fbpx

ProTERA

Tere tulemast ProTERAsse!

ProTERA on progümnaasium ehk kool 7.-9. klassi õpilastele.

ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus, kus varakult kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coachinguga.

Individuaalse õpiraja toetamine

ProTERA lahendused on loodud eelkõige õpilase personaalse arengu toetamiseks. Meie õpe ei ole seetõttu ainult klassipõhine, vaid toimub erineva koosseisu ja suurusega gruppides, sh temporühmades. Lendudeülese õppevormina toimub praktikumi-õpe. Õppija arengut toetame veel väljakutse-õppe, tagasiside süsteemi ning kaasaegse päevakava rakendamise kaudu.

Praktikumid

Kõik ProTERA õpilased valivad endale igaks poolaastaks ühe praktikumi, mis võib toimuda nii meie koolimajas kui mujal Tartu õppeasutustes. Lisaks meie kooli õpetajatele viivad praktikume läbi juhendajad näiteks Tartu Rakenduslikust Kolledžist (VOCO), Tartu Kunstikoolist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ja Tartu Ülikoolist. Valikud on mitmekesised, nende hulgas võib olla näiteks ehitust ja puutööd, autotehnikat, kudumist, kokkamist, ilu ja moodi, graafilist disaini, tervise teemasid, paberikunsti, fotograafiat, programmeerimist, filosofeerimist, ettevõtlust, ajakirjandust jne.

Väljakutse-õpe

Õpilased valivad endale igal õppeaastal kolm väljakutset, mida ellu viia (nt teatrietenduse külastamine, noorematele õpilastele tunni läbiviimine, ürituse korraldamine, aktusel esinemine jne). Valikute tegemisel ja planeerimisel toetavad õpilasi coach’iva suhtlemise abil nende tiimijuhid. 

Tagasisidestamine

ProTERA tagasisidestamise metoodika lähtub põhimõtetest, mis toetavad noore inimese kasvamist ennastjuhtivaks õppijaks ning terviklikuks isiksuseks. Kombineerituna on kasutusel erinevad tagasisidestamise vormid: näiteks skaalapõhine täheline hindamine, edasiviiv sõnaline tagasiside nii suuliselt kui kirjalikult, õpilaste endi eneseanalüüsid ja õpetajate vastused neile.

Teismelise arengut ja õppimist toetav päevakava

Meie koolipäevad algavad kell 9.00, sest tuginedes teadusuuringutele arvestame teismeliste uneajaga. Ühes päevas on 3-4 erinevat ainetundi, sest aineid õpitakse pikkade, 80-minutiliste tundidena. Koolipäeva sisse mahub söömine kahel korral ning 40-minutiline proaeg. Kõik see toetab ainetunnis süvenemist ning kahe tunni vahel on piisavalt aega, et saaks ka õppimisest puhata.

Mõned proajad on sisustatud tiimikohtumiste või lugemisega, teistel saab õpilane oma tegevused ise valida – on selleks siis puhkamine, konsultatsioon, järelevastamine, kodutööde tegemine, sõpradega mängimine vms.

Kooliaasta 2023/2024

Kooliaasta algus ja aktus on 21. august 2023. a (v.a Peedu kool).

Stardilaager 23.-24. august. 

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2023/24.õa perioodide ajad:
I periood: 21. august – 17. november
II periood: 20. november – 23. veebruar
III periood: 4. märts – 31. mai

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2023/2024. õa perioodide ajad:
I poolaasta: 21. august – 14. jaanuar
II poolaasta: 15. jaanuar – 31. mai

Koolivaheajad

2023/2024 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
23. – 29. oktoober 2023
jõuluvaheaeg
21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
talvevaheaeg
24. veebruar – 3. märts 2024
kevadvaheaeg
13. – 21. aprill 2024
suvevaheaeg algab 01. juunil 2024.

ProTERA inimesed

Erli Kontkar

Õppejuht, matemaatika

Meelis Brikker

Füüsika ja bioloogia, tiimijuht

Natalja Golubenko

Vene keel

Jaanus Gorain

Ajalugu ja vene keel, tiimijuht

Triin Jürgenstein

Eesti keel, kirjandus ja tiimijuht

Kristi Kartašev

Inglise keel

Pille Kütt

Matemaatika, tiimijuht

Tarmo Univer

Muusika

Alexandra Kolsar

Eesti keel ja kirjandus, tiimijuht

Merli Leemet

Inglise keel ja tiimijuht, HEVKO

Liisa Liivak

Inglise keel ja tiimijuht

Robert Metsik

Ühiskonnaõpetus ja ajalugu, tiimijuht

Mari Nurklik

Kehaline kasvatus

Merle Pindmaa

Eesti keel ja kirjandus, tiimijuht

Tanel Pärnamets

Geograafia ja bioloogia

Maila Käos

Kunstiõpetus

Kaia-Riin Rohtmaa

Keemia

Epp Ruuder

Keemia ja bioloogia, tiimijuht

Terttu Tammaru

Matemaatika ja tiimijuht

Hannes Tamm

Kehaline kasvatus

Karol Tšarnetski

Saksa keel, inimeseõpetus ja tiimijuht

Susi Ann Kaljas

Prantsuse keel ja tiimijuht

Hanna-Stina Vigel

Eesti keel, kirjandus ja tiimijuht

Marili Uluots

Füüsika, loodusõpetus, informaatika, tiimijuht

Valdek Ott

Draamaõpetus

Hedvy Tiitsmaa

Hetkel koolitööst eemal

Rein Uusmaa

Erli Kontkar

ProTERA õppejuht
507 6139
erli.kontkar@tartuerakool.ee

ProTERA

Tehase 16, Tartu
protera@tartuerakool.ee

Kooliõe vastuvõtt

Kolmapäeviti kell 9-13
5309 9661
deamerci@gmail.com