LõunaTERA

LõunaTERA 2021-10-11T11:35:09+00:00
2017/2018. õppeaastal avasime Tartu Erakooli filiaali LõunaTERA. 1.-3.klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus õpilaste tegevused on korraldatud kogu päeva ulatuses. Lapsed vajavad aega, et mõelda, luua, avastada ja jagada. Meil on lapse koolipäev terviklik ning seostatud nädalateemaga. Koolipäev algab kell 9 kõigi laste ühise võimlemisega. Klassis algab töö hommikuringis ning lõppeb kell 16.00 päeva kokkuvõtvas õhturingis. Päeva sees on pudruamps ja lõunasöök ning pikk õuevahetund liikumiseks ja sõpradega koos mängimiseks.
Alates 4. klassist ei jätkata enam kogupäevakoolina, vaid minnakse üle lõimitud aineõppele, kus jätkatakse nädala eesmärgistamist, tehakse kokkuvõtet nädala lõpus ja otsitakse erinevate ainete lõimimisvõimalusi. 4. klassis lisandub teise võõrkeele õppimine ja teadmiste kinnistamiseks lisanduvad kodused ülesanded. Koolipäeva pikkus II kooliastmes on reguleeritud õppetundide arvuga ja koolipäevad lõpevad üldjuhul varem kui I kooliastmes.

Klassiga tegelevad üheskoos klassiõpetajad, loovusõpetajad ja inglise keele õpetajad. Niiviisi võtame ka ühise vastutuse lapse päeva kui terviku eest. Õpetaja ei ole enam lihtsalt valmis teadmiste edasiandja, vaid pigem ruumi looja – õppimisruumi, kus on au sees toetus, usaldus ja mõistmine; kus vigade eest ei karistata, vaid neid uuritakse, analüüsitakse, neist õpitakse. Lõpptulemuse hindamise kõrval saab järjest suurema tähtsuse õppimine läbi avastamise, teekonnal olemine ja eesmärgi nägemine.

Meie kooli igas lennus kuni 36 last, s.o klassis 18 õpilast ja kaks klassiõpetajat. Sein klassiruumide vahel on eemaldatav. Õpetajad saavad planeerida tööd kas terve klassiga, kahe eraldi grupiga või moodustada erinevaid tempo- ja tasemerühmi. 

Kui laps saab koolist kätte tunde, et MÕTLEMINE ON MÕNUS, on päev oma ülesande täitnud.

Üldõpetus on lapse terviklikku maailmapilti toetav õppetöö korraldus, kus õppimine ei toimu mitte üksikute õppeainete, vaid teemade kaupa. Nii seome emakeele, matemaatika, looduse ja loovuse üheks tervikuks, kus õpitu seostatakse igapäevaeluga. Üldõpetuses eesmärgistatakse nädal koos lastega, andes neile nii võimaluse olla ennastjuhtiv õppija ja võtta vastutus oma tegevuse eest.

Loovus ei ole ainult kunstnike, luuletajate ja muusikute eriline anne või loomeinimeste privileeg. Loovalt mõtlemise võime on meis kõigis olemas. Loovus on võime näha seoseid, see on küsimuste esitamine, tulevikku vaatamine, ideede genereerimine, lahenduste otsimine ja kindlasti ka initsiatiiv nende elluviimiseks. Geniaalsed asjad ei sünni iseenesest tühjale kohale kohe valmis kujul. Selleks, et loovus saaks lennata, on LõunaTERAs loodud inspireeriv keskkond ja antud lapsele päevaplaanis piisav aeg, et luua mõtestatud sisu. Elu võib iga päev tuua kaasa muutuse ning tänane teadmine võib olla homseks aegunud. Seetõttu on loov mõtlemine saanud järjest suurema tähenduse meie elus ja ka hariduses.

Õpitulemustele annab õpetaja sõnalise hinnangu neljapäeval tehtud nädalat kokkuvõtva töö põhjal, kui teemad on läbitud ja kinnistatud. Reedel on aega tulemusi analüüsida, vaadata nädalale tagasi ning hinnata eesmärkide täitmist. Hinnangu tööle annab lisaks õpetajale ka õpilane ise selleks loodud päevikusarnasesse TERA raamatusse. Selline ühine kokkuvõte aitab lapsel siduda eelnev nädal ühtseks tervikuks. 

LõunaTERA kool on esimene koolimaja, mis on loodud koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga arvestades lapse aktiivsust ja liikumisvajadust kogu päeva vältel.

Igast klassist on võimalik otse liikuda õue terrassile. Lisaks on majas palju võimalusi õppimispesadeks. Lapsed võivad oma meeskonnaga töötada enda valitud kohas – avaras koridoris, raamatunurgas, klassi klaasrõdul, loovustoas või vabas saalis. Laste lemmikuks on loomulikult liutorude juures asuvad õpipesad, mis on pidevalt kasutuses. Harjutame ja õpime enda töötulemuste eest vastutama, ise töörahu hoidma ja etteantud aega arvestama, seetõttu ei reguleeri tundide algust ja lõppu ühine koolikell.

Meil õpetatakse inglise keelt alates 1. klassist keelekümblusmeetodil 5 nädalatunni ulatuses. Selliselt õppimine annab oskuse väljendada spontaanselt oma mõtteid inglise keeles, tõlget kasutamata.
 Inglise keele õppimise alustamise eelisteks I kooliastmes on õpilase hea jäljendamisoskus, õpilase häälepaelte paindlikkus eesti keeles puuduvate häälikute moodustamiseks ja uudishimu õppimise vastu mängides, lauldes või näideldes. 
Keelekümblusmeetodit rakendades kasutab õpetaja keeletunnis vaid inglise keelt ja hoidub eesti keele kasutamisest. Tunni atmosfäär on mänguline ja nauditav. Lapse tähelepanu köitmiseks kasutab õpetaja tunnis laule, mänge, luuletusi, pildiraamatuid, jutte, pilte, mänguasju, jms. Kõike, mida õpitakse, korratakse ja harjutatakse pidevalt.