fbpx

Andekus

Andekus on keerukas fenomen, mille mõistmine ning defineerimine on aja jooksul palju muutunud. Tänapäeval ei kõnelda andekusest enam kui staatilisest kaasa sündinud omadusest, vaid kui potentsiaalist, mille realiseerumist mõjutavad paljud erinevad komponendid (Laine, 2016; Sepp, 2010). 

Teaduses eelistatakse andekuse olemust selle keerukuse tõttu kujutada mudelina. SädeTERAs lähtume just hariduses enim kasutust leidnud Renzulli ja Mönksi mitmefaktorilisest andekusmudelist. 

Joonis 1. Renzulli-Mönksi mitmefaktoriline andekuse mudel (Sepp, 2010). 

Renzulli-Mönksi andekuse mudeli järgi jagunevad ande/potentsiaali realiseerumiseks vajalikud tegurid sisemisteks ja välisteks. Sisemistest teguritest on Renzulli (1986) järgi andekuse eelduseks kõrgete üld- ja/või erivõimete olemasolu, kuid ande avaldumiseks on vaja ka pühendumist ning loovust. Seega on kõrge võimekus vaid üks andekuse komponent. Õpilane võib olla võimekas, kuid kui tal puudub ainevaldkonna vastu huvi ning soov selles vallas areneda, siis ta ei saavuta oma potentsiaali. Samuti ei saa laps saavutada oma potentsiaali, kui selleks puuduvad soodsad välised tegurid – toetav kodu, kool, kaaslased (Mönks, 1992). Kui lapse võimeid ei märgata või tal puudub võimalus oma võimeid arendada (koolis, huviringis, trennis), on tal tulevikus raskem ennast teostada ja võimetekohane edu võib jääda saavutamata. 

SädeTERA on loodud, et pakkuda võimekatele õpilastele võimalust avastada ning arendada oma tugevusi ja huvisid. Suurema valikuvabaduse ja võimetele vastava õppetegevuse võimaldamisega toetame oma õpilaste õpimotivatsiooni ja loovuse arengut. Huvivaldkonnaga süviti tegeledes õpivad lapsed eesmärke seadma, keskenduma, pühenduma ning seostama edu saavutamist töökuse ning pingutamisega. 

Andekuse toetamisega SädeTERAs saab lähemalt tutvuda siin.

Loe lisaks:

Aru, J. (2022). Loovusest ja logelemisest. Nutineedusest, mõttevälgatustest ja laste arengust. Ajujutud OÜ. 

Konksi, K. (2020). Pull-out-programm võimekate õpilaste toetamise meetmena 3. klasside matemaatikaringi näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool. 

Sepp, V. (2010) Andekusest ja andekatest lastest. Tartu: Atlex.

MTÜ Eesti Talendikeskuse kodulehekülg: http://talendikeskus.ee/ 

Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehekülg. https://www.teaduskool.ut.ee/et