SädeTERA

SädeTERA 2020-06-30T19:14:28+00:00

SädeTERA on perekonnakeskne mikrokool, mis sai alguse tänu ühe meie kogukonna pere väga suurele toele.  Usume, et kool ja kodu on partnerid lapse arengu toetamisel. Tartu Erakoolile omaselt iseloomustavad ka meidki sõnad: tarkus, julgus, loovus, avatus. SädeTERA haru on mõeldud I ja II kooliastmele ja meie eripäraks on loomadega koos õppimine. Meie koolis viiakse läbi looma kaasavat õpet vastava hariduse saanud spetsialistide poolt, kaasates sertifitseeritud loomi. Klassitööd viib läbi kahe õpetaja meeskond, mis ei ole tavakoolide praktika. Õpilased osalevad väikestes töögruppides ning saavad teha koostööd eri vanuses kaaslastega. Rõhk on õpilaste individuaalsel arendamisel, mis seisneb iganädalastes eratundides, et pakkuda lisatuge õpiväljundite saavutamisel või lisatähelepanu andekuse arendamisel. Koolil on eeldused rahvusvaheliste õpilaste toetamiseks läbi keelekümbluse ja individuaalse lisatoe. Lisaks on laste iseseisvuse, vabadustunde ja loovuse ärgitamiseks tunniplaanis projekti- ning huvitunnid, mille raames õpilased saavad valida omaalgatuslikult õppetegevusi. Laste mitmekülgset arengut toetab looduslähedus ning “päris” kogemuste toel õppimine. Sellest tulenevalt on koolil neli põhilist väärtuslikku eripära: väikesed klassid, loomi kaasav õpe, distants- ja koduõppe tugi ning rahvusvaheliste õpilaste toetamine. 

 

SädeTERA eesmärgid

 

Meie peamiseks eesmärgiks on loomade ja tehnoloogia eesmärgipärane kaasamine õppetöösse. Suhe õppesse kaasatava loomaga on laste jaoks tähendusrikas ja see soosib efektiivsemat õppimist. Loom suurendab motivatsiooni ja rahutunnet, samal ajal suurendab stressiga toimetulekut õppetegevuste ajal. Kontakt loomaga vähendab märkimisväärselt õpilaste ärevust ja ärrituvustunnet ning ärgitab õnnetunnet ja positiivset suhtumist ülesannete täitmisel. Lisaks püüame valida õpilasest lähtuvat metoodikat võimalikult eduka õppetöö läbiviimiseks. Peame tähtsaks ka distantsõppe ja koduõppe võimalust ning pakume paindlikku tuge selle läbiviimiseks. 

 

Distants- ja koduõppe tugi – võimalus osaleda paindlikult õppetöös distantsilt ehk läbi veebisuhtluse. Õpilased saavad õppida läbi digilahenduste ning saada õpetajalt vajalikku tagasisidet. Samas säilib õpilastel võimalus sobivuse korral ka koolitundidest osa võtta. Võimalus koduõppe läbiviimise toetamiseks. Ollakse toeks õpilastele ja nende vanematele, kellel on liikuv elustiil, kuid soovivad oma õpilastele pakkuda kvaliteetset üldharidust. 

Loomi kaasav õpeeesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud sertifitseeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldab või juhib kvalifitseeritud õpetaja. Fookuses on akadeemiliste pädevuste saavutamine, õpilaste motiveerimine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja kognitiivsete funktsioonide areng.

Väikesed klassid – Õpilastel on võimalik osaleda õppetöös väikestes gruppides ning teha koostööd erinevate vanuseastmetega. Samuti võimaldab väiksemas kollektiivis õppimine individuaalset tähelepanu ning tuge. Väikestes gruppides töötamine soosib enesekindluse tõusu, paindlike meetodite kasutust, vahetumat tagasiside ning koostööoskusi. 

Rahvusvaheliste õpilaste toetamine- Rahvusvaheliste õpilaste, kelle pered soovivad ennast Eestiga siduda ja vajavad abi, toetamiseks on võimalik rakendada keelekümbluse meetodit. Samas lubab väike kollektiiv ja personaalne lähenemine tegeleda iga õpilasega individuaalselt ning toetada selle läbi ka rahvusvaheliste õpilaste õppimist kui ka kohanemist Eesti kultuuri. Õpetajate meeskonna olemasolu on võimalus rahvusvahelisi õpilasi toetada klassikeskkonnas nii, et säilib õppetöö sujuvus, kuid õpilane saab koheselt lisatuge. 

MIKROKOOL

Mikrokool on kaasaegse hariduse liikumise suunda silmas pidades perspektiivikas mudel, mida katsetada ja TERA kompetentsiga siduda. See loob eeldused tulevikus ka teiste haridusinnovaatiliste lähenemiste rakendamiseks just mikrokooli mudelina.

Mikrokooli all mõistetakse väikest kooli ja kollektiivi, mille suunitlus on individuaalsemal lähenemisel iga õpilase vajadusi ning huve arvestades. Mikrokooli väikesed rühmad loovad paremad eeldused erinevate uuenduslike lähenemiste ja meetodite rakendamiseks. Samuti võimaldab see hõlpsamalt viia läbi õpet eriealiste rühmades. 

Mis on mikrokooli eelised? 

*Soodustab paindlikkust- ajakava, tempo, asukoht, õpilaste arv, väljasõidud (õppetundide toimumise koht), meetodid, muudatused

*Võimalus avada koole ebatraditsioonilistes paikades ja ruumides – ei vaja suuri ruume ja on vähem piiranguid asukoha suhtes. Näiteks kui mikrokoolis on fookus loodusel, siis väikese kooli puhul on suurem võimalus, et sobiv asukoht leitakse just looduslähedases paigas, kuhu suure kooli loomine oleks võimatu. 

*Väikeste kogukondade tekkimine ja säilimine- on võimalik hoida kogukonda väiksena ning kokkuhoidlikkumana. Iga liige on ülimalt tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on vahetum ja kiirem. 

*Võimalik olla abiks just selliste õpilaste vajaduste toetamisel, kellega on keerulisem suuremas kollektiivis toimetada või vajavad koolis käimise osas paindlikkust (nt tundlikkus, mõni haigus, reisimine jne) 

*Õpetajatetel on kooli juhtimisel suurem roll- on võimalik kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. Õpetajatel on suurem roll koolielu toimimises. 

*Hea mudel uute lähenemiste ja metoodikate katsetamiseks- tulevikus võimalik rakendada ka teistele kooliharudele. 

*Võib saada aluseks või mudeliks teiste sarnaste koolide loomisel- võrgustiku tekkimine, ei pea olema ainult Eestis toimiv. 

*Soodustab individuaalset lähenemist ja iga õppija vajadustele õppe kohandamist- projekti põhised ülesanded, huvitunnid jne. 

Toimivate mikokoolide või mikrokoolide võrgustike näited: 

Budapest School (Ungari) https://budapestschool.org/en/rolunk/budapest_school_model/

NuVu (USA) https://cambridge.nuvustudio.com/ 

Kontakt: sadetera@tartuerakool.ee

Kooli astumise kohta leiate rohkem infot rubriigist “Tule meile õppima”

Kooli astumiseks palun täitke  elektrooniline ankeet.