fbpx

SädeTERA

SädeTERA otsib uueks õppeaastaks klassiõpetajat. Uuri lähemalt: tööpakkumised.

Tere tulemast SädeTERAsse!

SädeTERA on perekonnakeskne mikrokool, mis sai alguse 2020. aastal tänu ühe meie kogukonna pere väga suurele toele. SädeTERA on Tartu Erakooli kõige värskem haru, mille eesmärk on pakkuda õpilaste tugevuste ja huvidega arvestavat õpikeskkonda. 

SädeTERA on üldhariduskool. Tugineme oma töös riiklikule õppekavale, kuid vajadusel astume õppekava piiridest edasi, laiendame ning süvendame õpet, et pakkuda tegevust võimekamale õppijale. Meie programm on tavapärasest mahukam, õppetegevus intensiivsem ning koolipäevad pikemad. Ootame oma kooli peresid, kes hindavad koostööd ning jagatud vastutust laste koolitee osas.

Tartu Erakoolile omaselt iseloomustavad meid sõnad: tarkus, julgus, loovus, avatus. SädeTERA haru on mõeldud 1.-6. klassile. SädeTERAs rakendame üldõpetust teise kooliastme lõpuni.

SädeTERA teeb koostööd MTÜ Eesti Talendikeskuse ja TÜ teaduskooliga.

SädeTERA eelised

  • Paindlikkus (ajakava, tempo, õppetundide toimumise koht, meetodid).
  • Iga lapse annete ja huvide süsteemne märkamine ja arendamine. 
  • Õpilastele suurema valikuvõimaluse ja vastutuse andmine.
  • Õpilase ja õpetaja koostöös eesmärkide püstitamine, ühise väärtusruumi loomine  ja seeläbi ennastjuhtiva õppija kujundamine.
  • Õpetajate kaasamine koolijuhtimisse, mis võimaldab kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 
  • Kogukonna kaasamine ja hoidmine. Iga liige on tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on väikeses koolis vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 
  • Valmisolek katsetada uusi lähenemisi ja metoodikaid ning töötada välja õppevorme, mida oleks tulevikus võimalik rakendada ka teistes koolides. 

SädeTERA eripära

Loomi kaasav õpe

Loomi kaasav õpe on eesmärgipärane looma kaasav sekkumine, mida korraldab ja viib läbi kvalifitseeritud õpetaja koos sertifitseeritud loomaga. Loomi kaasatakse koolikeskkonna rikastamiseks, õppimise ärgitamiseks ning õpilaste motiveerimiseks

SädeTERAs on igas klassis loomad, kelle eest hoolitsevad nii õpetajad kui ka õpilased ise. Õppetöösse kaasatakse erinevaid loomi. Hetkel on SädeTERAs raagritsikaid, tigusid, koeri ja kasse. Terraariumiloomad elavad koolis, koerad-kassid on kaasatud õppetegevustesse iganädalaselt. 

Looma kaasava õppe eesmärgiks on akadeemiliste pädevuste saavutamine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja kognitiivsete funktsioonide areng. Loomaga koos õppimine arendab vastutustundlikkust, austust ja hoolivust, aitab kaasa enesekindluse ja empaatia arengule, õpetab tagajärgede eest vastutama. Enne loomade õppetegevustesse kaasamist õpitakse mõistma nende kehakeelt, arvestama nende vajaduste ja erisustega. Loom on hinnanguid mitte andev klassi liige, kelle abil õpitakse ka teineteist paremini märkama ja eripäradega toime tulema. 

Lisalugemist:

Süsteemne annete ja huvide arendamine

Ükski anne ei kujune välja iseenesest. Võimekus on vaid potentsiaal, mis ilma huvi ja loovuse ning seda toetava keskkonnata võib minna kaduma. SädeTERA eesmärk on hoida ja arendada kõikide õpilaste loovust ja õpihuvi, toetades erinevaid õpieelistusi ning julgustades õpilasi end erinevates valdkondades proovile panema.

SädeTERA  andekuse toetamise süsteem tugineb Renzulli ja Reisi kaasaval õppe rikastamise mudelil (Lähemalt: https://renzullilearning.com). Pakume õppekava rikastavaid tegevusi kolmel tasemel: 

 1. Iga lapse tugevuste märkamine ja toetamine läbi õppetegevuste. Iganädalased õpilaste individuaalsetest huvidest ning tugevustest juhinduvad loovad projektitunnid õpetavad eesmärke seadma, tegevusi planeerima ja vastutust võtma. Läbi projektitundide arendame ettevõtlikkust, väärtustame laste initsiatiivi, haarame kinni nende omaalgatustest ja anname võimaluse oma ideid ellu viia. Ettevõtlikkus aitab olla aktiivne, õpetab erinevatele probleemidele lahendusi leidma ja pakub väljakutseid.

Näiteid läbi viidud projektidest: leiutamise võistlusest osavõtt, näidendite kirjutamine ja lavastamine, raamatute kirjutamine, ürituste korraldamises osalemine, õpilasfirmade loomine, erinevate näituste korraldamine, teadusfestivalil osalemine, trennivideo tegemine. Ettevõtlikkust saab arendada, kui sellega tegeletakse järjekindlalt ja süsteemselt. Loovad projektitunnid on mõeldud kõikidele õpilastele.

 1. Diferentseeritud õppe rikastamine noppeõppena, mis on suunatud  kitsamatele gruppidele ning seotud spetsiifiliste oskuste ning huvide arendamisega. Kord nädalas nopime kindlas ainevaldkonnas võimekamad õpilased tavatundidest välja õppima teatud ainet/teemat õppekavaga võrreldes laiendatult või süvendatult. Nendes tundides saame viia kokku sarnaste huvide ja võimetega eakaaslasi, pakkudes sel moel rikkamat õppimiskogemust, arendades õpi- ning enesejuhtimisoskust ning hoides õpirõõmu ja -motivatsiooni. 
 2. Individuaalsed meetmed andekate õpilaste arengu toetamiseks (individuaalne õppekava, klassikursuse vahelejätmine). 

Lisalugemist:

Väikesed klassikollektiivid

Õpilased osalevad tavapärases õppetöös väiksemates gruppides. See võimaldab õpilastele pakkuda personaalsemat, lapsest lähtuvat (huvide ja võimetega arvestavat)  ja intensiivsemat õpet.  Väikestes gruppides töötamine soosib enesekindluse tõusu, paindlike meetodite kasutust, vahetumat tagasisidet ning koostööoskusi.

Distantsõppe tugi

Võimalus osaleda paindlikult õppetöös distantsilt ehk läbi veebisuhtluse. Õpilased saavad õppida läbi digilahenduste ning saada õpetajalt vajalikku ja piisavat tagasisidet. Samas säilib õpilastel võimalus sobivuse korral kooli poolt pakutava seadmega videovahendusel koolitundidest osa võtta. Oleme toeks õpilastele ja nende vanematele, kellel on liikuv elustiil ja soov pakkuda oma lastele kvaliteetset üldharidust.

Tehnoloogia ja robootika

SädeTERA õpilased kasutavad oma õppetegevuses eesmärgipäraselt arvuteid  ja robootilisi vahendeid, mis aitavad tõsta õpimotivatsiooni ja rikastada õpet. Meie õpilased on osalenud võidukalt RoboOlümpial ja võtnud osa üleeuroopalisest CodeWeek programmeerimise üritusest.

Andekus on keerukas fenomen, mille mõistmine ning defineerimine on aja jooksul palju muutunud. Tänapäeval ei kõnelda andekusest enam kui staatilisest kaasa sündinud omadusest, vaid kui potentsiaalist, mille realiseerumist mõjutavad paljud erinevad komponendid (Laine, 2016; Sepp, 2010). 

Teaduses eelistatakse andekuse olemust selle keerukuse tõttu kujutada mudelina. SädeTERAs lähtume just hariduses enim kasutust leidnud Renzulli ja Mönksi mitmefaktorilisest andekusmudelist. Joonis 1. Renzulli-Mönksi mitmefaktoriline andekuse mudel (Sepp, 2010). 

 

Renzulli-Mönksi andekuse mudeli järgi jagunevad ande/potentsiaali realiseerumiseks vajalikud tegurid sisemisteks ja välisteks. Sisemistest teguritest on Renzulli (1986) järgi andekuse eelduseks kõrgete üld- ja/või erivõimete olemasolu, kuid ande avaldumiseks on vaja ka pühendumist ning loovust. Seega on kõrge võimekus vaid üks andekuse komponent. Õpilane võib olla võimekas, kuid kui tal puudub ainevaldkonna vastu huvi ning soov selles vallas areneda, siis ta ei saavuta oma potentsiaali. Samuti ei saa laps saavutada oma potentsiaali, kui selleks puuduvad soodsad välised tegurid – toetav kodu, kool, kaaslased (Mönks, 1992). Kui lapse võimeid ei märgata või tal puudub võimalus oma võimeid arendada (koolis, huviringis, trennis), on tal tulevikus raskem ennast teostada ja võimetekohane edu võib jääda saavutamata. 

SädeTERA on loodud, et pakkuda võimekatele õpilastele võimalust avastada ning arendada oma tugevusi ja huvisid. Suurema valikuvabaduse ja võimetele vastava õppetegevuse võimaldamisega toetame oma õpilaste õpimotivatsiooni ja loovuse arengut. Huvivaldkonnaga süviti tegeledes õpivad lapsed eesmärke seadma, keskenduma, pühenduma ning seostama edu saavutamist töökuse ning pingutamisega. 

Andekuse toetamisega SädeTERAs saab lähemalt tutvuda siin.

 

Loe lisaks:

Aru, J. (2022). Loovusest ja logelemisest. Nutineedusest, mõttevälgatustest ja laste arengust. Ajujutud OÜ. 

Konksi, K. (2020). Pull-out-programm võimekate õpilaste toetamise meetmena 3. klasside matemaatikaringi näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool. 

Sepp, V. (2010) Andekusest ja andekatest lastest. Tartu: Atlex.

MTÜ Eesti Talendikeskuse kodulehekülg: http://talendikeskus.ee/ 

Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehekülg. https://www.teaduskool.ut.ee/et

Kooliaasta 2022/23

Kooliaasta algus on 17. august 2022. a.
1. klassi aktus on 22. augustil 2022. a.

Tartu Erakooli TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs, PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2022/23.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2022 – 12. november 2022
II periood 14. november 2022 – 23. veebruar 2023
III periood 6. märts 2023 – 31. mai 2023

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2022/2023. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2022 – 15. jaanuar 2023
II periood 16. jaanuar 2023 – 31. mai 2023

Koolivaheajad

2022/23 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
24. – 30. oktoober 2022,
jõuluvaheaeg
22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023,
talvevaheaeg
27. veebruar – 5. märts 2023,
kevadvaheaeg
17. – 23. aprill 2023
suvevaheaeg algab 01. juunil 2023.

Kooliaasta 2023/2024

Kooliaasta algus ja aktus on 21. august 2023. a.
Stardilaager 23.-24. august. 

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2023/24.õa perioodide ajad:

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2023/2024. õa perioodide ajad:

Koolivaheajad

2023/2024 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
23. – 29. oktoober 2023
jõuluvaheaeg
21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
talvevaheaeg
24. veebruar – 3. märts 2024
kevadvaheaeg
13. – 21. aprill 2024
suvevaheaeg algab 01. juunil 2024.

Tundide ajad

2023/2024 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 2023. aasta maikuus ARNO keskkonnas.

SädeTERA inimesed

Kersti Kaplinski

SädeTERA direktor

Katriin Mägi

Õppejuht ja klassiõpetaja

Helena Falilejev

Eripedagoog ja individuaaltunni õpetaja Klassiõpetaja

Helena Sallert

Inglise keele õpetaja

Valdek Ott

Muusikaõpetaja

Grete Koho

Liikumise ja pikapäeva õpetaja

Karin Konksi

Klassiõpetaja ja noppeõppe õpetaja

Maie Kuusk

Projektõppe õpetaja

Marita Kose

Hetkel õppetööst eemal

SädeTERA aadress

2022/2023 õa Tähe 4
2023/2024 õa Staadioni 73

SädeTERA

Tähe 4, Tartu
5385 8561
sadetera@tartuerakool.ee

Kersti Kaplinski

SädeTERA direktor
5385 8561
kersti.kaplinski@tartuerakool.ee

Söökla

Auli Vilep
5855 6765
vilep@dussmann.ee