fbpx

9 põhjust Tartu Erakooliga liitumiseks

Kuni jaanuari lõpuni on avatud liitumine Tartu Erakooli 1. klassidega!
Tutvu meie eripäradega ja liitu meiega!

1. TERA on kool, kus õpilaste hulk võimaldab kujundada õppijakeskset koolikultuuri – meil on väikesed klassid, lisaks õpi- ja temporühmad. Õpilased saavad nii tunnis kui vahetunnis piisavalt täiskasvanute tähelepanu ning kellegi rõõm ega mure ei jää märkamata. 

2. Erinevate valikute (praktikumid, huvitunnid, väljakutsed jmt) kaudu kujundatakse ennastjuhtiva õppija arengut juba varakult. Õpilane ise seab endale eesmärke ja sihte ning tema arengut toetatakse personaalse tagasiside abil, mis I ja II kooliastmes väljendub sõnalistes hinnangutes kõikides õppeainetes.

3. Seoste loomine ning oma teadmiste ja oskuste pidev kasutamine on see, mis aitab õpitavat kõige paremini mõista ja omandada. Meile olulised lähtepunktid on üldõpetus I kooliastmes ning õppeainete lõimimine II ja III kooliastmes, mida toetab tugev õpetajatevaheline koostöö.

4. Mitmekesistame igapäevast õppetööd teadliku ja mõtestatud nutivahendite kasutamisega. Kujundame noort, kes üha kiiremini areneva tehnoloogiaga edukalt toime tuleks, mõistaks selle võimalusi ja ohtusid ning teeks tehnoloogia kasutamisel teadlikke valikuid.

5. Meie kooliaasta ja koolipäevade algus on tavapärasest erinev, kuid toetab õpilaste ja õpetajate efektiivsust ja heaolu. Alustame õppeaastat augusti keskel stardilaagriga, mis võimaldab kooliaastat ühiselt ja energiliselt alustada ning õppeaasta lõpeb 1. juunil. Koolipäevad algavad kell 9. 

6. Väärtustame õpetaja autonoomsust ja vabadust, mis toetab kaasaegsemate õpistrateegiate rakendamist. Tõenduspõhine lähenemine võimaldab panna aluse mitmekülgse põhihariduse omandamiseks. Hoiame end pidevalt kursis teaduse arengutega ja rakendame oma teadmisi, et õppimist tõhustada ja koolirõõmu säilitada.

7. Õpilast ümbritsev keskkond, nii vaimne, sotsiaalne kui ka füüsiline, on kaasaegne, inspireeriv ja tema arengut toetav. Võimaldame õpilastele ja õpetajatele kaasaegseid õppevahendeid ja võimalusi. Arengu toetamiseks õpiruumi kaudu oleme loonud lausa uudse koolimudeli, kus eri vanuseid toetavates arengukeskkondades õpivad eraldi koolikohtades 1.-6. kl ja 7.-9. kl õpilased. Teeme koostööd ka huvikooliga, et õppetööd rikastada. 

8. Alustame juba 1. klassis mänguliselt ja aktiivselt inglise keele õpingutega, keeletunnid toimuvad pea iga päev. Lähtume keelekümbluse metoodikast ning õpilased omandavad laia sõnavara ja hea keeletunnetuse. 

9. Lisaks õpilastele õpivad meil pidevalt ka õpetajad ja juhid. Õnnelik, pädev, heatujuline ja hooliv õpetaja suudab kaasa aidata ka nende omaduste kujunemisele meie õpilastes.

Meie koolid TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA ja Peedu ootavad lapsi liituma 1. klassidega. Meie iga kooliosa on ainulaadne oma näo ja eripäraga, seega tasub uurida ja tutvuda meiega lähemalt: tartuerakool.ee/tule-meile/liitu