saab kandideerida iga meie kooli õpilane.

Ettepaneku stipendiumi määramiseks võivad teha õpetajad, õpilasesindus, kooli juhtkond, lapsevanemad,  Hariduse Edendamise SA juhatus.

Stipendiumi suuruseks on kuni 50% õppetasust kuus.  Stipendiumi kehtivusaeg on 6 kuud.

Stipendiumi omistamise otsustab Õppekoha Kooli Nõukogu eelnenud poolaasta tulemuste põhjal augustis ja detsembris.

Stipendiaadid tehakse teatavaks kooli alguse aktusel ja pidulikul jõululõunal.

Õppekoha Kooli Nõukogu ei pea stipendiaadi valikut avalikult põhjendama.

Õppekoha Kooli Nõukogul on õigus jätta stipendium(id) sobivate kandidaatide puudusel välja andmata.

Stipendiumi ei teostata rahalise väljamaksena.

Õppekoha Kooli Nõukogu otsusega võib stipendiaadi ebakohase tegevuse tõttu stipendiumi maksmise ennetähtaegselt lõpetada.

Stipendiumi määramise tingimused

Stipendiumi taotleja:

on pingutanud õppetöös ja väärt tunnustamist;

on esindanud õppeaasta jooksul kooli ülelinnalistel, maakondlikel või vabariiklikel konkurssidel, olümpiaadidel või spordivõistlustel;

käitub eeskuju andvalt;

on ühiskondlikult aktiivne, tuues au ja kuulsust oma koolile;

on seltsiv, sõbralik, heatahtlik, hooliv ja koostöine.

Kooli astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Kooli taotlus”. Jälgige, et olete 2021/2022 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Kool” rippmenüüst Tartu Erakool, näete kõikide meie koolide valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest.

Oluline – pärast taotluse esitamist saadetakse Teie e-mailile link e-maili kinnitamiseks Arnos. Pärast e-maili kinnitamist saab tutvuda ja seejärel kinnitada huvikooli lepingu.

Registreerimise kinnitame, kui valitud ringi grupp on täitunud!

MaksetähtpäevÕppemaksÕppemaksule lisanduvad õppimist toetavad teenused
 Tartu ErakoolPeeduTERATäheTERALõunaTERAProTERASädeTERAPeeduTERA
05.06.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.07.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.08.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.09.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.10.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.11.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.12.2022160€108€80€94€94€190€50€
05.01.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.02.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.03.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.04.2023160€108€80€94€94€190€50€
05.05.2023160€108€80€94€94€190€50€
KOKKU1920€1296€960€1128€1128€2280€600€