fbpx

SädeTERA

Tere tulemast SädeTERAsse!

SädeTERA on perekonnakeskne mikrokool, mis sai alguse 2020. aastal tänu ühe meie kogukonna pere väga suurele toele. SädeTERA on Tartu Erakooli kõige värskem haru, mille eesmärk on pakkuda õpilaste tugevuste ja huvidega arvestavat õpikeskkonda. 

SädeTERA on üldhariduskool. Tugineme oma töös riiklikule õppekavale, kuid vajadusel astume õppekava piiridest edasi, laiendame ning süvendame õpet, et pakkuda tegevust võimekamale õppijale. Meie programm on tavapärasest mahukam, õppetegevus intensiivsem ning koolipäevad pikemad. Ootame oma kooli peresid, kes hindavad koostööd ning jagatud vastutust laste koolitee osas.

Tartu Erakoolile omaselt iseloomustavad meid sõnad: tarkus, julgus, loovus, avatus. SädeTERA haru on mõeldud 1.-6. klassile. SädeTERAs rakendame üldõpetust teise kooliastme lõpuni.

SädeTERA teeb koostööd MTÜ Eesti Talendikeskuse ja TÜ teaduskooliga.

SädeTERA eelised

 • Paindlikkus (ajakava, tempo, õppetundide toimumise koht, meetodid).
 • Iga lapse annete ja huvide süsteemne märkamine ja arendamine. 
 • Õpilastele suurema valikuvõimaluse ja vastutuse andmine.
 • Õpilase ja õpetaja koostöös eesmärkide püstitamine, ühise väärtusruumi loomine.
 • Ennastjuhtiva õppija kujundamine iganädalaste iseõppepäevade kaudu.
 • Õpetajate kaasamine koolijuhtimisse, mis võimaldab kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 
 • Kogukonna kaasamine ja hoidmine. Iga liige on tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on väikeses koolis vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 
 • Valmisolek katsetada uusi lähenemisi ja metoodikaid ning töötada välja õppevorme, mida oleks tulevikus võimalik rakendada ka teistes koolides.

SädeTERA eripära

Loomi kaasav õpe

Loomi kaasav õpe on eesmärgipärane looma kaasav sekkumine, mida korraldab ja viib läbi kvalifitseeritud õpetaja koos sertifitseeritud loomaga. Loomi kaasatakse koolikeskkonna rikastamiseks, õppimise ärgitamiseks ning õpilaste motiveerimiseks

SädeTERAs on igas klassis loomad, kelle eest hoolitsevad nii õpetajad kui ka õpilased ise. Õppetöösse kaasatakse erinevaid loomi. Hetkel on SädeTERAs raagritsikaid, tigusid, koeri ja kasse. Terraariumiloomad elavad koolis, koerad-kassid on kaasatud õppetegevustesse iganädalaselt. 

Looma kaasava õppe eesmärgiks on akadeemiliste pädevuste saavutamine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja kognitiivsete funktsioonide areng. Loomaga koos õppimine arendab vastutustundlikkust, austust ja hoolivust, aitab kaasa enesekindluse ja empaatia arengule, õpetab tagajärgede eest vastutama. Enne loomade õppetegevustesse kaasamist õpitakse mõistma nende kehakeelt, arvestama nende vajaduste ja erisustega. Loom on hinnanguid mitte andev klassi liige, kelle abil õpitakse ka teineteist paremini märkama ja eripäradega toime tulema. 

Lisalugemist:

Süsteemne annete ja huvide arendamine

Ükski anne ei kujune välja iseenesest. Võimekus on vaid potentsiaal, mis ilma huvi ja loovuse ning seda toetava keskkonnata võib minna kaduma. SädeTERA eesmärk on hoida ja arendada kõikide õpilaste loovust ja õpihuvi, toetades erinevaid õpieelistusi ning julgustades õpilasi end erinevates valdkondades proovile panema.

SädeTERA  andekuse toetamise süsteem tugineb Renzulli ja Reisi kaasaval õppe rikastamise mudelil (Lähemalt: https://renzullilearning.com). Pakume õppekava rikastavaid tegevusi kolmel tasemel: 

 1. Iga lapse tugevuste märkamine ja toetamine läbi õppetegevuste. Iganädalased õpilaste individuaalsetest huvidest ning tugevustest juhinduvad loovad projektitunnid õpetavad eesmärke seadma, tegevusi planeerima ja vastutust võtma. Läbi projektitundide arendame ettevõtlikkust, väärtustame laste initsiatiivi, haarame kinni nende omaalgatustest ja anname võimaluse oma ideid ellu viia. Ettevõtlikkus aitab olla aktiivne, õpetab erinevatele probleemidele lahendusi leidma ja pakub väljakutseid.

Näiteid läbi viidud projektidest: leiutamise võistlusest osavõtt, näidendite kirjutamine ja lavastamine, raamatute kirjutamine, ürituste korraldamises osalemine, õpilasfirmade loomine, erinevate näituste korraldamine, teadusfestivalil osalemine, trennivideo tegemine. Ettevõtlikkust saab arendada, kui sellega tegeletakse järjekindlalt ja süsteemselt. Loovad projektitunnid on mõeldud kõikidele õpilastele.

 1. Diferentseeritud õppe rikastamine noppeõppena, mis on suunatud  kitsamatele gruppidele ning seotud spetsiifiliste oskuste ning huvide arendamisega. Kord nädalas nopime kindlas ainevaldkonnas võimekamad õpilased tavatundidest välja õppima teatud ainet/teemat õppekavaga võrreldes laiendatult või süvendatult. Nendes tundides saame viia kokku sarnaste huvide ja võimetega eakaaslasi, pakkudes sel moel rikkamat õppimiskogemust, arendades õpi- ning enesejuhtimisoskust ning hoides õpirõõmu ja -motivatsiooni. 
 2. Individuaalsed meetmed andekate õpilaste arengu toetamiseks (individuaalne õppekava, klassikursuse vahelejätmine). 

Lisalugemist:

Väikesed klassikollektiivid

Õpilased osalevad tavapärases õppetöös väiksemates gruppides. See võimaldab õpilastele pakkuda personaalsemat, lapsest lähtuvat (huvide ja võimetega arvestavat)  ja intensiivsemat õpet.  Väikestes gruppides töötamine soosib enesekindluse tõusu, paindlike meetodite kasutust, vahetumat tagasisidet ning koostööoskusi.

Paindlik õppetöö

Võimalus osaleda paindlikult õppetöös distantsilt ehk läbi veebisuhtluse. Õpilased saavad õppida läbi digilahenduste ning saada õpetajalt vajalikku ja piisavat tagasisidet. Samas säilib õpilastel võimalus sobivuse korral kooli poolt pakutava seadmega videovahendusel koolitundidest osa võtta. Oleme toeks õpilastele ja nende vanematele, kellel on liikuv elustiil ja soov pakkuda oma lastele kvaliteetset üldharidust.

Ennastjuhtiv õppija

 • Iseõppepäev on strateegia, mis aitab kujundada SädeTERA õpilastest ennastjuhtivaid ja iseseisvaid õppijaid
 • Iseseisva süvenemise ja pingutamise oskus vajab õppimist ja harjutamist
 • Iseõppepäev võimaldab koondada individualiseeritud tegevused koolipäeva ajale ning seega hoiab ära õhtused kodused tööd
 • Vastutustunde kasvatamine ja eneseteostuse toetamine.
 • Õpivad oma aega ja ruumi juhtima (oma töökoha korrastamine, ajaplaneerimine, segajate vältimine).
 • Iseõpe annab lapsele vabaduse oma õppimist ise korraldada talle loomuomases keskkonnas. See võimestab ning annab võimaluse eneseteostuseks ja arenguks.
 • Sellega tekitame  olukorra, kus õpilasel on huvi enda õppimist juhtida ning uusi oskusi ja teadmisi omandada.

Tehnoloogia ja robootika

SädeTERA õpilased kasutavad oma õppetegevuses eesmärgipäraselt arvuteid  ja robootilisi vahendeid, mis aitavad tõsta õpimotivatsiooni ja rikastada õpet. Meie õpilased on osalenud võidukalt RoboOlümpial ja võtnud osa üleeuroopalisest CodeWeek programmeerimise üritusest.

Teeme koostööd HuviTERAga: igal õpilasel on võimalus osaleda ühes huviringis tasuta!