fbpx

ProTERA

Tere tulemast ProTERAsse!

ProTERA on progümnaasium ehk kool 7.-9. klassi õpilastele.

ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus, kus varakult kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coachinguga.

Individuaalse õpiraja toetamine

ProTERA lahendused on loodud eelkõige õpilase personaalse arengu toetamiseks. Meie õpe ei ole seetõttu ainult klassipõhine, vaid toimub erineva koosseisu ja suurusega gruppides, sh temporühmades. Lendudeülese õppevormina toimub praktikumi-õpe. Õppija arengut toetame veel väljakutse-õppe, tagasiside süsteemi ning kaasaegse päevakava rakendamise kaudu.

Praktikumid

Kõik ProTERA õpilased valivad endale igaks poolaastaks ühe praktikumi, mis võib toimuda nii meie koolimajas kui mujal Tartu õppeasutustes. Lisaks meie kooli õpetajatele viivad praktikume läbi juhendajad näiteks Tartu Rakenduslikust Kolledžist (VOCO), Tartu Kunstikoolist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ja Tartu Ülikoolist. Valikud on mitmekesised, nende hulgas võib olla näiteks ehitust ja puutööd, autotehnikat, kudumist, kokkamist, ilu ja moodi, graafilist disaini, tervise teemasid, paberikunsti, fotograafiat, programmeerimist, filosofeerimist, ettevõtlust, ajakirjandust jne.

Väljakutse-õpe

Õpilased valivad endale igal õppeaastal kolm väljakutset, mida ellu viia (nt teatrietenduse külastamine, noorematele õpilastele tunni läbiviimine, ürituse korraldamine, aktusel esinemine jne). Valikute tegemisel ja planeerimisel toetavad õpilasi coach’iva suhtlemise abil nende tiimijuhid. 

Tagasisidestamine

ProTERA tagasisidestamise metoodika lähtub põhimõtetest, mis toetavad noore inimese kasvamist ennastjuhtivaks õppijaks ning terviklikuks isiksuseks. Kombineerituna on kasutusel erinevad tagasisidestamise vormid: näiteks skaalapõhine täheline hindamine, edasiviiv sõnaline tagasiside nii suuliselt kui kirjalikult, õpilaste endi eneseanalüüsid ja õpetajate vastused neile.

Teismelise arengut ja õppimist toetav päevakava

Meie koolipäevad algavad kell 9.00, sest tuginedes teadusuuringutele arvestame teismeliste uneajaga. Ühes päevas on 3-4 erinevat ainetundi, sest aineid õpitakse pikkade, 80-minutiliste tundidena. Koolipäeva sisse mahub söömine kahel korral ning 40-minutiline proaeg. Kõik see toetab ainetunnis süvenemist ning kahe tunni vahel on piisavalt aega, et saaks ka õppimisest puhata.

Mõned proajad on sisustatud tiimikohtumiste või lugemisega, teistel saab õpilane oma tegevused ise valida – on selleks siis puhkamine, konsultatsioon, järelevastamine, kodutööde tegemine, sõpradega mängimine vms.