Tule meile õppima

Tule meile õppima 2019-09-10T14:39:25+00:00

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtt 1. klassi

2019/20 õa 1. klassi avalduste vastuvõtt on lõppenud.

Tartu Erakoolis toimuvad tutvumisringid, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Tagasisidet lapse kohta saab ainult peale tutvumisringi. Vajadusel toimub eraldi ajal lapse kohtumine ning vestlus koolipsühholoogiga. Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima.

TERA kogukonna peresid (õde-vend õpib juba TERAs, vanemad või vanavanemad töötavad MTÜs TEHES) ootame esmalt vestlusele juhtkonna esindajaga. Seejärel kutsume lapsed tutvumisringidesse õpetajatega.

Eelkoolist ja mujalt tulevate lastega kohtume esmalt tutvumisringides. Selle järel otsustavad õpetajad, milliste laste peredega kohtub juhtkond.

Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame igale perele eraldi. Koolis alustavate laste pered peavad tegema kooli astumise taotluse Tartu haridusteenuste haldamise keskkonnas Arno ja tasuma õppetasu esimese osamakse.

Selle järel sõlmib Tartu Erakool lapsevanemaga koolituslepingu.

Arstitõendi perearstilt võib tuua õppeaasta alguseks.

Vastuvõtt 2. – 9. klassi

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi vanematesse klassidesse.

TERAsse tulekuks on vajalik täita elektrooniline ankeet.

Seejärel toimub kooli juhtkonna, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku ka õpilase tutvumispäeva(de) ning proovitööde ajad. Proovitööd viiakse läbi põhiainetes, st eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Nende korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga. Peale teste anname nende tulemuste kohta tagasisidet.

Koolis alustavate laste pered peavad tegema kooli astumise taotluse Tartu haridusteenuste haldamise keskkonnas Arno ja tasuma õppetasu esimese osamakse.

Sellele järgneb õpilase esindaja ja kooli juhtkonna vahel koolituslepingu sõlmimine.

Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimalustega siinse veebilehe vahendusel.

Õppetasu 2019/2020. õppeaastal

(Hariduse Edendamise SA juhatuse otsus nr 3, 29.04.2018)

 1. Tartu Erakool 25% kuu töötasu alammäär;

Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 15% kuu töötasu alammäär.

2.  Õppemaksude soodustused lapsevanemate avalduse alusel, arvestades, et õppemaksu miinimummäärad soodustuste rakendumisel on alljärgnevad:

ühest perest õppivale teisele lapsele:

 • Tartu Erakoolis 20% kuu töötasu alammäärast
 • Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 12,5% kuu töötasu alammäärast.

ühest perest õppivale kolmandale ja enamale lapsele:

 • Tartu Erakoolis 12,5% kuu töötasu alammäärast
 • Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 7,5% kuu töötasu alammäärast.
 1. Määrata, et õpilasega lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv esimene õppemaksu osamakse on vähemalt
 • Tartu Erakoolis TäheTERA 600  eurot
 • Tartu Erakoolis (Elva linn) 318 eurot
 • Tartu Erakoolis LõunaTERA 615  eurot
 • Tartu Erakoolis ProTERA 600 eurot.

Siin ja järgnevalt: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse poolt 2019. aastaks kehtestatud kuutöötasu alammäär.

2019/20 õa alates väljastatakse õppemaksu tasumiseks igakuised arved, mis tuleb tasuda arvel näidatud summas ja kuupäevaks.

Õppetasu ei sisalda koolivormi maksumust.

Õppemaksu soodustused on järgmised

 • ühest perest koolis õppivale teisele lapsele (kuni 20%);
 • ühest perest koolis õppivale kolmandale lapsele (kuni 50%);
 • eel- või lastekoolis käivale lapsele, kelle perest õpib teine laps põhikoolis (kuni 10%);
 • ühest perest eel- või lastekoolis õppivale teisele lapsele (kuni 10%).

Õppetasu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppetasu maksmine toimub Hariduse Edendamise SA a/a EE06 2200 2210 6943 9721, Swedbank.

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi.

Väljavõte Tartu Erakooli õppetasu kehtestamise ning soodustuste andmise korrast:

Tartu Erakooli Nõukogul on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha erandeid õppetasu maksmisel, sealhulgas on Nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine.

Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust ning käitumist.

Õppetasust vabastamist saab taotleda õpilasele, kelle õpiedukus ja käitumine on hea või väga hea.

Õppetasu soodustuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja direktorile, kellel on õigus paluda esitatud avalduses toodud andmete kinnitamiseks kirjalikke tõendusmaterjale.

Õppetasu soodustuse andmise või sellest keeldumise langetab kooli nõukogu, olles sellest eelnevalt informeerinud HESA juhatust. Soodustus jõustub pärast fikseerimist õpilase seadusliku esindaja ja HESA poolt sõlmitava koolituslepingu lisas ning kehtib õppeaasta lõpuni, mil soodustus anti.

Juhul kui õpilane ei täida punktis 9 toodud tingimusi võib kooli nõukogu otsuse soodustuse andmisest koheselt tühistada.

Kuni nõukogu nimetamiseni teeb otsuse õppetasu soodustuste andmise kohta HESA juhatus.

Tartu Erakooli õpilasstipendiumi statuut

 1. Tartu Erakooli õpilasstipendium on Hariduse Edendamise SA (HESA) poolt loodud stipendium, mille eesmärgiks on TERA õpilaste motiveerimine. Õpilastipendiumi statuudi kehtestab Tartu Erakooli Nõukogu.
 2. TERA stipendiumide arvu õppeaastaks otsustab HESA juhatus.
 3. TERA stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja muud korralduslikud küsimused otsustab Kooli Nõukogu.
 4. Konkursist antakse teada kooli kodulehekülje kaudu ja teadetahvlil.
 5. TERA stipendiumile saab kandideerida iga meie kooli õpilane.
 6. Ettepaneku stipendiumi määramiseks võivad teha õpetajad, õpilasesindus, kooli juhtkond, lapsevanemad, HESA juhatus.
 7. Stipendiumi suuruseks on kuni 50% õppetasust kuus ja kehtivusega 6 kuud.
 8. Stipendiumi omistamise otsustab Kooli Nõukogu eelnenud poolaasta tulemuste põhjal mais ja detsembris.
 9. Stipendiaadid tehakse teatavaks TERA lõpuaktusel ja pidulikul jõululõunal.
 10. TERA Nõukogu ei pea stipendiaadi valikut avalikult põhjendama.
 11. TERA Nõukogul on õigus jätta stipendium(id) sobivate kandidaatide puudusel välja andmata.
 12. Stipendiumi ei teostata rahalise väljamaksena.
 13. Kooli Nõukogu otsusega võib stipendiaadi ebakohase tegevuse tõttu stipendiumi maksmise ennetähtaegselt lõpetada.

Stipendiumi määramise tingimused

Stipendiumi taotleja:

 • õppeaasta tulemused on head või väga head,
 • on esindanud õppeaasta jooksul kooli ülelinnalistel, maakondlikel või vabariiklikel konkurssidel, olümpiaadidel või spordivõistlustel,
 • on käitumiselt eeskujulik,
 • on ühiskondlikult aktiivne, tuues au ja kuulsust oma koolile,
 • on seltsiv, sõbralik, heatahtlik.