fbpx

Liitu Tartu Erakooliga!

Tartu Erakooli eripärad

Tartu Erakooli perre kuuluvad mitmed omanäolised koolid ja õppeasutused:
TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, ProTERA, Peedu kool, Lasteaed TERAKE ning Huvikool HuviTERA.

Võimaldame omandada mitmekülgset haridust lähtuvalt õppija individuaalsusest ning toetame iga meie inimese kujunemist selliseks isiksuseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga. Arvestame õppijate eakohast arengut, tema huvisid ja iseloomu.

Meie teeme paljut teistmoodi kui traditsioonilised munitsipaalkoolid. Tutvu koolide eripäradega ning liitu meie perega!

Õppijakesksus

 • terviklikku arengut toetav õppekava
 • väikesed klassid ning õpirühmad, mis võimaldavad arvestada iga õpilase isikupära, tema andeid ja eeldusi
 • mitmekesised õppimis- ja õpetamismeetodid
 • õppeainete seostamine omavahel
 • õppimise ja õpetamise sidumine tegeliku eluga
 • asjatundlikud ja hoolivad õpetajad
 • tähelepanu üldiste oskuste arendamisel (eneseväljendus-, esinemis-, koostöö-, enesanalüüsi- ja õpioskuste toetamine, loovuse arendamine)
 • võõrkeelte süvaõpe: inglise keel alates 1. klassist.
 • põhiainete süvaõpe: matemaatika lisatunnid alates 1. klassist, eesti keele lisatunnid alates 7. klassist
 • väga head põhikooli õpitulemused

Tagasisidestamine

 • 1.-6. klassis sõnalised hinnangud
 • 7.-9. klassis sõnalised hinnangud ja tähed
 • kokkuvõttev tagasiside: perioodi lõpus oskuste ja pädevuste hinnanguleht 
 • õppeprotsessis (tunnikontrollid, väiksemad loovtööd jms) tähti ei kasuta, vaid sõnaline tagasiside ja õpilaste kaasamine eneseanalüüsi kaudu
 • perioodis 3-4 suuremat tähega hinnatud tööd/tegemist
 • rõhk õpilaste vastutusele (räägib ja näitab ISE kodus oma töid) ja eneseanalüüsile
 • huvide märkamine ja arendamine
 • hästi korraldatud regulaarne infovahetus (Stuudiumi veebipäevik, arenguvestlused)

“Arvutad hästi ja on näha, et see sulle ka meeldib. Vajad veidi abi mõne võõrama ülesandetüübi juures. Said hästi hakkama iseseisvalt töötamisega.”

“Eristad sõnas häälikuid väga hästi, häälikupikkuste määramine on raskem. Kiidan selle eest, et proovid ja tahad ise vigu parandada.”

Digitaalsed õppevahendid

Igal TERA kooli õpilasel on tahvelarvuti koolitööde ja õppevahendite jaoks. 

 • mitmekesisem õppimine ja õpetamine
 • õpilaste suurem motiveeritus ja huvi
 • õpetaja muutub info edastajast rohkem suunajaks ja küsijaks
 • suuremad võimalused diferentseerimiseks
 • valikuvabadusega kaasneb ka suurem vastutus õpilaste poolt – võimalus valida mitme mängu/lahenduse vahel
 • kiire tagasiside
 • märkmik, taimer, tahvel, diktoforn, kalender, kalkulaator, kaamera
 • hulgaliselt õpilasi arendavaid rakendusi

Lisaväärtused

 • kooliaasta algab augusti keskel stardilaagriga. Kooliaasta lõpp 1. juunil.
 • Koolipäeva algus kell 9 – ühtib rohkem noorte loomuliku unerütmiga
 • huvitunnid TäheTERAs ja Peedul
 • pikapäevarühm PäevaTERA TäheTERAs
 • kogupäevakool 1.-3. klassile LõunaTERAs
 • mitmekesine huvitegevus HuviTERAs
 • puuviljapausid
 • mitmesugused üritused palju õppekäike – kusagil-mujal-õpe
 • tegevused õuesõppekeskuses Peedul
 • mugav koolivorm
 • innovatsioonipesa

Meie iga kool on ainulaadne oma näo ja eripäradega!
Tutvu meie koolidega! 

Tähe 4, Tartu

1.-6. klass

 • Huvitunnid, mille valivad õpilased endale ise.
 • Süstime õpilastesse rõõmu liikumisest. Käime orienteerumas, kelgutamas, suusatamas, tasakaalulintimas või pargis muid tegevusi läbi viimas. 
 • Inglise keeles kümbleme esimesest klassist, et tekiks julgus suhelda.
 • Juba esimesest klassist peale õpetame õpilasi targalt digivahendeid kasutama. Üheks  töövahendiks aabitsa ja vihiku kõrval on igal õpilasel personaalne tahvelarvuti
 • Päevakava on meil paindlik, mis võimaldab õpetajal lähtuda just oma laste töörütmist.
 • Loomulikuks päeva osaks on hea aeg, kus toimetatakse iseseisvalt või loetakse. 
 • Efektiivsemaks aja planeerimisekstagasisidestamiseks ning endale seatud eesmärkide seireks on igal lapsel TERAraamat.
 • Meie majas asub meie enda Huvikool HuviTERA
 • Meie kooliaasta algab augusti keskel stardilaagriga.

Optika 15, Tartu

1.-6. klass

 • 1.-3.klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus õpilaste tegevused on korraldatud kogu päeva ulatuses. 
 • 4. klassist minnakse üle lõimitud aineõppele, kus eesmärgistatakse nädalat, tehakse kokkuvõtet nädala lõpus ja otsitakse erinevate ainete lõimimisvõimalusi.
 • Klassiga tegelevad üheskoos klassiõpetajad, loovusõpetajad ja inglise keele õpetajad. Niiviisi võtame ka ühise vastutuse lapse päeva kui terviku eest.
 • Õpetaja ei ole lihtsalt valmis teadmiste edasiandja, vaid  õppimisruumi looja, kus on au sees toetus, usaldus ja mõistmine; kus vigade eest ei karistata, vaid neid uuritakse, analüüsitakse, neist õpitakse.
 • LõunaTERAs loodud inspireeriv keskkond ja antud lapsele päevaplaanis piisav aeg, et omandatud teadmisi rakendades luua uut.
 • LõunaTERA kool on esimene koolimaja, mis on loodud koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga arvestades lapse aktiivsust ja liikumisvajadust kogu päeva vältel.

Tähe 4, Tartu

1.-6. klass

 • Loomi kaasav õpe – eesmärgipärane looma kaasav sekkumine, mida korraldab ja viib läbi kvalifitseeritud õpetaja selleks, et  tõsta õpilaste õpimotivatsiooni, enesekindlust ning suurendada üksteise mõistmist.
 • Süsteemne annete ja huvide arendamine. Iga lapse tugevuste märkamine ja toetamine läbi õppetegevuste.
 • Noppeõpe ehk diferentseeritud andekuse toetamine huvi- ning võimetepõhistes gruppides. Individuaalsed õppekavad andekatele õpilastele. 
 • Iganädalased individuaalsetel huvidel ja tugevustel põhinevad loovad projektitunnid õpetavad eesmärke seadma, tegevusi planeerima ja vastutust võtma. 
 • Väikesed klassikollektiivid võimaldavad pakkuda igale lapsele individuaalset tähelepanu.
 • Mõtestatud õppekäigud kinnistavad ja seovad reaalse eluga üldõpetuses käsitletavaid teemasid. 
 • Eesmärgipärane (tahvel)arvutite ja robootiliste vahendite kasutamine õppetegevustes.
 • Paindlikkus (ajakava, tempo, õppetundide toimumise koht, meetodid).
 • Õpilastele suurema valikuvõimaluse ja vastutuse andmine.
 • Õpilase ja õpetaja koostöös eesmärkide püstitamine, ühise väärtusruumi loomine.
 • Ennastjuhtiva õppija kujundamine iganädalaste iseõppepäevade kaudu.
 • Õpetajate kaasamine koolijuhtimisse, mis võimaldab kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 
 • Kogukonna kaasamine ja hoidmine. Iga liige on tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on väikeses koolis vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 
 • Valmisolek katsetada uusi lähenemisi ja metoodikaid ning töötada välja õppevorme, mida oleks tulevikus võimalik rakendada ka teistes koolides.

Mäe 6, Elva

1.-6. klass

 • Üldõpetusliku lähenemise abil areneb õpilaste vaatlusvõime, iseseisev mõtlemine, fantaasia ning laieneb huvide ring.
 • Õppetöö toimub teemapõhiselt ning üks teema võib olla käsitluses nädala, kaks nädalat või kauemgi.
 • Loovusõpetuse tunnis kohtuvad erinevates kastmetes liikumine, meisterdamine, kunst, käelised tegevused, tehnoloogiaõpetus, muusikaõpetus.
 • Peedu koolis on maksimaalne laste arv klassis 13, mis võimaldab õpetajal jõuda iga õpilaseni ning õppetöö on efektiivsem. 
 • Oleme veendunud, et laste huvide arendamine on ülimalt oluline ja pakume võimaluse ühel tunnil nädalas tegeleda just sellega, mis lapsi sel hetkel haarab ja silma eriliselt särama lööb.
 • Peedu koolis on inglise keele õppe puhul tegu keele loomuliku omandamise viisiga, umbes nii nagu väikelaps emakeelt omandab.
 • Peedu koolis jäävad kodusteks töödeks enamasti projektid, uurimused, esitlused, mida on ka tore ja põnev perega ühiselt teha. Selle asemel, et vihtuda täita töölehtede lünki, loevad meie lapsed kodus raamatuid ja käivad põnevates huviringides ning trennides, mida mõistlik kodutööde maht igati toetab.

Tehase 16, Tartu

7.-9. klass

 • ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma, luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus, kus varakult kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks.
 • ProTERA lahendused on loodud eelkõige õpilase personaalse arengu toetamiseks. Meie õpe ei ole seetõttu ainult klassipõhine, vaid toimub erineva koosseisu ja suurusega gruppides, sh temporühmades.
 • Lendudeülese õppevormina toimub praktikumi-õpe.
 • Õpilased valivad endale igal õppeaastal kolm väljakutset, mida ellu viia. Valikute tegemisel ja planeerimisel toetavad õpilasi coach’iva suhtlemise abil nende tiimijuhid
 • Tagasisidestamise metoodika lähtub põhimõtetest, mis toetavad noore inimese kasvamist ennastjuhtivaks õppijaks ning terviklikuks isiksuseks.
 • Meie koolipäevad algavad kell 9.00, sest tuginedes teadusuuringutele arvestame teismeliste uneajaga.
 • Koolipäeva sisse mahub söömine kahel korral ning 40-minutiline proaeg. Kõik see toetab ainetunnis süvenemist ning kahe tunni vahel on piisavalt aega, et saaks ka õppimisest puhata.

Kuidas liituda? Oluline info

2024/2025 õppeaasta 1. klassi avalduste vastuvõtt on lõppenud.

Tartu Erakooli 1.klassiga liitumiseks tuleb täita sooviavaldus. Seejärel toimuvad lastele tutvumisringid ja perevestlused juhtkonna esindajaga.

Tartu Erakoolis toimuvad tutvumisringid, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Tagasisidet lapse kohta saab ainult peale tutvumisringi. Vajadusel toimub eraldi ajal lapse kohtumine ning vestlus koolipsühholoogiga. Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima.

Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame igale perele eraldi. Koolis alustavate laste pered peavad tegema kooli astumise taotluse Tartu haridusteenuste haldamise keskkonnas ARNO, kus sõlmitakse ka koolitusleping.

TäheTERA tutvumisringid toimuvad:
31. jaanuar ja 1. veebruar kell 14.00-15.30, Tähe 4

LõunaTERA tutvumisringid toimuvad:
26. jaanuar kell ja 2.veebruar kell 13.15-14.15, Optika 15

SädeTERA tutvumispäevad on 25.01 ja 26.01 ning ootame lapsi osalema mõlemal päeval.
25.01 toimub tegevus kell 13:45-15:30
26.01 toimub tegevus 9:00- 13:05

Rohkem infot koolide kohta: TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, Peedu kool.

Ootame õpilasi liituma meie koolide 2.-6. klassidesse!

TERAsse õppima tulekuks on vajalik täita elektrooniline ankeet.

Seejärel toimub kooli juhtkonna, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku ka õpilase tutvumispäeva(de) ning proovitööde ajad. Proovitööd viiakse läbi põhiainetes, st eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Nende korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga. Peale teste anname nende tulemuste kohta tagasisidet.

Koolis alustavate laste pered peavad tegema kooli astumise taotluse Tartu haridusteenuste haldamise keskkonnas ARNO.

Sellele järgneb õpilase esindaja ja koolipidaja vahel koolituslepingu sõlmimine ning õppetasu esimese osamakse tasumine arve alusel.

Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimaluste ja eripäradega siinse veebilehe vahendusel.

Rohkem infot: TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, ProTERA, Peedu kool.

Õppetasu 2024/2025 õppeaastal

Otsus, 12.04.2024
 
1. Määrata Tartu Erakoolis õppemaks, õppimist toetavate teenuste hind ja lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv esimene osamakse suurus järgnevalt:
 
Alates 01.06.2024, 2024/25 õppeaastaÕppemaksÕppimist toetavad teenusedKokku1.osamakse lepingu sõlmimisel
TäheTERA2,460.001,128.003,588.00897.00
LõunaTERA2,460.001,332.003,792.00948.00
ProTERA2,460.001,332.003,792.00948.00
PeeduTERA2,460.000.002,460.00615.00
SädeTERA2,460.002,100.004,560.001,140.00

Õppetasu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppetasu ei sisalda koolivormi ja tahvelarvuti kaante maksumust.
2025/2026 õppeaasta õppetasu kinnitatakse HESA juhatuse otsusega aprillis 2025.

Õppetasu määrad alates 01.06.2024.

MaksetähtpäevÕppemaksÕppemaksule lisanduvad õppimist toetavad teenused
 Tartu Erakool (sh Peedu)TäheTERALõunaTERAProTERASädeTERAPeeduTERA
05.06.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.07.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.08.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.09.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.10.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.11.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.12.2024205€94€111.0€111.0€175€0€
05.01.2025205€94€111.0€111.0€175€0€
05.02.2025205€94€111.0€111.0€175€0€
05.03.2025205€94€111.0€111.0€175€0€
05.04.2025205€94€111.0€111.0€175€0€
05.05.2025205€94€111.0€111.0€175€0€
KOKKU2,460€1,128€1,332.0€1,332.0€2,100€0€

 

Õppimist toetavate teenuste tasudest kaetakse:

 • 2 korda päevas toitlustus, puuviljaamps
 • õppekäigud
 • õppekäikude transport
 • PäevaTERA
 • uisutamine, ujumine, spordihalli transport
 • dokumendifotod, rahvusvaheline õpilaspilet

Õppetasu maksmine toimub arve alusel Hariduse Edendamise SA a/a EE06 2200 2210 6943 9721, Swedbank.

Ühte arvet võivad tasuda erinevad isikud. Kui soovite saada arvet mitmele meiliaadressile, andke sellest palun teada raamatupidamise meiliaadressile.
Arvel näitame lapsevanemana lepingu sõlminud isiku nime, kuid soovi korral võib rahaülekande teha keegi teine.
Igal õpilasel on oma personaalne viitenumber, palume kindlasti kasutada seda maksekorraldusel viitenumbri lahtris.

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi.
Koolituskulu maksjana deklareerime maksuametile selle isiku, kelle arveldusarvelt laekub tasu. Äärmisel juhul saame deklareerida ka lepingu sõlmija nime koolituskulu maksjana, kui meile on sellest soovist teada antud hiljemalt 31.detsembriks.

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise, soodustuste määramise alused ja kord
HESA juhatuse otsus nr 9 14.05.2020
 1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise, õppemaksu soodustuste ning õppemaksu maksmise korra kehtestab HESA (Hariduse Edendamise SA) juhatus.
 2. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab HESA juhatus, lähtuvalt kooli eelarvest ning riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, hiljemalt 15 aprilliks. Õppeaasta jooksul õppemaks ei muutu. 
 3. HESAl on õigus teha õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel soodustusi õppemaksu tasumisel, sealhulgas vabastada osaliselt või täielikult õppemaksu tasumise kohustusest või ajatada õppemaksu tasumine.
 4. Õppemaksu soodustuse taotlemiseks tuleb täita soodustuse taotlemise avalduse vorm, mis saadetakse koos õppetasu suurusest teatamise kirjaga Stuudiumi suhtluses hiljemalt 15 aprillil.
 5. Õppemaksu soodustust võivad taotleda kõik pered, kelle majanduslik olukord ei võimalda tasuda õppemaksu täies mahus. Peredelt ei nõuta oma sissetulekute dokumentaalset tõestamist.
 6. Õppekohtade juhtkonnad vaatavad 1 kord aastas (mais) üle laekunud avaldused ja teevad ettepaneku õppemaksuga seonduvate soodustuste määramiseks HESA juhatusele.
 7. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku olukorda, pere TERA koolides õppivate laste arvu,  õpilase panust ning osalemist õppetegevuses, pere panust kooliellu.
 8. Õppemaksu soodustus määratakse perele üheks õppeaastaks.
 9. 9.1. Toetusvajaduse püsimisel tuleb järgmisel õppeaastal soodustuse saamiseks esitada koolile uus taotlus.
  9.2. Toetust taotletakse igale pere lapsele eraldi.
 10. Õppemaksu soodustuse määramise otsusest teavitatakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 20. maiks.
 11. Kui perel kaob õppeaasta jooksul vajadus toetuseks, on lapsevanema ettepanekul võimalik soodustusest loobuda.

Kinnitanud HESA juhatus
9. oktoober 2023

Tartu Erakooli õpilasstipendiumi statuut

Tartu Erakooli (TERA) õpilasstipendium on Hariduse Edendamise SA (HESA) poolt loodud stipendium, mille eesmärgiks on TERA õpilaste motiveerimine.

Õpilasstipendiumi statuudi kehtestab HESA juhatus ja seda viib ellu iga TERA õppekoha Õppenõukogu (vastavalt TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, ProTERA ja Peedu kooli õppenõukogu). TERA stipendiumide arvu õppeaastaks otsustab HESA juhatus.

TERA stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja muud korralduslikud küsimused otsustab koolijuht. Konkursist antakse õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele teada Stuudiumi suhtluskeskkonnas.

TERA stipendiumile saab kandideerida iga meie kooli õpilane. Ettepaneku stipendiumi määramiseks võivad teha õpetajad, õpilasesindus, kooli juhtkond, lapsevanemad, Hariduse Edendamise SA juhatus.

Stipendiumi suuruseks on kuni 50% õppetasust kuus. Stipendiumi kehtivusaeg on 5 kuud ehk jaanuarist kuni maini.

Stipendiumi omistamise otsustab õppekoha Õppenõukogu eelnenud poolaasta tulemuste põhjal detsembris, enne jõuluvaheaega.

Stipendiaadid tehakse teatavaks õpilaste ühisüritusel enne jõuluvaheaega.

Õppekoha Õppenõukogu ei pea stipendiaadi valikut avalikult põhjendama.

Õppekoha Õppenõukogul on õigus jätta stipendium(id) sobivate kandidaatide puudusel välja andmata.

Stipendiumi ei teostata rahalise väljamaksena.

Õppekoha Õppenõukogu otsusega võib stipendiaadi ebakohase tegevuse tõttu stipendiumi maksmise ennetähtaegselt lõpetada.

 
Stipendiumi määramise tingimused

Stipendiumi taotleja:

on pingutanud õppetöös ja väärt tunnustamist;
on esindanud õppeaasta jooksul kooli ülelinnalistel, maakondlikel või vabariiklikel konkurssidel, olümpiaadidel või spordivõistlustel;
käitub eeskuju andvalt;
on ühiskondlikult aktiivne, tuues au ja kuulsust oma koolile;
on seltsiv, sõbralik, heatahtlik, hooliv ja koostöine.

Kooli astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Kooli taotlus”. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Kool” rippmenüüst Tartu Erakool, näete kõikide meie koolide valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest.

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb kinnitada ka leping. 

Tahad rohkem teada?
Võta ühendust vastava kooli juhiga!

MaksetähtpäevÕppemaksÕppemaksule lisanduvad õppimist toetavad teenused
 Tartu ErakoolPeeduTERATäheTERALõunaTERAProTERASädeTERAPeeduTERA
05.06.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.07.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.08.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.09.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.10.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.11.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.12.2023176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.01.2024176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.02.2024176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.03.2024176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.04.2024176€119€110€125.4€125.4€190€77€
05.05.2024176€119€110€125.4€125.4€190€77€
KOKKU2,112€1,428€1,320€1,504.8€1,504.8€2,280€924€