fbpx

SädeTERA: kool kus tegeletakse annete arendamisega

MIS ON ANDEKUS?

Sünnipärased võimed on tänapäevase andekuse käsitluse järgi eelkõige potentsiaal, mille saavutamist mõjutavad erinevad tegurid. Laps võib sünnipäraselt võimekas olla mitmes valdkonnas, kuid annete välja arenemine sõltub lapse motivatsioonist oma annetele pühenduda ning loovusest. Annete ja huvide avastajana, õpimotivatsiooni ja loovuse toetajana ning eneseteostuseks vajalike käitumismustrite kujundajatena on võtmeroll kodul ning koolil.

Et võimekal lapsel oleks koolis võimalus päriselt õppida ja areneda, peab kool olema valmis arvestama tema akadeemiliste, aga ka emotsionaalsete ja sotsiaalsete vajadustega. Sobiv õpikeskkond loob eelduse edenemismõtteviisi kujunemiseks, õpirõõmu ning eduelamuste kogemiseks, õpetab õppima ning enda ideid ellu viima.
Võimekas õpilane, kes ei saa koolis piisavalt tähelepanu ning kellel puudub võimalus võimetekohaselt õppida, kaotab kiiresti õpimotivatsiooni. Nii kujunevad 1. klassi astunud õpihimulistest ja särasilmsetest koolilastest sageli alasooritajad – õpilased, kelle potentsiaali ja tulemuste/saavutuste vahel on suur lahknevus. Harvad ei ole ka juhtumid, kus laps, kes võimete poolest on eakaaslastest kaugelt üle, jääb koolis jänni. Anne, mida ei märgata, kuhtub. Ande võimalikult varane märkamine ning selle arengu toetamine, on oluline mitte ainult lapsele, vaid tegelikult kogu ühiskonnale. 

Seetõttu peame SädeTERAs väga oluliseks oma õpilaste huvide ja tugevuste märkamist ja arendamist soodustava õpikeskkonna loomist. Turvalise ja motiveeriva keskkonna kujunemist toetab teadlik ja järjepidev looma kaasav õpe. Loomaga koos õppimine harjutab kaaslastega arvestama, õpetab austust ja hoolivust, arendab vastutustunnet ning aitab kaasa enesekindluse ja empaatia arengule. Nii tiheneb side kooliga, õppimine muutub innukamaks ja tähendusrikkamaks

KOLMEASTMELINE ANDEKUSE ARENDAMISE SÜSTEEM

Oma õpilaste huvide ja võimete toetamiseks rakendame SädeTERAs kolmeastmelist andekuse arendamise süsteemi, mille aluseks on Renzulli ja Reisi kaasava õppe rikastamise mudel (Lähemalt: https://renzullilearning.com). 

 • Esimese astme eesmärk on huvide ja tugevuste avastamine. Väikesed klassikollektiivid ning kuni 6. klassini rakendatav üldõpetus võimaldavad paindlikku ning õpilaste huvidega arvestavat õpet. Kõik õpilased osalevad iganädalaselt nende individuaalsetest huvidest ning tugevustest lähtuvates loovates projektitundides, mis õpetavad eesmärke seadma, tegevusi planeerima ja vastutust võtma. Läbi projektitundide arendame õpilastes ettevõtlikkust, väärtustame laste initsiatiivi, haarame kinni nende omaalgatustest ja anname võimaluse oma ideid ellu viia. Ettevõtlikkus aitab olla aktiivne, õpetab erinevatele probleemidele lahendusi leidma ja pakub väljakutseid. 
 • Diferentseeritud õppe rikastamine noppeõppena, mis on suunatud  kitsamatele gruppidele ning seotud spetsiifiliste oskuste ning huvide arendamisega.

Kord nädalas nopime kindlas ainevaldkonnas võimekamad õpilased tavatundidest välja õppima teatud ainet/teemat õppekavaga võrreldes laiendatult või süvendatult. Nendes tundides saame viia kokku sarnaste huvide ja võimetega eakaaslasi, pakkudes sel moel rikkamat õppimiskogemust, arendades õpi- ning enesejuhtimisoskust ning hoides õpirõõmu ja -motivatsiooni. 

 • Õpilastele, kelle oskused, teadmised ja õppimisvõime ületavad õppekava eeldusi ning eakaaslaste võimekust märkimisväärselt, pakume klassikursuse vahelejätmise või individuaalse õppekava järgi õppimise võimalust. 

Tartu Erakooli värskeim haru SädeTERA

SädeTERA on mikrokool, mis loodi 2020. aastal eesmärgiga pakkuda paindlikku, õpilaste tugevuste ja huvide märkamisele ning arendamisele orienteeritud õpikeskkonda.

SädeTERAs saab õppida esimesest kuuenda klassini. Rakendame kuni teise kooliastme lõpuni üldõpetust. Tugineme oma töös riiklikule õppekavale, kuid lähtuvalt õpilaste vajadustest laiendame ning süvendame (enrichment) õpet. Võimekal õppijal on võimalus SädeTERAs läbida õppekavajärgne programm tihendatult (compacting) ning pühenduda põhjalikumalt oma huvi-valdkonnale.  Meie õpe on paindlik, eluline, pakub valikuvabadust, soosib loovust ning arendab ennastjuhtivust, kuid arvestama peab tavapärasest mahukama programmi, intensiivsema õppetegevuse ning kohati ka pikemate koolipäevadega. 

SädeTERA teeb koostööd MTÜ Eesti Talendikeskuse ja TÜ teaduskooliga.

SädeTERA PAKUB:

 • Väikseid õpikollektiive
 • Paindlikku õppimise tempot, kohta, meetodeid ja ajakava
 • Süsteemseid tegevusi huvide ja tugevuste avastamiseks ning arendamiseks 
 • Suuremat valikuvabadust
 • Kaasatust kooliellu
 • Võimalusi omaalgatusteks
 • Distantsõppe tuge
 • Looma kaasavat õpet

Loe rohkem ja liitu meie kooliga! LIITUMINE

Lisalugemist

Aru, J. (2022). Loovusest ja logelemisest. Nutineedusest, mõttevälgatustest ja laste arengust. Ajujutud OÜ. 

IAHAIO Valge Raamat (2018). IAHAIO loomi kaasavate sekkumiste definitsioonid ja kaasatavate loomade heaolu tagamise suunised.

Konksi, K. (2020).  Pull-out-programm võimekate õpilaste toetamise meetmena 3. klasside matemaatikaringi näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool. 

Kose, M. (2019). Lugemiskoera mõju lugemiskiiruse ning lugemismotivatsiooni arendamisel 1. klassi õpilaste seas tartu linna ühe kooli näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Mägi, K. (2020). Õpikoera kaasamise mõju esinemisärevusele ühe kooli  3. klasside õpilaste näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Plumer, M. (2012). Andekate alasooritus üldhariduskoolides koolijuhtide ja haridusliku erivajaduse koordinaatorite hinnangul. Kollokviumi ettekanne. Külastatud: http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/yld/andekus_ 2012_kollokvium_maiu_plumer.pdf

Sepp, V. (2010) Andekusest ja andekatest lastest. Tartu: Atlex.

MTÜ Eesti Talendikeskuse kodulehekülg: www.talendikeskus.ee/

Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehekülg. https://www.teaduskool.ut.ee/et