fbpx

Miks valida Tartu Erakool?

Oleme õppimiskeskne ja õpilase arengule orienteeritud, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool.

Hariduse edendamine

Juhtiv haridusuuenduste ellukutsuja.
Eesmärk tagada alus- ja põhihariduse ning huvihariduse integreeritud toimimine ja areng.

Koolitused

Jagame oma kogemusi ja ekspertiisi partneritega. Tutvu meie koolituspakettidega.

Hariduse edendamine

Juhtiv haridusuuenduste ellukutsuja.
Eesmärk tagada alus- ja põhihariduse ning huvihariduse integreeritud toimimine ja areng.

Miks valida Tartu Erakool?

Oleme õppimiskeskne ja õpilase arengule orienteeritud, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool.

Koolitused

Jagame oma kogemusi ja ekspertiisi partneritega. Tutvu meie koolituspakettidega.

Kooli
0
Õpilast
0
Parimat õpetajat
0
Koolitust
0

Meie kooli eripära

Võimaldame omandada mitmekülgset haridust lähtuvalt õppija individuaalsusest ning toetame iga meie inimese kujunemist selliseks isiksuseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab sellega kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku eest.

Õppijakesksus

 • terviklikku arengut toetav õppekava
 • väikesed klassid ning õpirühmad, mis võimaldavad arvestada iga õpilase isikupära, tema andeid ja eeldusi
 • mitmekesised õppimis- ja õpetamismeetodid
 • õppeainete seostamine omavahel
 • õppimise ja õpetamise sidumine tegeliku eluga
 • asjatundlikud ja hoolivad õpetajad
 • tähelepanu üldiste oskuste arendamisel (eneseväljendus-, esinemis-, koostöö-, enesanalüüsi- ja õpioskuste toetamine, loovuse arendamine)
 • võõrkeelte süvaõpe: inglise keel alates 1. klassist.
 • põhiainete süvaõpe: matemaatika lisatunnid alates 1. klassist, eesti keele lisatunnid alates 7. klassist
 • väga head põhikooli õpitulemused
 • koolipäeva algus kell 9

Tagasisidestamine

 • 1.-5. klassis sõnalised hinnangud
 • 6.-9. klassis sõnalised hinnangud ja tähed
 • kokkuvõttev tagasiside: perioodi lõpus oskuste ja pädevuste hinnanguleht 
 • õppeprotsessis (tunnikontrollid, väiksemad loovtööd jms) tähti ei kasuta, vaid sõnaline tagasiside ja õpilaste kaasamine eneseanalüüsi kaudu
 • perioodis 3-4 suuremat tähega hinnatud tööd/tegemist
 • rõhk õpilaste vastutusele (räägib ja näitab ISE kodus oma töid) ja eneseanalüüsile
 • huvide märkamine ja arendamine
 • hästi korraldatud regulaarne infovahetus (Stuudiumi veebipäevik, arenguvestlused)

“Arvutad hästi ja on näha, et see sulle ka meeldib. Vajad veidi abi mõne võõrama ülesandetüübi juures. Said hästi hakkama iseseisvalt töötamisega.”

“Eristad sõnas häälikuid väga hästi, häälikupikkuste määramine on raskem. Kiidan selle eest, et proovid ja tahad ise vigu parandada.”

Digitaalsed õppevahendid

Igal TERA kooli õpilasel on tahvelarvuti koolitööde ja õppevahendite jaoks. 

 • mitmekesisem õppimine ja õpetamine
 • õpilaste suurem motiveeritus ja huvi
 • õpetaja muutub info edastajast rohkem suunajaks ja küsijaks
 • suuremad võimalused diferentseerimiseks
 • valikuvabadusega kaasneb ka suurem vastutus õpilaste poolt – võimalus valida mitme mängu/lahenduse vahel
 • kiire tagasiside
 • märkmik, taimer, tahvel, diktoforn, kalender, kalkulaator, kaamera
 • Hulgaliselt õpilasi arendavaid rakendusi

Lisaväärtused

 • kooliaasta algab augusti keskel stardilaagriga. Kooliaasta lõpp 1. juunil.
 • Koolipäeva algus kell 9 – ühtib rohkem noorte loomuliku unerütmiga
 • huvitunnid
 • pikapäevarühm PäevaTERA
 • mitmekesine huvitegevus HuviTERAs
 • puuviljapausid
 • mitmesugused üritused palju õppekäike – kusagil-mujal-õpe
 • tegevused õuesõppekeskuses Peedul
 • mugav koolivorm
 • innovatsioonipesa

TERA õpetaja - ise õppija

 • tahvelarvuti, sülearvuti, piiramatu töövahendite kasutus
 • oma töökeskkonna kujundamine, tasuta kohv ja puuvili, toidusoodustus 
 • väga head koolitus- ja kogemisvõimalused, sh BETT, teised koolid
 • eneseanalüüs: kolleegide tunnikülastused märtsis, kokkuvõtted perioodide lõpus, kogemuste jagamine
 • võimalus osaleda kooli juhtimises – kolleegium
 • kirjutamata kokkulepped e TERA kolleegi hea tava
 • kollektiivi koosolekud iga nädal
 • koostööajad sama aine õpetajatega

Meie iga kool on ainulaadne oma näo ja eripäradega!
Tutvu meie koolidega! 

Liitu meie perega

Artiklid