fbpx

Eripära

Meie kooli eripära

LõunaTERA 1.-3. klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus üldõpetus koos loovusainetega moodustavad seostatud terviku. Õppetegevused algavad kell 9.00 ja lõpevad 16.00. Meie kooli klassiõpetajad toimetavad aastapõhiselt, arendades selle kaudu õpilastes kohanemisvõimet ja kasvatades enese professionaalsust.

Alates 4. klassist minnakse üle lõimitud aineõppele. Lisandub teise võõrkeele õppimine ja erinevalt I kooliastmest tuleb teadmiste kinnistamiseks tegeleda ka koduste ülesannetega. 

Kogupäevakool

2017/2018. õppeaastal avasime Tartu Erakooli filiaali LõunaTERA. 1.-3.klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus õpilaste tegevused on korraldatud kogu päeva ulatuses. Lapsed vajavad aega, et mõelda, luua, avastada ja jagada. Meil on lapse koolipäev terviklik ning seostatud nädalateemaga. Koolipäev algab kell 9 kõigi laste ühise võimlemisega. Klassis algab töö hommikuringis ning lõppeb kell 16.00 päeva kokkuvõtvas õhturingis. Päeva sees on pudruamps ja lõunasöök ning pikk õuevahetund liikumiseks ja sõpradega koos mängimiseks.
 
Alates 4. klassist ei jätkata enam kogupäevakoolina, vaid minnakse üle lõimitud aineõppele, kus jätkatakse nädala eesmärgistamist, tehakse kokkuvõtet nädala lõpus ja otsitakse erinevate ainete lõimimisvõimalusi. 4. klassis lisanduvad teadmiste kinnistamiseks  kodused ülesanded. Koolipäeva pikkus II kooliastmes on reguleeritud õppetundide arvuga ja koolipäevad lõpevad üldjuhul varem kui I kooliastmes.

Terviklikkus

Klassiga tegelevad üheskoos klassiõpetajad, loovusõpetajad ja inglise keele õpetajad. Niiviisi võtame ka ühise vastutuse lapse päeva kui terviku eest. Õpetaja ei ole enam lihtsalt valmis teadmiste edasiandja, vaid pigem ruumi looja – õppimisruumi, kus on au sees toetus, usaldus ja mõistmine; kus vigade eest ei karistata, vaid neid uuritakse, analüüsitakse, neist õpitakse. Lõpptulemuse hindamise kõrval saab järjest suurema tähtsuse õppimine läbi avastamise, teekonnal olemine ja eesmärgi nägemine.

Meie kooli igas lennus 36-40 last, s.o klassis 18-20 õpilast ja kaks klassiõpetajat. Sein klassiruumide vahel on eemaldatav. Õpetajad saavad planeerida tööd kas terve klassiga, kahe eraldi grupiga või moodustada erinevaid tempo- ja tasemerühmi. 

Kui laps saab koolist kätte tunde, et MÕTLEMINE ON MÕNUS, on päev oma ülesande täitnud.

Üldõpetus

Üldõpetus on lapse terviklikku maailmapilti toetav õppetöö korraldus, kus õppimine ei toimu mitte üksikute õppeainete, vaid teemade kaupa. Nii seome emakeele, matemaatika, looduse ja loovuse üheks tervikuks, kus õpitu seostatakse igapäevaeluga. Üldõpetuses eesmärgistatakse nädal koos lastega, andes neile nii võimaluse olla ennastjuhtiv õppija ja võtta vastutus oma tegevuse eest.

Loovusõpetus

Loovus on võime näha seoseid, see on küsimuste esitamine, tulevikku vaatamine, ideede genereerimine, lahenduste otsimine ja kindlasti ka initsiatiiv nende elluviimiseks. Loovalt mõtlemise võime on meis kõigis olemas. Kooli ülesanne on anda igale lapsele võimalus selle rakendamiseks.

Geniaalsed asjad ei sünni iseenesest tühjale kohale kohe valmis kujul. Loov mõtlemine saanud järjest suurema tähenduse meie elus ja ka hariduses. Selleks, et loovus saaks lennata, on LõunaTERAs loodud inspireeriv keskkond ja antud lapsele päevaplaanis piisav aeg, et omandatud  teadmisi rakendades luua uut, püstitada endale väljakutseid, leida õpiülesannetele omanäolisi ja loovaid lahendusi.

Hindamine

Õpitulemustele annab õpetaja sõnalise hinnangu neljapäeval tehtud nädalat kokkuvõtva töö põhjal, kui teemad on läbitud ja kinnistatud. Reedel on aega tulemusi analüüsida, vaadata nädalale tagasi ning hinnata eesmärkide täitmist. Hinnangu tööle annab lisaks õpetajale ka õpilane ise selleks loodud päevikusarnasesse TERA raamatusse. Selline ühine kokkuvõte aitab lapsel siduda eelnev nädal ühtseks tervikuks. 

Liikuma kutsuv kool

LõunaTERA kool on esimene koolimaja, mis on loodud koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga arvestades lapse aktiivsust ja liikumisvajadust kogu päeva vältel.

Igast klassist on võimalik otse liikuda õue terrassile. Lisaks on majas palju võimalusi õppimispesadeks. Lapsed võivad oma meeskonnaga töötada enda valitud kohas – avaras koridoris, raamatunurgas, klassi klaasrõdul, loovustoas või vabas saalis. Laste lemmikuks on loomulikult liutorude juures asuvad õpipesad, mis on pidevalt kasutuses. Harjutame ja õpime enda töötulemuste eest vastutama, ise töörahu hoidma ja etteantud aega arvestama, seetõttu ei reguleeri tundide algust ja lõppu ühine koolikell.

Keelekümblus

Meil õpetatakse inglise keelt alates 1. klassist keelekümblusmeetodil 5 nädalatunni ulatuses. Selliselt õppimine annab oskuse väljendada spontaanselt oma mõtteid inglise keeles, tõlget kasutamata.
 Inglise keele õppimise alustamise eelisteks I kooliastmes on õpilase hea jäljendamisoskus, õpilase häälepaelte paindlikkus eesti keeles puuduvate häälikute moodustamiseks ja uudishimu õppimise vastu mängides, lauldes või näideldes. 
Keelekümblusmeetodit rakendades kasutab õpetaja keeletunnis vaid inglise keelt ja hoidub eesti keele kasutamisest. Tunni atmosfäär on mänguline ja nauditav. Lapse tähelepanu köitmiseks kasutab õpetaja tunnis laule, mänge, luuletusi, pildiraamatuid, jutte, pilte, mänguasju, jms. Kõike, mida õpitakse, korratakse ja harjutatakse pidevalt.