Huvitunnid

Huvitunnid 2020-12-08T12:12:04+00:00

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

HUVITUNDIDE KIRJELDUSED 2020/21

1. AKROJOOGA

Akrojooga on kombineeritud liikumine: akrobaatikast (turiseis, tirel, püramiidid jne) ja joogaelementidest (erinevad joogaasendid, päikesetervitus). Akrojoogas on põhirõhk paarisharjutustel: üksteise tunnetamine, mis õpetab kuulama kaaslast, vastama talle oma keha tasakaaluga. Õpitakse ka individuaalseid elemente (nt turiseis) ja hiljem sooritatakse seda koos paarilisega (nt jalad vastamisi), hiljem ka paarispüramiidid, paarilisega venitusharjutused jne.Jooga elementidest kasutatakse erinevaid joogaasendeid (alla vaatav koer, kobra jne). Räägitakse hingamise olulisust, et arendada keskendumist ja lõdvetusmisoskust. Tunni lõpus kasutatakse ka juhendatud lõpulõdvestust/meditatsiooni (muusika saatel selili lamamist, kuidas hingata, kuidas lõdvestuda.
2. MUUSIKA
Huvitunni tegevusteks on laulmine, pillimäng ja liikumine. Tundides teeme tutvust erinevate rütmipillidega ja loome nendel improvistasioone, et arendada loovust ja koostööd. Pöörame tähelepanu muusika kuulamisele, loovliikumisele ning õpime märkame ja kuulame ka teisi enda ümber. Laulame erinevaid lastelaule, et tunnetada oma häält kui instrumenti.
3. RAHVATANTS
Tantsutunnis saab tantsida üksi ja koos paarilisega, tantsime rivis, ringis ja kolmikutes. Harjutame üksteisega arvestamist ja meeskonnana toimimist, muusika kuulamist ja rütmis liikumist. Õpime eesti tantsude põhisamme ja lihtsamaid rahvatantse.
4. DRAAMATUND
Draamaõpetuse eesmärgiks on kujundada loovat ja mitmekülgset isiksust, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, koolis, avalikus elus. Huvitunni üks eesmärkidest on kujundada õpilastes terviklik maailmapilt, toetudes loovale eneseväljendusele.
Draamaõpetuses on tähtis koht loovusel, kujutlusvõime arendamisel, seoste loomisel, ruumilise mõtlemise kujundamisel. Draamaõpetuse üks eesmärk on eneseväljenduse kujundamine, mõtteselgus, teksti mõistmine ja analüüsioskus.
Korrektne käitumine, enesekontroll, oskus lahendada olukordi – on aktiivse ja tolerantse kodaniku kujundamisel olulise tähtsusega. Draamaõpetuse kaudu suunatakse õpilast olema oma vaadetes ja mõtetes julge.
Draamaõpetus on õppeaine, milles on tähtsal kohal loovus, fantaasia, eneseväljenduse erinevad vormid. Draamaõpetuses arendatakse õpilase aktiivsust, enesekindlust, erinevaid võimeid ja andeid.
5. MEDITATSIOON
Meditatsiooni tunnis õpime lõdvestuma, keskenduma, kuulama ja tähelepanu suunama. Kuulame lastele disainitud juhitavaid meditatsiooni muinasjutulisi lugusid inglise keeles endale sobivas mugavas asendis. Pärast loo kuulamist ja lõdvestumist jagame kogemust teistega. Räägime ka sellest, et mille eest oleme tänulikud koolis või väljaspool kooli. Tunni käigus õpime üksteist kuulama ja hindama teineteise eripärasusi ja mõttemaailma.
6. MÕTTEMÄNGUD
Huvitunni eesmärgiks on arendada laste kriitilise mõtlemise oskust, aga ka keskendumis- ja tähelepanuvõimet, mälu, loovust ning meeskonnatööd. Õpime otsima lahendusi erinevat tüüpi nuputamist nõudvatele ülesannetele, leidma seoseid, põhjendama oma otsuseid ja selgitama lahenduskäike. Treenime oma aju erinevate tähelepanuharjutustega.
7. OSKUSED ELUKS
Õpetaja Airega saab arutleda ja harjutada erinevaid eluks vajalikke oskusi. Harjutame enda tutvustamist erinevates situatsioonides. Arutleme internetis veedetud aja üle ja mõtiskleme, mida ekraanid meile annavad ja mida võtavad, kuidas enda aega paremini planeerida. Arutleme raha teemadel, unistame parimast tööst ja rikkaks saamisest, arutleme kulutamise ja raha kogumise teemadel. Teeme Vaikuseminutite harjutusi ja
leiame endas tasakaalu.