fbpx

LõunaTERA

Tere tulemast LõunaTERAsse!

LõunaTERA kool tekkis soovist laiendada Tartu Erakooli varasemaid  kogemusi  uues õppekohas, võttes kaasa toimivad lahendused ja lisades juurde uued, kaasaegsed meetodid kogupäevakooli mudeliks. 1.-3.klassis rakendatakse terviklikku õpikäsitlust, kus üldõpetus on lõimitud loovtegevustega. Õppenädala teemapõhise ülesehituse ja tegevused planeerivad klassiõpetajad ja loovõpetajad tiheda koostööna. 

Alates 4. klassist ei jätkata enam kogupäevakoolina, vaid minnakse üle lõimitud aineõppele, kus jätkatakse nädala eesmärgistamist, tehakse kokkuvõtet nädala lõpus ja otsitakse erinevate ainete lõimimisvõimalusi. II kooliastmes lisandub teise võõrkeele õppimine ja teadmiste kinnistamiseks lisanduvad kodused ülesanded. Koolipäeva pikkus II kooliastmes on reguleeritud õppetundide arvuga ja koolipäevad lõpevad üldjuhul varem kui I kooliastmes.

Igapäevane õppimine arvestab Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid, mis loovad koolipäeva jooksul õpilastele parimad võimalused igapäevaseks liikumiseks, nii koolimajas sees kui koolihoovis, moodustades ühise tervikliku õpiruumi. Koolimajas ei ole spordisaali vaid liikumise ala ja tantsustuudio. Võimalikult palju viibivad õpilased õues liikumist täis loovtunnis. 

LõunaTERA on haridusinnovatsiooni teenäitaja ning tutvustaja Eestis.

Meie kooli eripära

LõunaTERA 1.-3. klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus üldõpetus koos loovusainetega moodustavad seostatud terviku. Õppetegevused algavad kell 9.00 ja lõpevad 16.00. Meie kooli klassiõpetajad toimetavad aastapõhiselt, arendades selle kaudu õpilastes kohanemisvõimet ja kasvatades enese professionaalsust.

Alates 4. klassist minnakse üle lõimitud aineõppele. Lisandub teise võõrkeele õppimine ja erinevalt I kooliastmest tuleb teadmiste kinnistamiseks tegeleda ka koduste ülesannetega. 

Kogupäevakool

2017/2018. õppeaastal avasime Tartu Erakooli filiaali LõunaTERA. 1.-3.klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus õpilaste tegevused on korraldatud kogu päeva ulatuses. Lapsed vajavad aega, et mõelda, luua, avastada ja jagada. Meil on lapse koolipäev terviklik ning seostatud nädalateemaga. Koolipäev algab kell 9 kõigi laste ühise võimlemisega. Klassis algab töö hommikuringis ning lõppeb kell 16.00 päeva kokkuvõtvas õhturingis. Päeva sees on pudruamps ja lõunasöök ning pikk õuevahetund liikumiseks ja sõpradega koos mängimiseks.
 
Alates 4. klassist ei jätkata enam kogupäevakoolina, vaid minnakse üle lõimitud aineõppele, kus jätkatakse nädala eesmärgistamist, tehakse kokkuvõtet nädala lõpus ja otsitakse erinevate ainete lõimimisvõimalusi. 4. klassis lisanduvad teadmiste kinnistamiseks  kodused ülesanded. Koolipäeva pikkus II kooliastmes on reguleeritud õppetundide arvuga ja koolipäevad lõpevad üldjuhul varem kui I kooliastmes.

Terviklikkus

Klassiga tegelevad üheskoos klassiõpetajad, loovusõpetajad ja inglise keele õpetajad. Niiviisi võtame ka ühise vastutuse lapse päeva kui terviku eest. Õpetaja ei ole enam lihtsalt valmis teadmiste edasiandja, vaid pigem ruumi looja – õppimisruumi, kus on au sees toetus, usaldus ja mõistmine; kus vigade eest ei karistata, vaid neid uuritakse, analüüsitakse, neist õpitakse. Lõpptulemuse hindamise kõrval saab järjest suurema tähtsuse õppimine läbi avastamise, teekonnal olemine ja eesmärgi nägemine.

Meie kooli igas lennus 36-40 last, s.o klassis 18-20 õpilast ja kaks klassiõpetajat. Sein klassiruumide vahel on eemaldatav. Õpetajad saavad planeerida tööd kas terve klassiga, kahe eraldi grupiga või moodustada erinevaid tempo- ja tasemerühmi. 

Kui laps saab koolist kätte tunde, et MÕTLEMINE ON MÕNUS, on päev oma ülesande täitnud.

Üldõpetus

Üldõpetus on lapse terviklikku maailmapilti toetav õppetöö korraldus, kus õppimine ei toimu mitte üksikute õppeainete, vaid teemade kaupa. Nii seome emakeele, matemaatika, looduse ja loovuse üheks tervikuks, kus õpitu seostatakse igapäevaeluga. Üldõpetuses eesmärgistatakse nädal koos lastega, andes neile nii võimaluse olla ennastjuhtiv õppija ja võtta vastutus oma tegevuse eest.

Loovusõpetus

Loovus on võime näha seoseid, see on küsimuste esitamine, tulevikku vaatamine, ideede genereerimine, lahenduste otsimine ja kindlasti ka initsiatiiv nende elluviimiseks. Loovalt mõtlemise võime on meis kõigis olemas. Kooli ülesanne on anda igale lapsele võimalus selle rakendamiseks.

Geniaalsed asjad ei sünni iseenesest tühjale kohale kohe valmis kujul. Loov mõtlemine saanud järjest suurema tähenduse meie elus ja ka hariduses. Selleks, et loovus saaks lennata, on LõunaTERAs loodud inspireeriv keskkond ja antud lapsele päevaplaanis piisav aeg, et omandatud  teadmisi rakendades luua uut, püstitada endale väljakutseid, leida õpiülesannetele omanäolisi ja loovaid lahendusi.

Hindamine

Õpitulemustele annab õpetaja sõnalise hinnangu neljapäeval tehtud nädalat kokkuvõtva töö põhjal, kui teemad on läbitud ja kinnistatud. Reedel on aega tulemusi analüüsida, vaadata nädalale tagasi ning hinnata eesmärkide täitmist. Hinnangu tööle annab lisaks õpetajale ka õpilane ise selleks loodud päevikusarnasesse TERA raamatusse. Selline ühine kokkuvõte aitab lapsel siduda eelnev nädal ühtseks tervikuks. 

Liikuma kutsuv kool

LõunaTERA kool on esimene koolimaja, mis on loodud koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga arvestades lapse aktiivsust ja liikumisvajadust kogu päeva vältel.

Igast klassist on võimalik otse liikuda õue terrassile. Lisaks on majas palju võimalusi õppimispesadeks. Lapsed võivad oma meeskonnaga töötada enda valitud kohas – avaras koridoris, raamatunurgas, klassi klaasrõdul, loovustoas või vabas saalis. Laste lemmikuks on loomulikult liutorude juures asuvad õpipesad, mis on pidevalt kasutuses. Harjutame ja õpime enda töötulemuste eest vastutama, ise töörahu hoidma ja etteantud aega arvestama, seetõttu ei reguleeri tundide algust ja lõppu ühine koolikell.

Keelekümblus

Meil õpetatakse inglise keelt alates 1. klassist keelekümblusmeetodil 5 nädalatunni ulatuses. Selliselt õppimine annab oskuse väljendada spontaanselt oma mõtteid inglise keeles, tõlget kasutamata.
 Inglise keele õppimise alustamise eelisteks I kooliastmes on õpilase hea jäljendamisoskus, õpilase häälepaelte paindlikkus eesti keeles puuduvate häälikute moodustamiseks ja uudishimu õppimise vastu mängides, lauldes või näideldes. 
Keelekümblusmeetodit rakendades kasutab õpetaja keeletunnis vaid inglise keelt ja hoidub eesti keele kasutamisest. Tunni atmosfäär on mänguline ja nauditav. Lapse tähelepanu köitmiseks kasutab õpetaja tunnis laule, mänge, luuletusi, pildiraamatuid, jutte, pilte, mänguasju, jms. Kõike, mida õpitakse, korratakse ja harjutatakse pidevalt. 

Kooliaasta 2022/23

Kooliaasta algus on 17. august 2022. a.
1. klassi aktus on 22. augustil 2022. a.

Tartu Erakooli TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs, PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2022/23.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2022 – 12. november 2022
II periood 14. november 2022 – 23. veebruar 2023
III periood 6. märts 2023 – 31. mai 2023

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2022/2023. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2022 – 15. jaanuar 2023
II periood 16. jaanuar 2023 – 31. mai 2023

Koolivaheajad

2022/23 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
24. – 30. oktoober 2022,
jõuluvaheaeg
22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023,
talvevaheaeg
27. veebruar – 5. märts 2023,
kevadvaheaeg
17. – 23. aprill 2023
suvevaheaeg algab 01. juunil 2023.

Kooliaasta 2023/2024

Kooliaasta algus ja aktus on 21. august 2023. a.
Stardilaager 23.-24. august. 

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2023/24.õa perioodide ajad:

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2023/2024. õa perioodide ajad:

Koolivaheajad

2023/2024 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
23. – 29. oktoober 2023
jõuluvaheaeg
21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
talvevaheaeg
24. veebruar – 3. märts 2024
kevadvaheaeg
13. – 21. aprill 2024
suvevaheaeg algab 01. juunil 2024.

2023/2024 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 2023. aasta maikuus ARNO keskkonnas.

LõunaTERA inimesed

Rein Uusmaa

LõunaTERA koolijuht

LõunaTERA on looming parimast ühisloomest, mille tulemusena kasvab tarkus, loovus ja õppimisrõõm terveks eluks. Igapäevaselt mind innustavad õnnestunud mõtted ja saavutused, mis muudavad kellegi maailma paremaks. Keskendun tegudele ja mõtetele, mida saan ette võtta, mitte asjadele, mis ei sõltu minust või mida mina muuta ei saa. Pean lugu inimestest, hindan nende tugevusi ja mõistan nõrkuseid.

“Laste areng ja rõõm kasvamisest on parim indikaator täiskasvanute tegude hindamiseks.” 

Riinika Rosanov

Õppejuht

LõunaTERA tähendab minu jaoks sõprust, pere, austust, arengut, teadmisi ja oskust leida lahendusi.

Usun, et innustumist saab õpetada vaid ise õppimisest innustudes. Lapsed on võrratud jäljendajad, seega tuleb anda neile midagi võrratut jäljendada.

Oma tööd tehes hoian meeles, et iga laps meie koolis on kellegi terve maailm ja me oleme tänulikud, et saame olla osa sellest maailmast.

“Kui üks õpetab, siis kaks õpib”.

Triinu Keem

Õppejuht

Pole olemas õiget ega valet, on vaid õppetunnid. Sellest lähtuvalt püüan igas olukorras anda endast parima nende teadmiste juures, mis mul sel hetkel on. Peab valmis olema, et homme on uued teadmised ja tänane õige on homne õppetund. Tuleb säilitada rahu, ainult rahu!

LõunaTERA on kool, millega olen seotud olnud juba ideetasandil. Siin on kokku saanud lennukas visioon ja igapäeva praktika, sisemine motivatsioon ja tahe tegutseda, armastus töö ja imetlus laste vastu.

Töö LõunaTERAs inspireerib mind mõtlema keerulisena näivad asjad lihtsaks ja toimivaks. Selle juures koostöine meeskond, rõõmsameelsed lapsed, toetav pere ning mõnus ports huumorit, hoiab elu rahustavas tasakaalus, aga ka pidevas liikumises ja arengus.

“Ela ise ja lase teistel elada.”

Urmo Kask

Koolihoidja

Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta ning ainus viis avastada võimalikkuse piire on üritada võimatut.

“Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sinule seda tehtaks.”

Maarja Kass

1. klassi klassiõpetaja

Minu kirg ongi minu töö – lastega toimetamine, suunamine ning nende mõistmine, sest pole ühtegi identset last ja kohe kuidagi ei saa igav hakata. Õpetajana pean oluliseks väärikust, ausust, õiglust ja iseseisvust. Usun, et laps peab tundma iseseisvust ja vastutust, et tema loovus saaks valla pääseda ja toimuks midagi imelist. Eeldan, et kõik lapsed on head ning iga laps on isiksus ja väärtus meie armsas LõunaTERA koolis.

“Vabandust segaduse pärast – me õpime siin!”

Kerstin Kekišev

1. klassi klassiõpetaja

Minu jaoks on LõunaTERA nagu teine kodu ja kolleegid-õpilased justkui tõeline pere. Kogupäevakool on algklassiõpilasele ja tema perele kindlasti üks ideaalilähedasemaid õpikeskkondi. Usun, et lastel tuleb lasta olla loov, veidi mäslev ja trotslik. Geniaalsed ideed sünnivad ikka seal, kus astutakse kastist välja. Loovuse aluseks on eneseusk ja loovust toetab turvaline ja elujaatav keskkond. Iga laps on eriline ja oluline just sellisena nagu ta on. 

Minu jaoks ei ole tähtis, kus ma olen ja mida teen, vaid kellega ma seda teen. Tunnen rõõmu liikumisest, kultuurist ja eelkõige heast huumorist.

“Kasta lilli mitte umbrohtu!”

Juta Tarmak-Vend

2. klassi klassijuhataja

LõunaTERA on isemoodi kool, kus on alati põnev. Tööle tulles on alati tunne nagu tuleks teise koju. LõunaTERAs saab kõike – naerda, nutta, teha tööd ööni, kuid ka jutustada ööni, teha sporti ning ka diivanile pikali visata. Ma naudin vabadust teostada oma ideid õppetöö osas, erinevate mängude ja õppevahendite katsetamist ja ka loomist.

“Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.”

Merilin Pilli

2. klassi klassiõpetaja

Katri Purka

3. klassi klassiõpetaja

Õpetamine LõunaTERAs tekitab minus tunde, et ma olen rahul sellega, mida ma teen. Kui ma teen seda, mis mulle meeldib, meeldin ma ka iseendale ning olen seesmiselt rahul ja õnnelik. 

Õpetamine on minu jaoks nagu laste kasvatamine, mida tuleb teha südame mitte õpiku järgi.

“Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha.” Tõnn Sarv

Anu Uusmaa

3. klassi klassiõpetaja

LõunaTERA on meeskonnamäng, kus tehakse julgeid otsuseid. Muutused, mida tahame maailmas näha, on meie endi kätes. Usume sellesse, mida ette võtame.

Mind innustab koostöö käigus tekkiv sünergia, muusika ja liikumine ning kontakt loodusega. Ja kui nalja ei saa, siis mina ei mängi!

Kusagil minu sees on ka pisut loovust. See on supervõime, mis aitab teha tehtamatut ja ühendada ühendamatut. Kõik suurepärased asjad saavad sellest alguse. 

Lapsed on minu peegel ja tasakaalupunkt. Hoolin. Südamest ja päriselt.

“Isegi siis, kui ma teaksin, et homme tuleb maailmalõpp, istutaksin ikkagi oma õunapuu.”  Martin Luther

Joanna Kärsin

Matemaatika, digiõpetus
4. klassi klassijuhataja

Ave Mägi

Matemaatika, kodundus
4. klassi klassijuhataja

Stella Tuvi

Inglise keel
5. klassi klassiõpetaja

Ruth Maria Jõgiste

Inglise keel
5. klassi klassijuhataja

LõunaTERA on kool, mis loob tulevikku kasutades ära oleviku võimalusi. 

Loovus on lõputu ja parim igavuse peletaja. See on parim viis leida probleemidele lahendused ning lapsed selles on meie parimad õpetajad! Kõige alus on armastus. Lihtne, aga tõsi – tee seda, mida armastad. Eriti vägev on kui saad seda kõike teha päikeselisel päeval.

“Sa ei saa läbi kukkuda, kui sa just alla ei anna.” A.Lincoln

Kadri Lõhmus

Eesti keel ja kirjandus
6. klassi klassiõpetaja

Mind seob LõunaTERA kooliga pidev koostöö ja järjepidev väärtuskasvatus. Minule on omane positiivne mõtlemine, sest igas raskuses on peidus võimalus. Armastan näitekunsti.

Kaasaja õppeprogrammid võimaldavad õpetajatel olla loovad, millel on kaasaja õpikäsitluses oluline koht. Samuti tuleb õpilastel võimaldada ja neis arendada loovust õppeülesannete täitmisel.

Kõik lapsed on erinevad ja kõik lapsed on erilised. 

“Kui õpetajas on armastust nii aine kui ka õpilase vastu, siis on ta täiuslik õpetaja” Lev Tolstoi

Theana Teder

Vene keel

LõunaTERA on LÕUNA- sõna otsese mõttes. Maja täis päikest, soojust ja mõnusat olemist. Iga ilmaga ja igal aastaajal. 

Minu kirg on minu töö. Muidu ma seda ju ei teeks. Särasilmsed lapsed ning nende positiivne tagasiside. Toetavad ning mõistvad kolleegid- kellega läheks luurele iga kell. Mulle meeldib, kui minu töös on stabiilsus. Samas on uuendused ja põnevad plaanid vägagi teretulnud, kuid seejuures põhjalikult läbi mõeldud ning töökindlaks kujundatud. 

Õpetaja, kellel on usaldus ning vabadus oma töös, on loov. Loov õpetaja loob ka loovaid õpilasi.

“Tasa sõuad, kaugele jõuad.” 

Anžela Lember

Muusikaõpetus

“Igaüks meist on kui väikene tera selles põnevas maailmas. Koos me oleme LõunaTERA, koos me kasvame suuremaks. Kõigil meil säravad silmad ja alati naerul suud. Selles koolis, LõunaTERAs, koos me õpime, mängime.”

Lapsed on meie parimad õpetajad. Nad oskavad meile õpetada asju, millel on tõeline väärtus ja nad teavad, kuidas olla õnnelik. Me kõik oleme loovad. Et värvida oma elu mahlakaks ja külluslikuks, tuleb oma loovust väärtustada ning oma imelisi andeid rakendada. Minu elu teevad värviliseks muusika, loodus ja reisimine!

“Ole see, kes sa oled, ja räägi hingest ja südamest – see on parim, mida inimene teha saab.”

Susanna Viktoria Mõtsmees

Loovusõpetus, muusikaõpetus

Minu jaoks on kirg olnud alati seotud muusikaga – muusika loomine, mängimine, õppimine ja õpetamine ning usun, et iga inimese käimavedavaks jõuks on tegelemine asjadega, mis seda kirge sütitavad. 

Olen töötanud lastelavastuses näitleja ja muusikuna ning selle käigus mõistnud, et lapsed on kõige ausam ja siiram publik. Tegelikult kehtib see igalpool – lapsed on kõige siiram ja ausam vorm inimesest.

“Ütle väljakutsetele alati jah, sest isegi põrudes õpid sellest midagi uut.”

Silva Kolk

Loovusõpetus

LõunaTERA on säravate silmade, otsiva vaimu ja loova tegutsemise koht. Kool, kus iga päev on täis üllatusi ja põnevaid väljakutseid.  

Mind inspireerib loodus:  iga päev muutuv – õpetab olema hetkes, alati üllatav – ole vaid valmis vastu võtma ja nautima, täiuslik ja lihtne, kus igal asjal on põhjus ja kõik on omavahel seotud. Just nagu elu!

Loovus tähendab minu jaoks pühendumist, mõttelendu, naudinguga tegutsemist ning avatud ja positiivset mõtlemist. 

“Kõik, mida sa tõeliselt vajad, jõuab sinuni, ole vaid valmis vastu võtma!”

Ketlyn Päästel

Liikumisõpetus, loovusõpetus

Marlene Altmäe

Liikumisõpetus

LõunaTERA on üks suure südamega pere – kokkuhoidev, armas, ilus, soe ja hooliv – koht, kuhu igapäev rõõmuga tulla. Lastelt on nii palju õppida, sest nad on siirad ja taibukad. See energia ja armastus, mida üks laps suudab anda, on kirjeldamatu. Mind teeb õnnelikuks, kui saan sütitada neis rõõmu ja sära.

“Iga sündmus, mis meile osaks saab, on tingimatult parim võimalik sündmus, mis võib juhtuda! ” Chris Prentiss

Tõnu Tiirmaa

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Tuuli Muistna

Loodusained, inimeseõpetus

Õpetajana on minu jaoks äärmiselt oluline, et lapsed tunneksid ennast tunnis olles turvaliselt ja hästi. Olen enam kui veendunud, et klassiruumis saab õppimine toimuda vaid, siis kui õpilased ei karda eksida ning võtavad tehtud vigasid hea õppimiskohana. Mulle meeldib, et LõunaTERA-s on kõikidel ühised väärtused ning üheskoos olles tekib tunne nagu oleme suur ühtne pere.
Ma hoolin lastest väga – nad võivad võtta küll palju energiat, kuid päeva lõpuks on see kuhjaga heade emotsioonide näol tagasi teenitud.

Helina Kudrjavtsev

Õpiabiõpetaja, HEVKO

Getriin-Liisbet Veeremaa

Eelkooliõpetaja

LõunaTERA on justkui linnupesa, kus õpetajad toetavad õpilasi tiibade sirutamisel ning lapsed need müstilised ja lõpmatu fantaasiaga linnupojad, kes tahavad proovida, katsetada ja avastada.

Loovus tähendab minu jaoks suutlikkust jätta kõik maailmamured selja taha ning näidata end hetkes, kus sõna piir ei eksisteeri. Usun eesmärki, sest kindel siht silme ees viib lahendusteni.

“Sina oled oma elu kunstnik, ära anna seda pintslit kellelegi teisele.”

Marilyn Mägi

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Anette Tammiste

Prantsuse keel

Merle Alupere

Hetkel koolitööst eemal

Olen õnnelik, et saan võimaluse kasvada koos LõunaTERAga. Mulle meeldib, et see on väike kool, kus õpilased ja õpetajad tunnevad üksteist hästi. 

Mulle meeldib struktuur ja loogika ning mu lemmik õppeaineks on alati olnud matemaatika. Tunnistan, et mõnikord lahendan matemaatika ülesandeid ka lihtsalt ajaviiteks ja oma lõbuks. 

Suhtun oma õpilastesse kui kaasõppijatesse, kelle mõtetest ma hoolin. Püüan aru saada nende käitumise tagamaadest ning olla empaatiline ka keerulisematel hetkedel. Usun, et erinevus on rikkus, mis teeb meie igapäeva elu huvitavamaks!

“Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.” Antoine de Saint-Exupéry

Karin Väiko Kamiki

Hetkel koolitööst eemal

Ma usun, et koostöö LõunaTERAs jagab vastutuse ja aitab mitmekordistada edu. 

Loovust ei saa ammendada, mida rohkem sa seda kasutad, seda rohkem sul seda on.

Iga laps loeb, igal lapsel on oma roll mängida ja iga laps saab luua muutuse.

“Jää alati õppima, sest elu ei peata sind õpetamast.“

Luise Kaare

Hetkel koolitööst eemal

Esialgu ma ei uskunud, et selline kool nagu LõunaTERA on olemas. Aga see kool uskus minusse. 

Kunagi ei tea hommikul, mida päev endaga kaasa toob. Aga tasub tõusta, sest võib-olla on just täna see päev, kui keegi paneb oma koerale sinu järgi nime. 🙂

Loovus on minu arust laiskuse esmaabi. Päike ei pea olema alati kollane, kuigi ta enamasti on, kui vildikapakk on läheduses.

“Kui sa usud, siis on kõik võimalik. Kui sa armastad, siis on kõik lihtne.”

Johanna Christjanson

Hetkel koolitööst eemal

Tunnen, et minu jaoks on õpetaja töö ühiskonnas siiras ja aus. LõunaTERA pakub ja innustab noori õpetajaid oma kutsumust järgima. Minu kui õpetaja esmärgiks on äratada lastes uudishimu loovuse vastu ja julgustada järele proovimist ning katsetamist. Pean oluliseks, et kooli keskkond oleks õpilaste jaoks võimalusterohke ja õpilased tunneksid ennast selles turvaliselt.

“Pole tähtis, kui aeglaselt sa liigud, oluline on mitte seisma jääda.” Konfutsius

RUUMIDE RENT LÕUNATERAS

Seminaride ja koolituste korraldamisel on võimalik tellida kohvipause ja toitlustust.

Broneerimine ja info: lounatera@tartuerakool.ee, tel 5288734

Suur saal I korrusel – 227 m2

Saali on võimalik kasutada sportimiseks, huvi-või kultuurialaseks tegevuseks, seminari või koosoleku läbiviimiseks. Saalis olemas helitehnika ja vidoeprojektori kasutamise võimalus

Saali rendihinnad:

Tühi saal sportimiseks, huvi- või kultuurialaseks tegevuseks – 25.-/h 

Riietusruumide ja/või duširuumide kasutamisel lisandub rendihinnale 5.-/h

Saali kasutamine koos istekohtadega (200 kohta) – 30.-/h

Peeglisaal I korrusel – 78 m2

Rendihind: 20.-/h

Riietusruumide ja/või duširuumide kasutamisel lisandub rendihinnale 5.-/h

Klassiruum I korrusel – 50 m2

Klassiruumis on 18 kohta (laud ja tool), projektor, tahvel. 

Võimalik on liita 2 klassiruumi üheks suuremaks ruumiks, kus on kohti 36-le (100 m2)

Rendihinnad: 

Klassiruum 18-le kasutajale:  15.-/h

Klassiruum 36-le kasutajale: 20.-

 

Seminariruum II korrusel – 35 m2

Seminariruumis on 15 kohta. Ruum sobib koolituste ja koosolekute läbiviimiseks.

Rendihinnad: 15.-/h

LõunaTERA

Optika 15, Tartu
lounatera@tartuerakool.ee

Rein Uusmaa

LõunaTERA direktor
528 8734
rein.uusmaa@tartuerakool.ee

Kooliõe vastuvõtt

Reedeti kell 9-13
5309 9661
deamerci@gmail.com

Söökla

Auli Vilep
5855 6765
vilep@dussmann.ee

Eel- ja lastekool