SädeTERA

SädeTERA 2022-02-21T14:54:26+00:00

SädeTERA on perekonnakeskne mikrokool, mis sai alguse tänu ühe meie kogukonna pere väga suurele toele. Ootame oma kooli õppima lapsi, kellel on toetav kodu, kes on loovad, tunnevad maailma vastu elavat huvi ning kes on valmis uute teadmiste ja oskuste nimel pingutama. Usume, et kool ja kodu on partnerid lapse arengu toetamisel. Tartu Erakoolile omaselt iseloomustavad ka meidki sõnad: tarkus, julgus, loovus, avatus. SädeTERA haru on mõeldud I ja II kooliastmele. SädeTERAs rakendame üldõpetust II kooliastme lõpuni. Meie kooli teevad eriliseks järgmised väärtused: 

Meie koolis viiakse regulaarselt läbi loomi kaasavat õpet vastava hariduse saanud spetsialistide poolt, kaasates sertifitseeritud loomi. 

Loomi kaasav õpe – eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud sertifitseeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldab või juhib kvalifitseeritud õpetaja. Fookuses on akadeemiliste pädevuste saavutamine, õpilaste motiveerimine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja kognitiivsete funktsioonide areng. Loomast saab hinnanguid mitte andev klassi liige, kelle abil õpitakse teineteist paremini märkama ja eripäradega toime tulema.

Ükski anne ei kujune välja iseenesest. Võimekus on vaid potentsiaal, mis ilma huvi ja loovuse ning seda toetava keskkonnata võib minna kaduma. Meie eesmärk on hoida ja arendada kõikide õpilaste loovust ja õpihuvi, toetades erinevaid õpistiile ning julgustades õpilasi end erinevates valdkondades proovile panema. Toetame SädeTERAs andekust kolmel tasemel:

1)    Annete avastamine ja arendamine. Pakume mitmeid õppekava rikastavaid tegevusi, milles osalevad kõik meie kooli õpilased. Kusagil-mujal-õppimine ja kooliväliste spetsialistide kaasamine võimaldab õpilastel tutvuda erinevate päris elu valdkondadega. Koolis toimuvad otseselt õpilaste huvidest juhinduvad huvitunnid ja talendipäevad, kus kõik saavad oma oskusi tutvustada ning üksteiselt õppida. 6. klassini rakendatav üldõpetus annab igapäevaselt võimaluse paindlikkuseks ja õpilaste huvide ning võimetega arvestamiseks.

2)    Noppeõpe, mis on suunatud kitsamatele gruppidele ning seotud spetsiifiliste oskuste ning huvide arendamisega. 2022/2023 õppeaastal pakume noppeõpet matemaatikas võimekatele õppijatele.

3)    Individuaalsed meetmed andekate õpilaste arengu toetamiseks, sh individuaaltunnid ja individuaalse õppekava koostamine.

Õpilased osalevad tavapärases õppetöös väikestes gruppides. Samuti võimaldab väiksemas kollektiivis õppimine individuaalsemat tähelepanu ning tuge. Väikestes gruppides töötamine soosib enesekindluse tõusu, paindlike meetodite kasutust, vahetumat tagasiside ning koostööoskusi. Sotsiaalse suhtlusringi suurendamiseks on meil sõprusklassid teistest Tartu Erakooli koolidest.

Individuaaltunnid võimaldavad välja selgitada laste huvid ja andekused. Rõhk on õpilaste individuaalsel arendamisel, mida toetavad iganädalased eratunnid, kus õpilased ise valivad ja eesmärgistavad oma tegevused ning analüüsivad, mida tahavad ja peavad õppima. Lisaks saavad õpilased lisatuge õpiväljundite saavutamisel või lisatähelepanu andekuse arendamisel. Lapsest lähtudes tegeletakse individuaaltunnis just selliste tegevustega, mis pakuvad lapsele rõõmu ja aitavad kaasa tema enesearengule.

Olulisel kohal on mõtestatud õppekäigud, et kinnistada üldõpetuses käsitletavaid teemasid ja seostada neid reaalse eluga.

Võimalus osaleda paindlikult õppetöös distantsilt ehk läbi veebisuhtluse. Õpilased saavad õppida läbi digilahenduste ning saada õpetajalt vajalikku ja piisavat tagasisidet. Samas säilib õpilastel võimalus sobivuse korral ka koolitundidest osa võtta kooli poolt pakutava seadmega videovahendusel või füüsiliselt klassi keskkonnas. Ollakse toeks õpilastele ja nende vanematele, kellel on liikuv elustiil, kuid soovivad oma lastele pakkuda kvaliteetset üldharidust.

SädeTERA õpilased kasutavad oma õppetegevuses eesmärgipäraselt IKT- ja robootilisi vahendeid, mis aitavad tõsta õpimotivatsiooni ja rikastada õpet. Meie õpilased on osalenud võidukalt RoboOlümpial ja võtnud osa üle Euroopalisel CodeWeek programmeerimise üritusest.

*Soodustab paindlikkust- ajakava, tempo, asukoht, õpilaste arv, väljasõidud (õppetundide toimumise koht), meetodid, muudatused

*Võimalus avada koole ebatraditsioonilistes paikades ja ruumides – ei vaja suuri ruume ja on vähem piiranguid asukoha suhtes. Näiteks kui mikrokoolis on fookus loodusel, siis väikese kooli puhul on suurem võimalus, et sobiv asukoht leitakse just looduslähedases paigas, kuhu suure kooli loomine oleks keeruline. 

*Väikeste kogukondade tekkimine ja säilimine- on võimalik hoida kogukonda väiksena ning kokkuhoidlikkuna. Iga liige on ülimalt tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 

*Võimalik olla abiks just erinevate õpilaste vajaduste toetamisel, kes on loomult näiteks introvertsemad ja tagasihoidlikumad ning suures kollektiivis võivad tahaplaanile jääda või vajavad koolis käimise osas paindlikkust (nt andekus, tundlikkus, pere liikuv eluviis jne) 

*Õpetajatel on kooli juhtimisel ja toimimisel suurem roll- on võimalik kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 

*Hea mudel uute lähenemiste ja metoodikate katsetamiseks- tulevikus võimalik rakendada ka teistele kooliharudele. 

*Võib saada aluseks või mudeliks teiste sarnaste koolide loomisel- võrgustiku tekkimine, ei pea olema ainult Eestis toimiv. 

Kontakt: sadetera@tartuerakool.ee

Vabade kohtade olemasolul võimalik kandideerida 2021/2022 õppeaastal 1.klassi ning 4.klassi. Sisseastumise protsessis kutsume õpilase proovinädalale ja hiljem toimub perevestlus. 

Kooli astumise kohta leiate rohkem infot rubriigist “Tule meile õppima”

Kooli astumiseks palun täitke  elektrooniline ankeet.

NB! Kooli asukoht muutub. Oma koolimaja terendab ja uued SädeTERA koolimudelile sobivad ruumid on valmimas. Eeldatavasti õppeaastaks 2023/2024 asume Staadioni tänaval.