fbpx

Tartu Erakool

Tartu Erakool on 15 aastat tagasi sündinud kesklinnas asuv kogukondlik erakool. Tänaseks on TERA koolimudel arenenud väikesteks ehk 1.-6. kl „teradeks“ ja 7.-9. kl ehk teismeliste kooliks. Millised on meie eripärad?

TäheTERA on I-II kooliastme kool, kel naabriteks Terakese lasteaed ja HuviTERA huvikool. 
Asume juba varajases eas õpilastes juurutama isejuhtivust (Tera-raamat), tekitama huvi laia ilma vastu (huvitunnid, inglise keele keelekümblusõpe 1. klassist) ning leiame, et õpe peaks toimuma sama terviklikult kui maailm meie ümber (kusagil-mujal-õpe, üldõpetus I ka ja loov-loodus). Digiga on meil ka hästi (innovatsioonipesa, pea kümme aastat tahvelarvuteid klassiruumis).

LõunaTERA 1.-3. klassis tegutseme kogupäevakoolina, kus üldõpetus koos loovusainetega moodustavad seostatud terviku. Õppetegevused algavad kell 9.00 ja lõpevad 16.00. Meie kooli klassiõpetajad toimetavad aastapõhiselt, arendades selle kaudu õpilastes kohanemisvõimet ja kasvatades enese professionaalsust.
Alates 4. klassist minnakse üle lõimitud aineõppele. Lisandub teise võõrkeele õppimine ja erinevalt I kooliastmest tuleb teadmiste kinnistamiseks tegeleda ka koduste ülesannetega. 

SädeTERA on mõeldud I-II kooliastmele ja siin viiakse regulaarselt läbi looma kaasavat õpet vastava hariduse saanud spetsialistide poolt, kaasates sertifitseeritud koeri. Õppetöö toimub väikestes töögruppides. Rõhk on õpilaste individuaalsel arendamisel, mida toetavad iganädalased eratunnid, et pakkuda lisatuge õpiväljundite saavutamisel või lisatähelepanu andekuse arendamisel. Eratunni raames eesmärgistavad õpilased enda tegevuse ja analüüsivad ise, mida peavad ja tahavad õppida.

ProTERA on teismeliste ehk 7.-9. kl noorte kool, kus arvestades õppijate omailma loome eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna. Huvi äratamise, oskuste arendamise (praktikumid) ning valikute tegemise (väljakutse-õpe) kaudu kasvab noorte õpimotivatsioon ning iseseisvus. TERA noored kujunevad varakult loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, sest individuaalsel õpirajal liikumist toetame edasiviiva tagasiside ning coachinguga.