SädeTERA

Tere tulemast SädeTERAsse!

SädeTERA on perekonnakeskne mikrokool, mis sai alguse tänu ühe meie kogukonna pere väga suurele toele.

Ootame oma kooli õppima lapsi, kellel on toetav kodu, kes on loovad, tunnevad maailma vastu elavat huvi ning kes on valmis uute teadmiste ja oskuste nimel pingutama.

Usume, et kool ja kodu on partnerid lapse arengu toetamisel. Tartu Erakoolile omaselt iseloomustavad ka meidki sõnad: tarkus, julgus, loovus, avatus. SädeTERA haru on mõeldud I ja II kooliastmele. SädeTERAs rakendame üldõpetust II kooliastme lõpuni. 

Mis on mikrokooli eelised?

  • Soodustab paindlikkust- ajakava, tempo, asukoht, õpilaste arv, väljasõidud (õppetundide toimumise koht), meetodid, muudatused
  • Võimalus avada koole ebatraditsioonilistes paikades ja ruumides – ei vaja suuri ruume ja on vähem piiranguid asukoha suhtes. Näiteks kui mikrokoolis on fookus loodusel, siis väikese kooli puhul on suurem võimalus, et sobiv asukoht leitakse just looduslähedases paigas, kuhu suure kooli loomine oleks keeruline. 
  • Väikeste kogukondade tekkimine ja säilimine- on võimalik hoida kogukonda väiksena ning kokkuhoidlikkuna. Iga liige on ülimalt tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 
  • Võimalik olla abiks just erinevate õpilaste vajaduste toetamisel, kes on loomult näiteks introvertsemad ja tagasihoidlikumad ning suures kollektiivis võivad tahaplaanile jääda või vajavad koolis käimise osas paindlikkust (nt andekus, tundlikkus, pere liikuv eluviis jne) 
  • Õpetajatel on kooli juhtimisel ja toimimisel suurem roll- on võimalik kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 
  • Hea mudel uute lähenemiste ja metoodikate katsetamiseks- tulevikus võimalik rakendada ka teistele kooliharudele. 
  • Võib saada aluseks või mudeliks teiste sarnaste koolide loomisel- võrgustiku tekkimine, ei pea olema ainult Eestis toimiv. 

Meie kooli eripära

TERA on õppimiskeskne ja õpilase arengule orienteeritud, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool. Kool võimaldab omandada mitmekülgset haridust lähtuvalt õppija individuaalsusest ning toetab iga meie inimese kujunemist selliseks isiksuseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab sellega kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku eest.

Loomi kaasav õpe

Meie koolis viiakse regulaarselt läbi loomi kaasavat õpet vastava hariduse saanud spetsialistide poolt, kaasates sertifitseeritud loomi. 

Loomi kaasav õpe – eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud sertifitseeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldab või juhib kvalifitseeritud õpetaja. Fookuses on akadeemiliste pädevuste saavutamine, õpilaste motiveerimine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja kognitiivsete funktsioonide areng. Loomast saab hinnanguid mitte andev klassi liige, kelle abil õpitakse teineteist paremini märkama ja eripäradega toime tulema.

Individuaalne tugi ja andekuse toetamine

Ükski anne ei kujune välja iseenesest. Võimekus on vaid potentsiaal, mis ilma huvi ja loovuse ning seda toetava keskkonnata võib minna kaduma. Meie eesmärk on hoida ja arendada kõikide õpilaste loovust ja õpihuvi, toetades erinevaid õpistiile ning julgustades õpilasi end erinevates valdkondades proovile panema. Toetame SädeTERAs andekust kolmel tasemel:

1)    Annete avastamine ja arendamine. Pakume mitmeid õppekava rikastavaid tegevusi, milles osalevad kõik meie kooli õpilased. Kusagil-mujal-õppimine ja kooliväliste spetsialistide kaasamine võimaldab õpilastel tutvuda erinevate päris elu valdkondadega. Koolis toimuvad otseselt õpilaste huvidest juhinduvad huvitunnid ja talendipäevad, kus kõik saavad oma oskusi tutvustada ning üksteiselt õppida. 6. klassini rakendatav üldõpetus annab igapäevaselt võimaluse paindlikkuseks ja õpilaste huvide ning võimetega arvestamiseks.

2)    Noppeõpe, mis on suunatud kitsamatele gruppidele ning seotud spetsiifiliste oskuste ning huvide arendamisega. 2022/2023 õppeaastal pakume noppeõpet matemaatikas võimekatele õppijatele.

3)    Individuaalsed meetmed andekate õpilaste arengu toetamiseks, sh individuaaltunnid ja individuaalse õppekava koostamine.

Väikesed klassikollektiivid

Õpilased osalevad tavapärases õppetöös väikestes gruppides. Samuti võimaldab väiksemas kollektiivis õppimine individuaalsemat tähelepanu ning tuge. Väikestes gruppides töötamine soosib enesekindluse tõusu, paindlike meetodite kasutust, vahetumat tagasiside ning koostööoskusi. Sotsiaalse suhtlusringi suurendamiseks on meil sõprusklassid teistest Tartu Erakooli koolidest.

Kusagil-mujal-õpe

Olulisel kohal on mõtestatud õppekäigud, et kinnistada üldõpetuses käsitletavaid teemasid ja seostada neid reaalse eluga.

Distantsõppe tugi

Võimalus osaleda paindlikult õppetöös distantsilt ehk läbi veebisuhtluse. Õpilased saavad õppida läbi digilahenduste ning saada õpetajalt vajalikku ja piisavat tagasisidet. Samas säilib õpilastel võimalus sobivuse korral ka koolitundidest osa võtta kooli poolt pakutava seadmega videovahendusel või füüsiliselt klassi keskkonnas. Ollakse toeks õpilastele ja nende vanematele, kellel on liikuv elustiil, kuid soovivad oma lastele pakkuda kvaliteetset üldharidust.

Tehnoloogia ja robootika

SädeTERA õpilased kasutavad oma õppetegevuses eesmärgipäraselt IKT- ja robootilisi vahendeid, mis aitavad tõsta õpimotivatsiooni ja rikastada õpet. Meie õpilased on osalenud võidukalt RoboOlümpial ja võtnud osa üle Euroopalisel CodeWeek programmeerimise üritusest.

Kooliaasta 2022/23

Kooliaasta algus on 17. august 2022. a.
1. klassi aktus on 22. augustil 2022. a.

Tartu Erakooli TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs, PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2022/23.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2022 – 12. november 2022
II periood 14. november 2022 – 23. veebruar 2023
III periood 06. märts 2023 – 31. mai 2023

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2022/2023. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2022 – 15. jaanuar 2023
II periood 16. jaanuar 2023 – 31. mai 2023

Koolivaheajad

2022/23 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
24. – 30. oktoober 2022,
jõuluvaheaeg
22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023,
talvevaheaeg
27. veebruar – 5. märts 2023,
kevadvaheaeg
17. – 23. aprill 2023
suvevaheaeg algab 01. juunil 2023.


Kooliaasta 2021/2022

Kooliaasta algus on 17. august 2021. a.
1. klassi aktus on 23. augustil 2021. a.

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2021/22.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2021 – 12. november 2021
II periood 15. november 2021 – 23. veebruar 2022
III periood 07. märts 2022 – 01. juuni 2022

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2021/2022. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2021 – 14. jaanuar 2022
II periood 17. jaanuar 2022 – 01. juuni 2022

Koolivaheajad

2021/2022 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
25. – 31. oktoober 2021
jõuluvaheaeg
23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022
talvevaheaeg
25. veebruar – 6. märts 2022
kevadvaheaeg
18. – 24. aprill 2022
suvevaheaeg algab 02. juunil 2022.

2021/2022 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 3.05 ARNO keskkonnas.

SädeTERA inimesed

Kersti Kaplinski

SädeTERA direktor

Katriin Mägi

Õppejuht ja klassiõpetaja

Marita Kose

Klassiõpetaja

Helena Falilejev

Eripedagoog ja individuaaltunni õpetaja

Helena Sallert

Inglise keele õpetaja

Valdek Ott

Muusikaõpetaja

Grete Koho

Liikumise ja pikapäeva õpetaja

Karin Konksi

Klassiõpetaja ja noppeõppe õpetaja

SädeTERA aadress

2022/2023 õa Tähe 4
2023/2024 õa Staadioni 73

SädeTERA

Tähe 4, Tartu
5385 8561
sädetera@tartuerakool.ee

Kersti Kaplinski

SädeTERA projektijuht
5385 8561
kersti.kaplinski@tartuerakool.ee

Söökla

Auli Vilep
5855 6765
vilep@dussmann.ee