SädeTERA

SädeTERA 2021-10-27T19:25:37+00:00

SädeTERA on perekonnakeskne mikrokool, mis sai alguse tänu ühe meie kogukonna pere väga suurele toele. Usume, et kool ja kodu on partnerid lapse arengu toetamisel. Tartu Erakoolile omaselt iseloomustavad ka meidki sõnad: tarkus, julgus, loovus, avatus. SädeTERA haru on mõeldud I ja II kooliastmele ja meie eripäraks on loomadega koos õppimine. Meie koolis viiakse regulaarselt läbi looma kaasavat õpet vastava hariduse saanud spetsialistide poolt, kaasates sertifitseeritud loomi. Õppetöö toimub väikestes töögruppides. Rõhk on õpilaste individuaalsel arendamisel, mida toetavad iganädalased eratunnid, et pakkuda lisatuge õpiväljundite saavutamisel või lisatähelepanu andekuse arendamisel. Eratunni raames eesmärgistavad õpilased enda tegevuse ja analüüsivad ise, mida peavad ja tahavad õppida.
Koolil on võimalik toetada rahvusvahelisi õpilasi läbi keelekümbluse ja individuaalse lähenemise.
Olulisel kohal on mõtestatud õppekäigud, et kinnistada üldõpetuses käsitletavaid teemasid ja seostada neid reaalse eluga.

Eelnevast tulenevalt on koolil neli põhilist väärtuslikku eripära: väikesed õpirühmad, loomi kaasav õpe, distants- ja koduõppe tugi ning rahvusvaheliste õpilaste toetamine.

SädeTERA eesmärgid

Meie peamiseks eesmärgiks on loomade ja tehnoloogia eesmärgipärane kaasamine õppetöösse. Suhe õppesse kaasatava loomaga on laste jaoks tähendusrikas ja see soosib efektiivsemat õppimist. Loom suurendab motivatsiooni ja rahutunnet, samal ajal suurendab stressiga toimetulekut õppetegevuste ajal. Kontakt loomaga vähendab märkimisväärselt õpilaste ärevust ja ärrituvustunnet ning ärgitab õnnetunnet ja positiivset suhtumist ülesannete täitmisel.
Lisaks saame tänu suuremale individuaalsele lähenemisele valida õpilasest lähtuvat metoodikat võimalikult eduka õppetöö läbiviimiseks.
Peame tähtsaks ka distantsõppe ja koduõppe võimalust ning pakume paindlikku tuge selle läbiviimiseks.  

Distants- ja koduõppe tugi – võimalus osaleda paindlikult õppetöös distantsilt ehk läbi veebisuhtluse. Õpilased saavad õppida läbi digilahenduste ning saada õpetajalt vajalikku ja piisavat tagasisidet. Samas säilib õpilastel võimalus sobivuse korral ka koolitundidest osa võtta. Võimalus koduõppe läbiviimise toetamiseks. Ollakse toeks õpilastele ja nende vanematele, kellel on liikuv elustiil, kuid soovivad oma lastele pakkuda kvaliteetset üldharidust. 

Loomi kaasav õpe – eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud sertifitseeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldab või juhib kvalifitseeritud õpetaja. Fookuses on akadeemiliste pädevuste saavutamine, õpilaste motiveerimine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja kognitiivsete funktsioonide areng. Loomast saab hinnanguid mitte andev klassi liige, kelle abil õpitakse teineteist paremini märkama ja eripäradega toime tulema. 

Väikesed klassikollektiivid – Õpilastel on võimalik osaleda õppetöös väikestes gruppides. Samuti võimaldab väiksemas kollektiivis õppimine individuaalset tähelepanu ning tuge. Väikestes gruppides töötamine soosib enesekindluse tõusu, paindlike meetodite kasutust, vahetumat tagasiside ning koostööoskusi. Sotsiaalse suhtlusringi suurendamiseks on meil sõprusklassid teistest Tartu Erakooli koolidest.

Rahvusvaheliste õpilaste toetamine- Rahvusvaheliste õpilaste, kelle pered soovivad ennast Eestiga siduda ja vajavad abi, toetamiseks on võimalik rakendada keelekümbluse meetodit. Samas lubab väike kollektiiv ja personaalne lähenemine tegeleda iga õpilasega individuaalselt ning toetada selle läbi ka rahvusvaheliste õpilaste õppimist kui ka kohanemist Eesti kultuuri. 

MIKROKOOL

Mikrokool on kaasaegse hariduse liikumise suunda silmas pidades perspektiivikas mudel, mida TERA kompetentsiga siduda. See loob eeldused tulevikus ka teiste haridusinnovaatiliste lähenemiste rakendamiseks just mikrokooli mudelina.

Mikrokooli all mõistetakse väikest kooli ja kollektiivi, mille suunitlus on individuaalsemal lähenemisel iga õpilase vajadusi ning huve arvestades. Mikrokooli väikesed rühmad loovad paremad eeldused erinevate uuenduslike lähenemiste ja meetodite rakendamiseks. Samuti võimaldab see hõlpsamalt viia läbi õpet eriealiste rühmades. 

Mis on mikrokooli eelised? 

*Soodustab paindlikkust- ajakava, tempo, asukoht, õpilaste arv, väljasõidud (õppetundide toimumise koht), meetodid, muudatused

*Võimalus avada koole ebatraditsioonilistes paikades ja ruumides – ei vaja suuri ruume ja on vähem piiranguid asukoha suhtes. Näiteks kui mikrokoolis on fookus loodusel, siis väikese kooli puhul on suurem võimalus, et sobiv asukoht leitakse just looduslähedases paigas, kuhu suure kooli loomine oleks keeruline. 

*Väikeste kogukondade tekkimine ja säilimine- on võimalik hoida kogukonda väiksena ning kokkuhoidlikkumana. Iga liige on ülimalt tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 

*Võimalik olla abiks just selliste õpilaste vajaduste toetamisel, kes on loomult introvertsemad ja tagasihoidlikumad ning suures kollektiivis võivad tahaplaanile jääda või vajavad koolis käimise osas paindlikkust (nt tundlikkus, mõni haigus, reisimine jne) 

*Õpetajatel on kooli juhtimisel ja toimimisel suurem roll- on võimalik kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 

*Hea mudel uute lähenemiste ja metoodikate katsetamiseks- tulevikus võimalik rakendada ka teistele kooliharudele. 

*Võib saada aluseks või mudeliks teiste sarnaste koolide loomisel- võrgustiku tekkimine, ei pea olema ainult Eestis toimiv. 

*Soodustab individuaalset lähenemist ja iga õppija vajadustele õppe kohandamist- projekti põhised ülesanded, huvitunnid jne.

Toimivate mikrokoolide või mikrokoolide võrgustike näited: 

Budapest School (Ungari) https://budapestschool.org/en/rolunk/budapest_school_model/

NuVu (USA) https://cambridge.nuvustudio.com/ 

Kontakt: sadetera@tartuerakool.ee

Kooli astumise kohta leiate rohkem infot rubriigist “Tule meile õppima”

Kooli astumiseks palun täitke  elektrooniline ankeet.