fbpx

Dokumendid

Tartu Erakooli põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Nimi

Erakooli (edaspidi Kool) nimi on eesti keeles Tartu Erakool, lühendina TERA. Inglise keeles kasutatakse nime Tartu Private School.

1.2. Asukoht

Eesti Vabariigis, Tartu linnas paiknevad erinevad koolikohad: TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA, ProTERA ja Elva vallas TERA Peedu kool.

1.3. Kooli liik ja hariduse liigid

Kool on erapõhikool, mis annab põhiharidust statsionaarses ja distantsõppes. Kooli juures tegutsevad õppekava välised tasulised pikapäeva- ja koolieelikute ettevalmistusrühmad ning huviringid.

1.4. Õiguslik seisund

Kool on Hariduse Edendamise Sihtasutuse (edaspidi HESA) asutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest, teistest õigusaktidest, haridusasutuse pidaja HESA põhikirjast ja kooli põhikirjast.

1.5. Sümboolika

Koolil on oma sümboolika ja koolivorm.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1Kooli eesmärgiks ja ülesandeks on heatasemelise ja kaasaegse hariduse andmine lapsesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas vastavalt väljastatud koolituslubadele, juhul kui koolitusloa olemasolu on seadusest tulenevalt vajalik.

3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED

3.1. Õppekeel ja asjaajamiskeel

Kooli õppekeeleks ja asjaajamiskeeleks on eesti keel.

3.2. Õppekava

3.2.1.  Õppetöö toimub Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest lähtuva põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavalt koostatud ja HESA poolt kinnitatud Tartu Erakooli õppekava alusel.

3.2.2. Sõltuvalt õpilaste vajadusest, võib Kool konkreetsele õpilasele määrata individuaalse õppekava või määrata ta ajutisele koduõppele.

3.3. Õppeaasta

3.3.1. Õppeaasta kestab 1. septembrist  järgmise aasta 31. augustini.

3.3.2. Õppeaasta koosneb kokku 175 õppepäevast aastas ja koolivaheaegadest. Õppeperioodide pikkus määratletakse koolikoha tööplaanis.

3.3.3. Õppetunni pikkus, vahetundide pikkused, päeva- ja nädalakoormused on sätestatud koolikoha päevakavas vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele õppetunni ja vahetunni pikkusele ning päeva- ja nädalakoormusele.

3.4. Õpilaste arv

Õpilaste arvu Kooli klassis määrab HESA juhatus, arvestades õigusaktides sätestatud piiranguid. Klasside õpilaste arv on üldjuhul piiratud 18 kuni 22 õpilasega kui kooli õppekorraldus ei näe ette teisiti.

3.5. Kasvatuskorraldus

Kooli kasvatuskorralduse aluseks on Kooli  Nõukogu poolt kehtestatud Kooli Kodukord. Kodukorras on sätestatud õpilaste õigused ja kohustused, samuti muud Kooli korraldusega seonduvad küsimused.

4. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

4.1. Kooli vastuvõtmine

4.1.1.     Õpilaste vastuvõtmine põhikooli toimub Direktori otsusel õpilaskandidaadi ja lapsevanemaga toimunud vestluse alusel Direktori poolt kehtestatud mõistliku tähtaja jooksul.

4.1.2.     Kooli esimese klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 01. oktoobriks. Nimetatust noorem laps saab kandideerida Kooli esimese klassi õpilaseks üksnes Direktori nõusolekul.

4.1.3.     Õpilase saamiseks kooli õpilaseks esitab õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja:

(1) avalduse kooli astumiseks;

(2)   peale sisseastumise protseduuride läbimist (perevestlus, proovipäevad, tutvumisringid) teeb taotluse veebikeskkonnas ARNO;

(3)  ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

4.1.4.     Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja HESA vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

4.1.5.     Õpilane võetakse Kooli vastu Direktori käskkirja alusel ja väljastatakse õpilaspilet, lähtudes toimunud vestluse tulemustest ning eeldusel, et HESA ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja vahel on jõustunud punktis 4.1.4. nimetatud leping.

4.2. Koolist väljaarvamine

4.2.1.  Õpilane arvatakse Koolist välja Direktori otsusel, kui

(1)   õpilane või õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud Kooli au;

(2)   õpilane ei soovi ja tal puudub valmidus hariduse omandamisel säilitada rahuldavat õppeedukust;

(3)   õpilane rikub korduvalt Kodukorda;

(4)   õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse;

(5)   õppetasu maksmisega on viivitatud rohkem kui kolm kuud arvates õppetasu maksmise tähtpäevast ja HESA ei ole esitatud õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja põhjendatud avaldust õppetasu maksmise tähtaja pikendamiseks või õppetasu maksmise kohustusest osaliselt või täielikult vabastamiseks, või kui selline avaldus on jäetud rahuldamata;

(6)   õpilane lõpetab Kooli.

4.2.2.  Direktori otsuse peale õpilase Koolist väljaarvamise kohta, välja arvatud punktides 4.2.1.(4) ja 4.2.1.(6) nimetatud juhtudel, võib esitada kaebuse Kooli Nõukogule kümne päeva jooksul arvates õpilase lapsevanemale või seaduslikule esindajale otsuse teatavakstegemise päevast. Kooli Nõukogu lahendab Koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.

4.2.3.  Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja HESA vahel sõlmitud leping lõpeb kümnendal päeval arvates õpilase Koolist väljaarvamise otsuse teatavaks tegemisest, kui otsusele esitati kaebus Kooli Nõukogule, siis päeval, millal Kooli Nõukogu otsustas jätta kaebuse rahuldamata.

4.2.4.  Õpilase põhikoolist väljaarvamise korral, välja arvatud punktis 4.2.1.(6) nimetatud juhul, väljastab Kool väljaarvatud õpilasele järgmised dokumendid:

(1)   lahkumisel õppeaasta algul – lõpetatud klassi tunnistuse, väljavõtte õpilasraamatust ja tervisekaardi;

(2)   lahkumisel õppeveerandi lõpul – klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite hinded ja arsti teatise õpilase tervise kohta;

(3)   lahkumisel õppeveerandi kestel – jooksva õppeveerandi hinnetelehe ja punktis 4.2.4.(2) nimetatud dokumendid.

4.3. Kooli lõpetamine

4.3.1.  Kooli lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik Kooli õppekavaga kehtestatud nõuded ning põhikooli lõpetamiseks sooritama lõpueksamid.

4.3.2. Kooli lõpetamisel antakse õpilasele Kooli poolt õppenõukogu otsusel välja põhikooli lõputunnistus.

5. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õpilase õigused

Õpilasel on alljärgnevad põhilised õigused:

(1)   kasutada õppetöö ajal Kooli kasutuses olevaid õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume;

(2)   nõuda õppekavast kinnipidamist;

 • kasutada riigi- ja kohaliku omavalitsuse poolt õpilastele antavaid soodustusi.
 • Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda 
õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
5.2. Õpilase kohustused

Õpilasel on alljärgnevad põhilised kohustused:

(1)   käituda vastavalt TERA heale tavale;

(2)   kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele;

(3)   osa võtta õppekavas ettenähtud õppetundidest ning ettenähtud ajal sooritada vastavad õppeülesanded;

(4)   järgida kodukorra eeskirju.

5.3. Õpilase muud õigused ja kohustused

Lisaks punktides 5.1. ja 5.2. sätestatud õpilase põhilistele õigustele ja kohustustele sätestatakse õpilase õigused ja kohustused Kooli Nõukogu poolt kehtestatavas Kodukorras, mis on õpilasele järgimiseks kohustuslikud.

6. KOOLI JUHTIMINE

6.1. Kooli juhtimisorganid

Kooli juhtimisorganiteks on:

 • Direktor
 • Kooli Nõukogu
6.2. Kooli Nõukogu

6.2.1.  Kooli Nõukogu on kollegiaalne otsustusorgan, mis koosneb viiest liikmest, kes valitakse kolmeks (3) aastaks.

6.2.2.  Nõukogusse kuuluvad:

 • Direktor;
 • üks (1) pedagoogide esindaja, kes valitakse Kooli pedagoogide poolt;
 • üks (1) lastevanemate esindaja, kes valitakse Kooli lastevanemate üldkoosoleku poolt;
 • kaks (2) HESA esindajat, kes määratakse HESA juhatuse poolt.

6.2.3. Kooli Nõukogu liikmed kutsub tagasi neid valinud või määranud organ.

6.2.4.  Kooli Nõukogu pädevuses on:

(1)   HESA-le kinnitamiseks Kooli põhikirja ja õppekava muudatusettepanekute esitamine;

(2)   Kooli arengukava esitamine kinnitamiseks ning Direktori iga-aastase erakooli arengukava täitmise ülevaate ärakuulamine ja hindamine;

(3)   Kooli eelarve esitamine kinnitamiseks HESA-le ning Direktori ülevaadete ärakuulamine  kooli eelarve, HESA majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;

(4)   Seisukoha andmine muudes küsimustes, mis seaduste ja käesoleva põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse;

(5)   Kooli kodukorra kinnitamine;

(6)   Koolile sotsiaalse ja majandusliku toetuse organiseerimine;

(7)   Kooli õppenõukogu ülesannete ja töökorra kehtestamine vastavuses Erakooliseadusega;

(8) Teha HESA juhatusele ettepanekuid õppe- ja muude tasude suuruseks  ja soodustuste andmiseks. 

6.2.5. Kooli Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe HESA esindajate seast ja tema pädevuses on:

 • Kooli Nõukogu tegevuse korraldamine;
 • HESA otsuste elluviimine;
 • Muud HESA ja kooli põhikirjast tulenevad küsimused.
6.3. Direktor

6.3.1.  Direktor juhib Kooli, järgides HESA ja Kooli Nõukogu seaduslikke korraldusi. Direktori määrab ja kutsub tagasi HESA juhatus. Direktoriga sõlmib töölepingu HESA tähtajatult. Direktor on aruandekohustuslik HESAees.

6.3.2.  Direktoriks võib määrata vaid isiku, kellel on Kooli juhtimiseks vajalik haridus, kogemused ja laitmatu reputatsioon ning kes vastab seadustest ja haridus- ja teadusministri määrustest tulenevatele nõuetele.

6.3.3.  Direktori pädevuses on üldjuhul järgmiste küsimuste lahendamine:

1) Kooli üldseisundi ja arengu tagamine ning rahaliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;

2) HESA ja Kooli Nõukogu otsuste elluviimine;

3) Kooli eelarve ettevalmistamine; õpilaste vastuvõtmine ja väljaarvamine;

4) Kooli õppe- ja kasvatustöö korraldamine;

5) Personali-, koolitus- ja ja partnerlepingute sõlmimine;

6) juhib Kooli õppenõukogu tööd;

7) muud Kooli õppetööga seonduvad küsimused.

6.3.4.  Direktoril on õigus oma pädevuse piires välja anda käskkirju, mis on kooli töötajatele ja õpilastele järgimiseks kohustuslikud.

6.3.5.  Direktoril on õigus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes esindada Kooli HESA nimel  6.3.3. sätestatud punktides.

7. PEDAGOOGID JA TEISED KOOLI TÖÖTAJAD

7.1. Pedagoogi töölevõtmine

Kooli Direktor võtab tööle või vabastab töölt pedagooge. Vaidlused seoses pedagoogide tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab Kooli Nõukogu istung.

8. ÕPPETASU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE, SOODUSTUSTE JA ÕPPETOETUSTE MÄÄRAMISE ALUSED JA KORD

8.1. Õppetasu kehtestamise, sellest vabastamise, õppetasu soodustuste ning õppetoetuste maksmise korra kehtestab HESA juhatus.

8.2. Õppetasu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab HESA lähtuvalt kooli eelarvest ja Kooli Nõukogu ettepanekust hiljemalt 3 kuud enne õppeaasta algust.

8.3. Kooli Nõukogul on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha soodustusi õppetasu maksmisel, sealhulgas on Kooli Nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine. Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust.

8.4. Õppetoetuste maksmiseks teeb HESA-le ettepaneku Kooli Nõukogu kaks korda õppeaastas Direktori, pedagoogide, lapsevanemate või õpilaste ettepanekul. Õppetoetuse maksmisel  võetakse arvesse õpilase õppeedukust, osalemist kooli esindamisel ja tutvustamisel.

8.5  Punktides 8.3. ja 8.4. toodud erisustest teatatakse lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

9. KOOLIS TOIMUVA ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED

9.1.  Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.

9.2  Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

9.3. Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

9.4. Kool võib osutada järgmisi teenuseid:

9.4.1.  kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;

9.4.2.  laagrite ja muu huvitegevuse korraldamine;

9.4.3. pedagoogiline nõustamine ja konsulteerimine;

9.4.4. pedagoogilise täiendkoolituse korraldamine;

9.4.5. pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.

10. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

10.1.  Koolil on oma eelarve.

10.2.  Kooli eelarve tulud moodustuvad õppetasudest, eraldistest riigi- valla- või 
linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhikirjas sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

10.3. Kooli pidaja korraldab majandamist lahus kooli pidaja teiste asutuste ja

ettevõtete majandamisest.

10.4. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool seadustes ja määrustes esitatud nõuetest.

11. KOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

11.1.   Kooli tegevuse lõpetamise alused

Kooli kui HESA asutuse tegevuse lõpetamine toimub, kui

(1)   HESA võtab vastu otsuse, et erakooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

(2)   HESA vastu on algatatud likvideerimismenetlus

 • Koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba
 • Lõpetamine on seadusega ette nähtud.

11.2.   Kooli tegevuse lõpetamise kord

11.2.1.Kooli tegevus lõpetatakse Seaduses sätestatud korras HESA Nõukogu otsuse alusel.

11.2.2.Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lapsevanematele, või nende esindajatele, töötajatele ja Haridusministeeriumile vähemalt 6 (kuus) kuud ette.

11.2.3. HESA korraldab õpilastele võimaluse jätkata õpinguid vastava taseme hariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

12. PÕHIKIRJA MUUTMINE

12.1 Erakooli põhikirjas muudatuste tegemise kinnitamine on HESA pädevuses.

 • Ettepanekuid HESA-le põhikirja muutmiseks on õigus teha Direktoril ja Kooli Nõukogul.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Hariduse Edendamise Sihtasutuse juhataja poolt 18. august  2020. aastal Tartus.

Urmo Uiboleht

HESA juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Tartu Erakooli kodukord

Kinnitatud 06.02.2023

Tartu Erakool (TERA) on eraüldhariduskool, mis võimaldab õpilasel õppida kolmes kooliastmes.

TERA koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, TERA õppekavast ja TERAs vastuvõetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja põhiväärtustest. Kooli kodukord kehtib kõikjal, kus korraldatakse kooli õpilastele õppetööd ja viiakse läbi kooliüritusi.

Tartu Erakooli koolipere liige hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides.

Tervise ja turvalisuse kaalutlustel on kooli pidajal õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud e-õppele. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel.

I Päevakava

 1. TERA koolipäev algab üldjuhul kl 9. Koolimaja välisuksed ja riidehoid on avatud vähemalt pool tundi varem.
 2. Õppetunni pikkus on kuni 90 minutit, vahetund 10-50 minutit.
 3. Kõigil 1. ja 2. kl õpilastel on võimalik osaleda PäevaTERA (kogupäevakool) tegevustes, mis kestab 16.00-ni.
 4. Tunniplaanist ja selle    muudatustest teavitabnõpilasi klassijuhataja või tiimijuht,  direktor või õppejuht.

II Õppimine

 1. Tartu Erakoolis on kõik õppetunnid õpilasele kohustuslikud. 
 2. Õpilane jõuab igasse koolitundi õigeaegselt.
 3. Õpilane valmistub igaks õppetunniks ning võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed, sh varem laetud tahvelarvuti.
 4. Tunnis osaleb õpilane aktiivselt ja mõtestatult, ei häiri klassikaaslasi ega õpetaja tööd. 
 5. TERA õpilane ei kasuta õppetöö ajal mobiiltelefoni, muid isiklikke digitaalseid seadmeid (nutikell jms) ning õppetööks mittevajalikke vahendeid. Õpilane kasutab arvutit/ tahvelarvutit ainult õpetaja loal.

Puudumine

 1. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
 • õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine;
 • läbimatu koolitee või ilmastikutingimused;
 • olulised perekondlikud põhjused;
 • muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.

10.1.   Õppetööst      on        lubatud           puududa ainult          lapsevanema (või hooldaja)           tõendi alusel, mis esitatakse klassijuhatajale 3 päeva jooksul pärast õpilase kooli tulekut e-päeviku vahendusel.

10.2. Erandjuhtumite korral (reisid, treeninglaagrid jm) teatab lapsevanem puudumisest ette vähemalt 1 nädal enne puudumise algust ning õpilase ja tema vanemaga sõlmitakse vastavasisuline kokkulepe, nt reisikokkulepe. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.

10.3.   Koolipäeva keskel võib TERA õpilane lahkuda koolist ainult klassijuhataja või klassijuhataja puudumisel aineõpetaja või juhtkonna loal.

Hindamine

 1. Hindamise kaudu väärtustatakse Tartu Erakoolis nii õppimist kui käitumist, nii koostöö- kui iseseisva töö oskust. 

11.1. Õpitulemuste kohta tagasiside andmiseks kasutatakse nii sõnalist hinnangut kui tähtsüsteemi. Hinnangute andmist lapse arengule jätkatakse kuni põhikooli lõpuni.

11.2. Kool teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hinnetest ja hinnangutest vastavalt Tartu Erakool hindamisjuhendile.

11.3. Õpilasel ja lapsevanemal on võimalus saada hinnete kohta teavet aineõpetajatelt, klassijuhatajalt, e-päeviku ja tunnistuse kaudu. Õpilasel on võimalik oma põhikooli lõpueksamitööga tutvuda koolis ning vajadusel küsida õpetajalt selgitusi. Töö ise jääb kooli, sellest ei tehta koopiaid ega fotosid. 

11.4. Käitumise ja hoolsuse diferentseeritud hindamine toimub Tartu Erakoolis iga õppeperioodi lõpus vastavalt Tartu Erakooli hindamisjuhendile, mida õpilastele ja lapsevanematele tutvustab klassijuhataja õppeaasta algul.

III Käitumine

 1. Tartu Erakooli õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.
 2. Tartu Erakoolis õppivad-töötavad inimesed tervitavad üksteist viisakalt nii koolimajas kui muudes avalikes kohtades.
 3. Õpilane hoiab puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil; hoiab isiklikku ja kooli vara. Kooliruumide, -mööbli jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab õpilane (või tema esindaja) tekitatud kahju.
 4. Õpilane vastutab kooli poolt soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite (õpikute, tahvelarvuti jms) otstarbekohase kasutamise ning õigeaegse tagastamise eest. Õppevahendite tahtliku rikkumise või kaotamise korral on õpilane (või tema esindaja) kohustatud soetama uued õppevahendid või hüvitama tekitatud kahju.
 5. TERA õpilane käitub viisakalt, seadmata ohtu enda ja teiste füüsilist ning vaimset tervist.
 6. TERA õpilane ei tarvita ega oma alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid, ei suitseta (sh ei kasuta huuletubakat, e-sigaretti jms tubakatoodetele sarnanevaid tooteid).
 7. Õppekäikudel, ekskursioonidel ja matkadel täidab õpilane täpselt õpetajate ja teiste täiskasvanute korraldusi ning liikluseeskirju.
 8. Tartu Erakooli õpilane kannab õppetöö ajal koolivormi ega viibi koolimajas välisjalanõudes. 

IV Õpilase arengu toetamine

 1. Õpilase võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajaduse korral diferentseeritud õpet.
 2. Õpilasel, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, on võimalus täiendavale pedagoogilisele juhendamisele väljaspool õppetunde. Õpiraskuste korral soovitab õpetaja õpilasele osalemist konsultatsioonitundides või õpiabirühmas.
 3. Õpilasega tegelevad vajadusel ja võimalusel HEV koordinaator, eripedagoog, õpiabi õpetaja ja psühholoog.
 4. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse tema ja vanema(te)ga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arengu- ja/ või perevestlus, mille põhjal lepitakse kokku
  edasises õppes ja arengu eesmärkides. Vestlused toimuvad vastavalt TERAs kehtivale arenguvestluse korrale.
 5. Õpilasel on õigus osaleda koolis toimuvas huvitegevuses ja kasutada õppekavavälises organiseeritud tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolipidaja poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
 6. TERA õpilast tunnustatakse vastavalt TERAs kehtivale õpilaste tunnustamise korrale. Tunnustamise eesmärgiks on innustada õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 7. TERA õpilast tunnustatakse avalikult:

1) suulise kiitusega;

2) kirjaliku kiitusega e-päevikus;

3) kooli direktori käskkirjalise kiitusega;

4) kooli           kiidu-, au-      või       tänukirjaga    vastavalt        koolis kehtivale õpilaste tunnustamise korrale;

5) juhatuse poolt      määratava Hariduse Edendamise SA stipendiumiga vastavalt Tartu Erakooli õpilasstipendiumi statuudile.

 1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ning mõjutusmeetmeid.
 2. Enne tugi- või       mõjutusmeetme        määramist     palutakse       õpilaselt suulist või kirjalikku selgitust       ja põhjendatakse õpilasele ja/ või lapsevanemale tugi- või mõjutusmeetme valikut.
 3. Lapsevanemat teavitatakse rakendatud tugi- või mõjutusmeetmest vajadusel kas e-päeviku, telefoni või kirjaliku teatise (paberkandjal, e-kiri) abil.
 4. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas kirjalike kokkulepete sõlmimine, kohustuslik konsultatsioonitundides osalemine, individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: 

1) suuline laitus;

2) kirjalik märkus e-päevikus;

3) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

4) individuaalse käitumise ja õppimise jälgimislehe rakendamine;

5) õpilasega tema käitumise arutamine kooli juhtkonna liikmega;

6) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

7) õpilasele tugiisiku määramine;

8) kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;

9) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

10) õppetunnist        eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

11) konfliktolukorras osalenud       poolte lepitamine      eesmärgiga   saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

12) kooli         jaoks   kasuliku          tegevuse        elluviimine,    mida   võib kohaldada vaid vanema nõusolekul;

13) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

14)  ajutine    keeld  võtta   osa õppekava välisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja  väljasõitudest;

15) ajutine     õppes osalemise      keeld  koos kohustusega    saavutada      selle õppeperioodi    lõpul nõutavad õpitulemused.

 1. Tartu Erakooli käitumise, kooli kodukorra rikkumise ja/ või hoolimatu õppetöösse suhtumisega seotud probleemide lahendamisel lähtutakse kodukorrast, mille eesmärk on ennetada ja lahendada probleemsed olukorrad, mis on tingitud õpilase käitumisest ja vastuolus TERA väärtuste ning põhimõtetega, segavad õppetöö läbiviimist ja /või mõjutavad negatiivselt kaasõpilasi.
 2. Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse lapsevanemale või õpilasele. Kui ese võib olla tõendiks seadusrikkumisele, teeb koolitöötaja politseile avalduse ja annab eseme üle politseile.
 3. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Õpilane ja Esindaja on kohustatud koheselt teavitama mistahes vägivallajuhtumist või ohust tervisele või turvalisusele kooli personali (võimalusel lapse klassijuhatajat). Koolil on õigus nõuda õpilaselt ja/ või esindajalt seletuskirja ja muude tõendite esitamist.
 1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse üle järelevalve tagamiseks jälgitakse kooli hoonest ja territooriumilt sisse- ja väljaliikumist, kasutades selleks võimalusel valvekaameraid. Valvekaamerate kasutamisest teavitatakse kõiki kooliga seotud osapooli infokirja ja siltide kaudu.
 2. Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.
 3. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane või esindaja esitada Kooli juhile või HESA juhatusele.
 4. Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt soovile kirjalikult või suuliselt.

LISA 2

Tartu Erakooli tahvelarvutite kasutamise tingimused ja kord.

Käesolev kord reguleerib Tartu Erakooli (edaspidi Kool) õpilase käsutusse antava tahvelarvuti kasutamise tingimusi ja korda.

Kool varustab kõik õpilased õpilase isiklikus kasutuses oleva tahvelarvutiga (Apple iPad vmt), mida kasutatakse nii Koolis kui kodus õppe-eesmärgil. Tahvelarvutid kuuluvad Koolile. Soovi korral sisaldub tahvelarvuti kasutustasu Kooli õppemaksus.

3 aastat pärast tahvelarvuti kasutuselevõttu on õpilase vanemal/ hooldajal õigus seade jääkväärtusega välja osta. Sama kehtib Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel. Väljaostu soovi puudumisel jääb seade Koolile. Kui tahvelarvutil on Lepingu lõppemisel kahjustused ja seadet välja osta ei soovita, tuleb seadme parandamise kulud kanda õpilase Esindajal. Jääkväärtuse 3-aastase perioodi lõppedes kehtestab Kool.

Tahvelarvutid on Kooli poolt kindlustatud. Kindlustusjuhtumi korral on omavastutuse määr 190 eurot.

Tahvelarvuti näol on tegemist õppevahendiga ja kogu selles olev sisu (rakendused, failid, fotod, videod, dokumendid jne) kuulub Koolile, mis tähendab, et õpetajal on õigus igal ajal paluda sellele juurepääsu, mida õpilane peab võimaldama. Kooli töötajatel on õigus jälgida kogu tahvelarvutis toimuvat tegevust ning vajadusel sekkuda. Tahvelarvutid seadistatakse ja neid hallatakse Kooli poolt (rakenduste laadimine, uuendamine, kustutamine).

Õpilane on kohustatud:

 • hankima tahvelarvutile kaitsekaaned; 
 • kasutama seadet heaperemehelikult;
 • kasutama ja hoidma seadet nii, et vältida selle purunemist, kaotamist ning vargust;
 • hoolitsema selle eest, et tahvelarvuti oleks laetud. Juhul, kui tahvelarvuti on olnud kodus kasutamiseks, on see vaja Kooli kaasa võtta vähemalt 70% laetult;
 • ise oma tahvelarvutit puhastama;
 • tahvelarvuti kasutamisel tekkivate probleemide (nii sisulised kui tehnilised) pöörduma õpetaja või Kooli IT-meeskonna (IT-juht või diginõustaja) poole;
 • koheselt teavitama Kooli IT meeskonda, kui tahvelarvutiga on midagi juhtunud (seade on kahjustatud, ei tööta, on kadunud või varastatud).

Õpilasel ei ole lubatud:

 • käituda oma tahvelarvutiga hooletult (loopida, jätta seda järelvalveta, anda teistele kasutada (v a vanemad või hooldajad), kasutada ilma kaanteta jne);
 • lisada ega kustutada rakendusi ning raamatuid ilma õpetaja loata;
 • kasutada taustapildina internetist laetud pilte (nii koduekraanil kui lukustatud ekraanil);
 • sünkroniseerida tahvelarvuti oma isikliku iTunes kontoga ega logida välja Kooli Apple ID kontolt;
 • tahvelarvuti kasutamisel rikkuda teiste inimeste privaatsust;
 • teha tahvelarvutiga fotosid, videosid ega audiosalvestusi teistest ilma nende loata ja neid sotsiaalmeediasse postitada;
 • luua ega omada tahvelarvuti sisu, mis mingil moel võiks kedagi solvata või kahjustada või mis on vägivaldne;
 • külastada tahvelarvutis internetilehekülgi, mille sisu on vägivaldne, seksuaalne, rassistlik, või eakohatu;
 • kasutada tahvelarvutit teiste inimeste kiusamiseks;
 • tegeleda tunni ajal tahvelarvutiga õppetööga mitteseotud asjadega (mängud, sotsiaalmeedia, elektrooniline suhtlus jne);
 • kasutada tunnis tahvelarvutit ilma õpetaja loata;
 • võtta tahvelarvutit ilma õpetaja loata koju;
 • ise seadet lahti võtta või parandada.

Kokkulepete rikkumise korral annab õpetaja õpilasele hoiatuse. Pärast kolmandat hoiatust on õpetajal õigus õpilase tahvelarvuti konfiskeerida. Kokkulepete raske rikkumise korral (kui on kahjustatud teiste inimeste huve) võib Kool kasutada õpilase suhtes muid mõjutusvahendeid.

Tahvelarvutit võib koju võtta ainult õpetaja loal. Kuni omandisuhte muutumiseni on õpilasel õigus tahvelarvutit kasutada Õppeaasta jooksul (septembrist juunini), mis tähendab, et tahvelarvuti jääb suvevaheajaks Kooli, kui Kool ei ole otsustanud teisiti. Tahvelarvuti väljaostmisel on õigus see suvevaheajaks koju võtta.

Tahvelarvutile kehtib seadme garantii, mis ei kata hooletusest ega tahtlikult tekitatud kahjusid. Kui kahju on tekkinud hooletusest või tekitatud tahtlikult, on Koolil õigus nõuda Esindajalt kindlustusjuhtumi korral kindlustuse omavastutuse tasumist või seadme parandamiseksvajalikku summat või katkise seadme asendamist samaväärse uuega juhul, kui kindlustus seadme parandamist või asendamist ei kata.

Juhul, kui õpilase tahvelarvuti on kadunud või varastatud, on sellest vaja otsekohe Kooli teatada. Iga sellise juhtumi tagajärgedega tegeletakse eraldi.

Tartu Erakooli pidaja on Hariduse Edendamise SA (HESA).

HESA nõukogu:
Jan Jasinski
Piret Blankin
Kalev Roosiväli
Andrus Kuusmann
Tanel Paabut
Madis Nõmmik

HESA juhatus:
Urmo Uiboleht
Marjeta Venno

TäheTERA nõukogu:
Marge Lahe (õpetajate esindaja)
Merle Kallari (vanemate esindaja)
Urmo Uiboleht (HESA esindaja)
Karen Kärtmann (TäheTERA juhtkonna liige)

ProTERA nõukogu:
Merle Pindmaa (õpetajate esindaja)
Elin Org (vanemate esindaja)
Jan Jasinski (HESA esindaja)
Andre Pettai (ProTERA juhtkonna liige)

LõunaTERA nõukogu:
Vallo Koppel (vanemate esindaja)
Riinika Rosanov (õpetajate esindaja)
Urmo Uiboleht (HESA esindaja)
Rein Uusmaa (LõunaTERA direktor)

TERA Peedu kooli nõukogu:
Eneli Pääro (vanemate esindaja)
Anneli Armus-Juhkam (õpetajate esindaja)
Urmo Uiboleht (HESA esindaja)
Kersti Kaplinski (Peedu kooli direktor)

Õppenõukogud toimuvad 2022/23 õa:

TäheTERA

 • nr 1 – 09.11.2022
 • nr 2 – 20.02.2023
 • nr 3 – 29.05.2023

ProTERA

 • nr 1 – 12.01.2022
 • nr 2 – 27.05.2022

LõunaTERA

 • nr 1 11.11.22
  1. Õppeperioodi õppetöö tulemuslikkuse analüüs
  2. Õpiabi vajaduse kaardistamine ja hindamine
  3. Õppematerjalide tellimuse kinnitamine

 • nr 2 17.02.23
  1. Õppeperioodi õppetöö tulemuslikkuse analüüs

 • nr 3 26.05.23
  1. Õppeperioodi õppetöö tulemuslikkuse analüüs

 • nr 4 14.08.23
  1. Õppeaasta õppetöö tulemuslikkuse analüüs
  2. 2023/24. õppeaasta eesmärkide kinnitamine
  3. Õpinguraamatu kinnitamine

 

SädeTERA
ÕN nr 1 - 8.11.22
ÕN nr 2 - 21.02.23
ÕN nr 3 - 29.05.23
ÕN nr 4 - 14.08.23

Peedu kool
ÕN nr 1 - 8.11.22
ÕN nr 2 - 22.02.23
ÕN nr 3 - 29.05.23
ÕN nr 4 - 15.08.23

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)

Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee; mobiiltelefon 5687 0346; lauatelefon 735 4068

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

TERA avati 1. septembril, 2007.

TERA on Eestis ainulaadne kodanikualgatusel põhinev kool. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad moodustavad ühise koolipere, kes kõik teevad koostööd laste ja kooli arengu nimel. Koolil on kindel nägemus õppe- ja kasvatustööst ning arengueesmärkidest, samas on kõik lastevanemate head ideed ja panus kooli arendamisse teretulnud.

Kooli tuleviku kavandamise ja tegevuse analüüsi tsüklisse on TERA-s kaasatud kõik osapooled vastavalt Sisehindamise mudelile ja korrale. Kolm tegevusaastat on olnud Tartu Erakooli esimesed aastad, mistõttu on katsetatud erinevaid lähenemisi andmete kogumisele, analüüsimisele ja arengu planeerimisele. Suund on olnud üks – ideaalide sihil, mis sisalduvad kooli missioonis, visioonis ja põhiväärtustes. Eesmärk kasvada õpilaste arvult 50% ulatuses aastaks 2015 (144 õpilast), on tänaseks saavutatud (01.09.2014 seisuga õpib TERA-s 291 õpilast).

Kolme aasta jooksul on kooli kui terviku areng olnud arengukavas prognoositust kiirem, kujunenud on selgema sisuga metoodikakeskused (algklasside metoodika, ainegruppide metoodikad), õpe on mitmekesisem ja partnerite osas laiahaardelisem.

Väljakutseteks on:

 • õppekavauuendus – mitmekesisem õppe sisu ja korraldus paremaks õppija arengu toetamiseks ühtne organisatsioon ja koolikogukond – hooliv, tunnustav ja arengut toetav keskkond igale koolikogukonna liikmele;
 • õppekeskkond, sh ruumilahendus kasvava koolina, sh järgmise kooliastme loomise idee valguses

Väljakutsed, tugevused ja suundumused on aluseks nii uue õppeaasta eesmärgiseades kui ka uue perioodi arengukavale, eelarvele ja tööplaanidele.

HESA-arengukava-_3.docx

Õpilaste hindamise korraga sätestatakse TERA õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamine, hinnete alusel õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmine.

TERA-hindamisjuhend

Käitumises väärtustame ja hindame viisakat suhtlemist, töörahu hoidmist ning kooli kodukorrast kinnipidamist; hoolsuse juures hindame õppevahendite ja töökoha korrashoidu ning suhtumist õppetöösse. Väga olulised oskused, mida tähtsustame, kujundame ning hindame, on koostööoskus(valmidus) ja iseseisva töö oskus. Käitumise ja hoolsuse hindamise täpsemat juhendit saab uurida siit 

Käitumise-ja-hoolsuse-hindamine

Hariduse Edendamise Sihtasutuse privaatsuspoliitika

Peame kõigis Hariduse Edendamise Sihtasutuse (edaspidi HESA) haridusasutustes, Tartu Erakoolis, eralasteaias TERAKE ja erahuvikoolis HuviTERA, oluliseks tagada maksimaalselt Teie privaatsus, kuna hindame seda väga kõrgelt.

HESA privaatsuspoliitika selgitab Teile täpsemalt, kuidas ja miks HESA isikuandmeid töötleb ning millised on Teie  õigused seoses isikuandmetega. See privaatsuspoliitika kohaldub Sulle, kui

 • oled meie haridusasutuse kliendiks;
 • kasutad HESA poolt pakutavaid haridusteenuseid ilma koostöölepinguta, näiteks esitad kooli või lasteaeda saamiseks avalduse, Sinu laps käib huviringis või osaleb linnalaagris jms.

HESA privaatsuspoliitika koostamisel on tuginetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 .Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse on lapsed, personal, lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda või nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Isikuandmete vastutav töötleja on vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele Tartu Erakool, Tartu Erakool (Elva vald), eralasteaed TERAKE, erahuvikool HuviTERA. (Aadress: Tähe 4, 51010 Tartu, e-post andmed@tartuerakool.ee.)

Milliseid isikuandmeid töötleme

Töötleme nelja tüüpi isikuandmeid:

 • üldandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, pilt, dokumendi (sünnitunnistuse, passi või ID-kaardi ja õpilaspileti) kehtivus;
 • kontaktandmed on telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress;
 • terviseandmed on andmed õpilase tervisliku seisundi kohta (sh menüü piirangud);
 • turvakaamera salvestised on isikute ja vara kaitseks kasutatava turvakaamera salvestised.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused 

Lähtume isikuandmeid töödeldes õiguslikest alustest, milleks on kas

 • lepingu täitmise (sealhulgas teenuse osutamise) vajadus;
 • seadusest tulenev kohustus;
 • õigustatud huvi või
 • lapsevanema või vähemalt 18-aastase õpilase nõusolek.

Lepingu täitmiseks (sealhulgas koolitusteenuste osutamiseks) vajalik andmetöötlus.

See sisaldab endas andmete töötlemist seoses koostöölepingu sõlmimisega seotud tegevustega, selle täitmise, hoidmise ja arendamisega ning koolitusteenuse osutamiseks vajaliku infovahetuse, arvelduste ja teiste sarnaste tegevustega.

Seadustest tulenev andmetöötlus

Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa HESA haridusasutused ega lapsevanem seda mõjutada. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel: raamatupidamine, avaliku võimuorgani infopäringtele vastamine, koolidokumentide (tunnistused, õpiraamatud, jne.) haldamine, AKI ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest, jms.

 

Õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus

Õigustatud huvil põhineva andmetöötluse eesmärk on

 • arendada HESA koolitusteenuseid ja tooteid, muutes neid paremaks;
 • kaitsta vara, õpilasi, lapsevanemaid ja töötajaid;
 • teha statistikat ja langetada selle põhjal otsuseid.

Õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me ühegi seaduse ega lepinguga kohustatud, aga me ei vaja selleks ka lapsevanema nõusolekut. Samas on õigus küsida meilt selgitusi ja esitada vastuväide, kui leiad, et nende andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab Sinu õigusi.

Taoline andmetöötlus on tarvilik turundustegevuseks, koolitusteenuse arendamiseks, vara ja andmesubjektide õiguse kaitseks, igapäevase infovahetuse parendamiseks, HESA sisese andmevahetuse arendamiseks, jne.

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele võime õigustatud huvi alusel töödelda andmeid ka muul eesmärgil, kui see on mõistlikus seoses meie põhitegevusega ja vajalik selle arendamiseks.

Nõusolekul põhinev andmetöötlus

Selleks et võiksime näiteks edastada uudiskirju ja saata just Sinu vajadustest lähtuvaid pakkumisi, vajame Sinu nõusolekut. Võid nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid sellest kirjalikult või e-posti aadressil andmed@tartuerakool.ee.

Siinkohal tasub nimetada näiteks üritustel jäädvustatud fotode ja videote kajastamist HESA infokanalites, otseturundust, haridusasutuste esindamisega (olümpiaadid, võistlused, jms.) seotud info avaldamine HESA kanalites, jms.

 

Pildistamine või muu salvestamine üritustel

Isikute nõusolekut ei küsita üritustel pildistamiseks või salvestamiseks, kui ürituse iseloomust tulenevalt on pildistamine ja salvestamine eeldatav (aktused, kontserdid jms).

Andmetöötlus väljaspool HESA hariduasutusi

Väljastpoolt HESA haridusasutusi pääsevad Sinu andmetele ligi üksnes

 • isikud, kes osutavad meile teenuseid, ehk majandustarkvara ning IT teenuse pakkuja, auditor ja jurist, kellega sõlmime kliendi isikuandmeid kaitsva andmetöötluse ja -kaitse lepingu;
 • avalikud võimuorganid ja valitsusasutused, näiteks Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linna haridusosakond, politsei, kohtud, häirekeskus ning andmekaitse inspektsioon. Neile edastame Sinu andmeid ainult juhul, kui mõni seadus kohustab meid seda tegema.

Me ei edasta Sinu isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Isikuandmete säilitamise aeg 

Me hoiame Sinu isikuandmeid alles seni, kuni seadusandlus meid selleks kohustab või kuni on saavutatud nende andmete kasutamise eesmärk.

Säilitamise aegNäited
Üks kuuTurvakaamera salvestis
Vastavalt seaduseleÕppetegevusega seotud andmed (käskkirjad, eksamite protokollid jms)
Seitse aastat koostöölepingu lõppemisest või lõpetamisestRaamatupidamise alusdokumendid ja vahetult sellega seotud dokumendid
Kuni nõusoleku tagasivõtmiseniAndmed, mille töötlemiseks oled andnud nõusoleku (näiteks uudiskiri, pakkumised jms)

Isikuandmete kaitse meetmed

Kaitseme Sinu isikuandmeid füüsiliste, tehniliste ja organisatoorsete meetmetega.

Kaitseme isikuandmeid vajalike füüsiliste meetmetega, muuhulgas
rakendame järgmisi füüsilisi meetmeid: isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente hoiame ruumis ja kapis, mis on lukustatud või arhiivis ning millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid kindlad töötajad. Kasutusele on võetud meetmed, et kaitsta andmete töötlemise ruume ja IT-süsteeme tule, ülekuumenemise, vee ning voolukatkestuste eest.

Kaitseme isikuandmeid vajalike tehniliste meetmetega, muuhulgas kasutame videovalvet, tagame, et kõik tööarvutid on kaitstud parooliga, jne.

Kaitseme isikuandmeid vajalike organisatoorsete meetmetega, muuhulgas tagame, et igale IT-süsteemide kasutajale on määratud roll ja profiil. Kui töötaja lõpetab HESA-ga töölepingu, siis tema ligipääsuõigus tühistatakse ja avalikest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, kus töödeldakse isikuandmeid. HESA välise teenusepakkujaga, kes töötleb haridusasutuste klientide isikuandmeid, sõlmime lepingu, milles teenusepakkuja kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning töötlema isikuandmeid kohalduvate õigusaktide järgi.

Sinu õigused seoses isikuandmetega

Igal HESA haridusasutuse kliendil on õigus teada,

 • milliseid andmeid oleme Sinu ja lapse kohta kogunud;
 • mis eesmärgil neid töötleme;
 • kellele andmed avalikustame;
 • kui kaua andmeid säilitame;
 • millistel tingimustel saad oma ja lapse isikuandmeid parandada ja kustutada või nende töötlemist piirata.

Vastame Sinu päringule 30 päeva jooksul.

 

Õigus andmeid parandada
Sa võid nõuda enda ja lapse isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või puudulikud.

 

Õigus andmeid kustutada
Sul on õigus nõuda, et kustutaksime Sinu ja lapse isikuandmed. See õigus tekib eelkõige siis, kui nende andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi või Sinu antud nõusolek.

 

Õigus töötlemist piirata
Sul on õigus piirata oma ja lapse isikuandmete töötlemine teatud ajaks isikuandmete kaitse üldmääruses toodud juhtudel, eelkõige kui oled esitanud andmetöötluse asjus vastuväite.

 

Õigus esitada vastuväidet
Sa võid esitada vastuväite sellisele andmetöötlusele, mille aluseks on õigustatud huvi. Pärast vastuväite saamist lõpetame Sinu ja/või lapse isikuandmete töötlemise, v.a juhul, kui meil on võimalik tõendada, et töötleme neid andmeid mõjuval ja õiguspärasel põhjusel.

 

Õigus andmeid üle kanda
Juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud koostöölepingul ja me töötleme andmeid automatiseeritult, siis on Sul õigus saada enda või lapse isikuandmeid struktureeritult ja üldkasutatavas vormingus.

Turvakaamera kasutamine

Kasutame turvakaameraid selleks, et kaitsta haridusasutusi, tema töötajaid ja kliente ning nende vara. Videojälgimise põhitingimused on järgmised:

 • kaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi;
 • jälgimissüsteem on statsionaarne ja digitaalne ning võimaldab pilti suurendada;
 • me edastame seadusest tuleneva nõude korral salvestise vastava nõudeõigusega avalikele võimuorganitele ja valitsusasutustele;
 • koolimaja reaalajas jälgimissüsteemile pääsevad IT-juht ja haldusjuht;
 • salvestistele pääsevad ligi IT-juht ja haldusjuht
 • salvestist säilitame ühe kuu;
 • salvestamine toimub ööpäev läbi.
 •  

Kuidas saad tutvuda enda kohta kogutud andmetega?
Enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks pöördu meie poole e-posti aadressil andmed@tartuerakool.ee.

Lisainfo
Kui soovid oma isikuandmete või õiguste kohta lisateavet, siis pöördu meie poole e-posti aadressil andmed@tartuerakool.ee.

Tartu Erakooli õppekavad

Tartu Erakool (TERA) on erapõhikool, mis tegutseb vastavalt riiklikult kehtestatud õppekavale.
Kooli õppekava on koos TERA arengukavaga aluseks õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel ja organiseerimisel